ᠭᠷᠠᠹᠢᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠭᠷᠠᠹᠢᠨ ᠨᠢ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦᠲᠥ᠋ᠷᠥᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠲ᠋ᠣᠮ ᠠᠴᠠ ᠪᠦᠲᠦᠳᠡᠭ

ᠭᠷᠠᠹᠢᠨ (ᠠᠩᠭᠯ᠃ graphene) ᠨᠢ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦᠲᠥ᠋ᠷᠥᠭᠴᠢᠡᠶᠢᠨ ᠠᠯᠯᠣᠲ᠋ᠷᠣᠫ ᠲᠠᠯᠠᠰᠲᠤᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ 2 ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠰᠦ ᠳᠦ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠲᠡᠢ᠃ ᠭᠷᠠᠹᠢᠩ ᠳᠦ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦᠲᠥ᠋ᠷᠥᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠲ᠋ᠣᠮ ᠦᠳ 6 ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠭᠷᠠᠹᠢᠲ ᠦᠨ (ᠪᠠᠯ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠤ) ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠲ᠋ᠣᠮ ᠤᠨ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠷᠠᠹᠢᠨ ᠨᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠪᠥᠬᠡ᠂ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ᠂ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠷᠠᠹᠢᠨ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠨᠳᠠ ᠤᠨ ᠪᠠᠯᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠢᠵᠢᠯ ᠠᠲ᠋ᠣᠮ ᠤᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠲᠡᠢ᠃

ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠨᠥᠬᠥᠴᠡᠯ ᠳᠦ ᠭᠷᠠᠹᠢᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠨᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠳᠠᠭ ᠰᠺᠣᠴᠢᠨ ᠤ ᠴᠠᠪᠠᠤ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠨᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠪᠢᠲᠡᠭᠦᠦ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠪᠡᠨ 5-10 ᠳ᠋ᠠᠬᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠺᠣᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠨᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ 1 ᠠᠲ᠋ᠣᠮ ᠤᠨ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠭᠷᠠᠹᠢᠨ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠳᠡᠭ᠃ 1000 000 ᠰᠢᠷᠬᠡᠭ 1 ᠠᠲ᠋ᠣᠮ ᠤᠨ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠭᠷᠠᠹᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ 1 ᠮᠢᠯᠯᠢᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠭᠷᠠᠹᠢᠨ&oldid=417984》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ