ᠭᠦᠷᠦᠵᠢᠶ ᠠ ᠬᠡᠯᠡ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠭᠦᠷᠦᠵᠢᠶ ᠠ ᠬᠡᠯᠡ
ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ქართული ენა
ᠲᠠᠷᠬᠠᠯᠲᠠ ᠭᠦᠷᠦᠵᠢᠶ ᠠ , ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰᠢᠰᠷᠸᠯᠦᠺᠷᠠᠶᠢᠨᠲᠦᠷᠺ
ᠲᠥᠷᠥᠯᠬᠢ ᠬᠡᠯᠡᠲᠡᠨ ᠦ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ 6–7 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ (1998)[1]
ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ
ᠺᠠᠷᠲᠠᠸᠧᠯ
  • ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠺᠠᠷᠲᠠᠸᠧᠯ
    • ᠭᠦᠷᠦᠵᠢᠶ ᠠ ᠬᠡᠯᠡ
ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠰᠦᠭ ᠭᠦᠷᠦᠵᠢᠶ ᠠ ᠦᠰᠦᠭ
ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡ
ᠤᠯᠤᠰ Flag of Georgia.svg ᠭᠦᠷᠦᠵᠢᠶ ᠠ
ᠲᠣᠮᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ
ISO 639-1 ka
ISO 639-2 geo (B)
kat (T)
ISO 639-3 kat
Kartvelian languages.svg

ᠭᠦᠷᠵᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳᠡᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯᠬᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠭᠦᠷᠦᠵᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠡᠶᠢᠭ ᠭᠦᠷᠦᠵᠢᠶ ᠠ ᠬᠡᠯᠡ (ქართული ენა, ᠺᠠᠷᠲᠤᠯᠢ ᠡᠨᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠬᠦᠶᠢᠴᠡ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ) ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠭᠦᠷᠦᠵᠢᠶ ᠠ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠷ ᠭᠦᠷᠴᠢ ᠳᠤ 4 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ᠂ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠳᠤ ᠳᠤ 5 ᠪᠤᠮ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠰᠪᠤᠨᠮᠧᠭᠷᠧᠯᠯᠠᠽ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠺᠠᠷᠲᠠᠸᠧᠯ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠷ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠳᠠᠭ ᠭᠦᠷᠦᠵᠢᠶ ᠠ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠶᠤᠮ᠃

ᠵᠡᠭᠦᠯᠲᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]


ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ