ᠭᠧᠷᠣᠳᠣᠳ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠭᠧᠷᠣᠳᠣᠳ /ᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠨ ᠦ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ 484?-ᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠨ ᠦ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ 425/. ᠴᠡᠭᠡᠵᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠠᠯ

ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠣᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠧᠷᠣᠳᠣᠳ (ᠭᠷᠧᠢᠭ ᠶᠢᠡᠷ Ἡρόδοτος Ἁλικαρνᾱσσεύς) ᠨᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠨ ᠦ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ 484 ᠣᠨ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠳᠤ ᠭᠠᠯᠢᠺᠠᠷᠨᠠᠰ ᠢᠶᠢᠰ ᠲᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠥᠨᠥ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠺᠡᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠣᠷᠤᠮ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠶᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠷ ᠫᠧᠷᠰ ᠦᠨ ᠡᠵᠡᠨᠲᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠨᠣᠶᠠᠷᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠬᠤᠤᠪᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠨ ᠦ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ 457 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠯᠢᠺᠠᠷᠨᠠᠰᠠᠰᠤᠶᠢᠰ ᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠣᠷᠬᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠰᠠᠮᠣᠰ ᠠᠷᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠨ᠂ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠᠶᠸᠵᠠᠫᠲᠭᠷᠧᠺᠡᠶᠢᠭ ᠬᠥᠳᠡᠯᠦᠨ ᠭᠤᠯᠳᠤ ᠠᠶᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠢ ᠦᠨᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠷᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠨᠢ ᠲᠦᠯᠬᠢᠴᠡ ᠥᠭᠴᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠨ ᠦ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ 447 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠭᠷᠧᠺ ᠦᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠠᠹᠢᠨ ᠳᠤ ᠣᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠠᠹᠢᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠦᠴᠢ ᠫᠧᠷᠢᠺᠯᠡᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠣᠬᠤᠶᠢᠴᠠ ᠠᠰᠠᠷ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠦᠨᠳᠦᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠷ ᠠᠹᠢᠩ ᠳᠦ ᠤᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠨ ᠦ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ 443 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠭᠷᠧᠺ ᠦᠨ ᠺᠣᠯᠣᠨᠢ ᠹᠦᠷ ᠲᠤ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ 《ᠲᠡᠦᠬᠡ》 ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠤᠷ ᠠᠪᠢᠵᠠᠢ᠃

《ᠲᠡᠦᠬᠡ》 ᠨᠣᠮ ᠨᠢ 9 ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠡᠢ᠃ ᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠦᠳ ᠲᠦ ᠨᠢ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠳᠢᠰᠺᠢᠹᠮᠧᠳᠧᠰᠫᠧᠷᠰᠠᠰᠰᠢᠷᠶᠸᠵᠠᠫᠲᠡᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠵᠠᠩ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ᠂ ᠳᠣᠮᠣᠭ᠂ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠯ ᠦᠨ 3 ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠨᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠨ ᠦ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ V ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠥᠷᠥᠨ᠎ᠡ᠂ ᠳᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠲᠥᠪ ᠦᠳ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠧᠷᠧᠭ-ᠫᠧᠷᠰ ᠦᠨ ᠳᠠᠶᠢᠨᠢ ᠠᠶᠤᠮᠰᠢᠭᠲᠤ ᠬᠠᠷᠭᠢᠰ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠭᠧᠷᠣᠳᠣᠳ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠢᠳᠦ ᠪᠡᠷ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠨᠢ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠴᠤ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠳᠤ ᠪᠡᠨ ᠬᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠢ ᠮᠠᠭᠲᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠰᠤ᠂ ᠠᠩᠭᠢ ᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠰᠢᠶᠠᠯᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃

ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ 《ᠲᠡᠦᠬᠡ》 ᠨᠣᠮ ᠨᠢ ᠣᠳᠣ ᠪᠠᠷ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠦᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠠᠯᠢ ᠠᠯᠢ ᠨᠢ ᠴᠡᠬᠡ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ᠂ ᠤᠬᠠᠭᠠᠯᠢᠭ᠂ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ᠂ ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠲᠡᠢ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠦᠳ ᠦᠨ ᠣᠬᠢ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠨᠢ ᠭᠧᠷᠣᠳᠣᠲᠤ ᠶᠢᠨ 《ᠲᠡᠦᠬᠡ》 ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠳᠡᠭ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠭᠧᠷᠣᠳᠣᠳ 《ᠠᠯᠢᠪ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠳᠦ ᠮᠥᠩᠬᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠣᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠥᠳᠠᠭ》 ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠶᠣᠰᠣ ᠰᠤᠷᠲᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠭᠷᠧᠺ᠂ ᠷᠤᠮᠠ ᠍ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭᠴᠢᠳ ᠢ ᠭᠣᠣᠯ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠥᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠨᠡᠮᠡᠯᠲᠡ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠦᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 • Several English translations of The Histories of Herodotus are readily available in multiple editions. The most readily available are those translated by:
  • A. D. Godley, 1920; revised 1926. Reprinted 1931, 1946, 1960, 1966, 1975, 1981, 1990, 1996, 1999, 2004. Available in four volumes from Loeb Classical Library, Harvard University Press. ISBN 0-674-99130-3 Printed with Greek on the left and English on the right.
  • Aubrey de Sélincourt, originally 1954; revised by John Marincola in 1972. Several editions from Penguin Books available.
  • David Grene, Chicago: University of Chicago Press, 1985.
  • George Rawlinson, translation 1858–1860. Public domain; many editions available, although Everyman Library and Wordsworth Classics editions are the most common ones still in print.
  • Robin Waterfield, Oxford World Classics, 1998.
 • Bakker, Egbert e.a. (eds.), Brill's Companion to Herodotus. Leiden: Brill, 2002
 • Evans, J. A. S., Herodotus. Boston: G. K. Hall, 1982.
 • —. Herodotus, Explorer of the Past: Three Essays. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1991.
 • Fehling, Detlev. Herodotus and His "Sources": Citation, Invention, and Narrative Art. Translated by J.G. Howie. Arca Classical and Medieval Texts, Papers, and Monographs, 21. Leeds: Francis Cairns, 1989.
 • Flory, Stewart, The Archaic Smile of Herodotus. Detroit: Wayne State University Press, 1987.
 • Fornara, Charles W. Herodotus: An Interpretative Essay. Oxford: Clarendon Press, 1971.
 • Hartog, F., The Mirror of Herodotus. Berkeley, CA: University of California Press, 1988.
 • Immerwahr, H., Form and Thought in Herodotus. Cleveland: Case Western Reserve University Press, 1966.
 • Lateiner, D., The Historical Method of Herodotus. Toronto: University of Toronto Press, 1989.
 • Momigliano, A., The Classical Foundations of Modern Historiography. University of California Press, 1992.
 • Pritchett, W. K., The Liar School of Herodotos. Amsterdam: Gieben, 1991.
 • Romm, James S. Herodotus. New Haven, CT; London: Yale University Press, 1998 (hardcover, ISBN 0-300-07229-5; paperback, ISBN 0-300-07230-9).
 • Thomas, R., Herodotus in Context; ethnography, science and the art of persusion. Oxford University Press 2000.
 • Selden, Daniel. "Cambyses' Madness, or the Reason of History," Materiali e discussioni per l'analisi dei testi classici 42 (1999), 33-63.
 • Simons, Marlise. Himalayas Offer Clue to Legend of Gold-Digging 'Ants'. New York Times: 25 November 1996.
 • Peissel, Michel. "The ants' gold: The discovery of the Greek El Dorado in the Himalayas". Collins, 1984. ISBN-13: 978-0002725149.

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠣᠩᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠭᠧᠷᠣᠳᠣᠳ&oldid=328767》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ