ᠭᠤᠷᠪᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ ᠰᠤᠮᠤ (ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ)

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠭᠤᠷᠪᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ ᠰᠤᠮᠤ
ᠭᠤᠷᠪᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ ᠰᠤᠮᠤ
ᠰᠤᠮᠤ
ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠣᠷᠣᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ (ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ)
ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠᠭ
1. ᠲᠣᠭᠣᠭ᠎ᠠ
2. ᠠᠪᠵᠠᠭ᠎ᠠ
3. ᠠᠭᠢᠲᠤ
4. ᠪᠡᠷᠬᠡ
5. ᠬᠥᠭᠡᠨ᠎ᠡ
6. ᠬᠤᠯᠤᠰᠤᠲᠤ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 2686.05 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ [1]
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (2012) 3,123 ᠬᠦᠮᠦᠨ [2]
ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ
ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳᠤᠭᠠᠷ 63120
ᠬᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ
ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠨᠤᠲᠤᠭ
ᠮᠣᠭᠠᠳ
ᠬᠡᠰᠢᠭ-ᠥᠨᠳᠥᠷ
ᠳᠠᠰᠢᠨᠴᠢᠯᠡᠨ
ᠥ ᠤᠨᠠᠭᠤᠷ
ᠬᠠᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ
ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠠᠢ-
ᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠲᠤ
ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ (276 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ)
ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠲᠦ (208 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ)
ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ (140 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ) [2]

ᠭᠤᠷᠪᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ ᠭᠡᠵᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ 2686 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ 3,123 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠡᠢ᠃

ᠡᠰᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠤᠷᠪᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠲᠦᠰᠢᠶᠡᠲᠦ ᠬᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠦᠰᠢᠶᠡᠲᠦ ᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ᠂ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠯᠲᠦ ᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ 1924 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠪᠡᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠨ ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠠᠪᠵᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠡᠢ᠃

1931 ᠣᠨ ᠤ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ 13 ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ᠂ 311 ᠰᠤᠮᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ ᠰᠤᠮᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ 1942 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠵᠡᠢ᠃ 1956 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠪᠵᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢ ᠲᠠᠲᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ ᠰᠤᠮᠤ ᠲᠠᠢ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠥᠨᠥ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ᠃[3]

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠤᠷᠪᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ ᠰᠤᠮᠤ ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠤ 2686 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠨ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠣᠭᠠᠳ᠂ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭ-ᠥᠨᠳᠥᠷ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠳᠠᠰᠢᠨᠴᠢᠯᠡᠨ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ᠂ ᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠬᠠᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠥ ᠤᠨᠠᠭᠤᠷ ᠰᠤᠮᠤ ᠲᠠᠢ ᠬᠢᠯᠢᠯᠡᠳᠡᠭ᠃

ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠠᠴᠠ 270 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ᠂ ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠠᠴᠠ 150 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠵᠠᠶᠢᠲᠠᠢ᠃ ᠤᠷᠲᠤᠭᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ 80 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ᠂ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ 1097 ᠮ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠲᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃[3]

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ
 • ᠰᠢᠪᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ
 • ᠲᠠᠷᠠᠮᠠᠭ ᠠᠭᠤᠯᠠ (1923 ᠮ)
 • ᠮᠠᠩᠭᠢᠷ ᠲᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠ (1713 ᠮ)
 • ᠳᠠᠭᠤᠲᠤ ᠬᠥᠲᠥᠯ
 • ᠠᠪᠵᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ (2090 ᠮ)
 • ᠣᠭᠣᠷᠴᠣᠭ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ
 • ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ (1424 ᠮ)
 • ᠣᠭᠣᠷᠴᠣᠭ ᠤᠨ ᠬᠥᠨᠳᠡᠢ
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ
 • ᠤᠶᠠᠨ ᠬᠤᠰᠠ ᠳᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠ (1619 ᠮ)
 • ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠡᠷᠬᠡ ᠠᠭᠤᠯᠠ (1646 ᠮ)
 • ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠭᠢᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠨᠳᠡᠢ
 • ᠴᠠᠩ ᠳᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠ (1581 ᠮ)
 • ᠴᠠᠩ ᠳᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠ (1581 ᠮ)
 • ᠬᠥᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠭᠴᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ
 • ᠬᠥᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ (1967 ᠮ)
 • ᠬᠡᠴᠡᠭᠦᠦ ᠡᠯᠡᠰᠦ (ᠬᠥᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠲᠠᠷᠠᠩ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ)[4]

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 268605 ᠭᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠢ[3]
ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ (ᠭᠠ) ᠡᠵᠡᠯᠡᠬᠦ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ
ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ 229107 85.3
ᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ 0 0
ᠤᠰᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ 32 0.01
ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ 37190 13.8
ᠬᠣᠲᠠ ᠲᠣᠰᠬᠣᠨ᠂ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠩ ᠦᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ 1667 0.6
ᠵᠠᠮ᠂ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ 609 0.2

ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠶᠢᠳᠠᠭᠤ ᠰᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠵᠤᠨ ᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠠᠬᠢᠷ ᠡᠪᠦᠯ ᠲᠡᠢ᠃ I ᠰᠠᠷᠠ ᠳᠤ -18 °ᠰ᠂ IV ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ +20 °ᠰ ᠬᠡᠮ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ 150-300 ᠮᠢᠯᠯᠢᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠤᠨᠤᠳᠠᠰᠤ ᠤᠨᠠᠨ᠎ᠠ᠃[3]

ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 1. ᠲᠣᠭᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠭ (ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ)
 2. ᠠᠪᠵᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠭ (ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ)
 3. ᠠᠭᠢᠲᠤ ᠪᠠᠭ (ᠤᠷᠳᠤ ᠲᠥᠪ)
 4. ᠪᠡᠷᠬᠡ ᠪᠠᠭ (ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤ)
 5. ᠬᠥᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠭ (ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠤᠷᠳᠤ)
 6. ᠬᠤᠯᠤᠰᠤᠲᠤ ᠪᠠᠭ (ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠲᠥᠪ)
ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ
 1. ᠦᠷᠡᠵᠢᠯ ᠪᠠᠭ (ᠤᠷᠳᠤ ᠲᠥᠪ)
 2. ᠰᠢᠪᠡᠷ ᠲᠦ ᠪᠠᠭ (ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠤᠷᠳᠤ)

ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠤᠷᠪᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤ 2012 ᠣᠨ ᠳᠤ 3,123 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠵᠤ ᠲᠥᠷᠥᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ 20 ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠲᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ 20.2 ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ᠂ 61.4 ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ᠂ 14.8 ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ᠂ 3.6 ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠢ ᠬᠥᠭᠰᠢᠳᠡ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ (320 ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ), ᠳᠣᠲᠣᠭᠤᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ (80), ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ (55), ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ (10 ᠣᠷᠣ ᠲᠠᠢ), ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠽᠠᠯ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ (8859 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ), ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ᠂ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ᠂ ᠪᠠᠩᠬᠢ (2), ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠥᠪ (25 ᠥᠷᠥᠭᠡ), ᠮᠦᠽᠧᠢ᠂ ᠪᠤᠳ᠋ᠳ᠋ᠾᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠬᠡᠶᠢᠳ ᠪᠤᠢ᠃[3]

ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠠᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 • ᠵᠦᠭᠳᠡᠷᠳᠡᠮᠡᠳ ᠦᠨ ᠭᠦᠷᠦᠷᠠᠭᠴᠠ (1947) — ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ᠂ ᠰᠠᠨᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠰᠦᠭᠴᠢ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠦᠴᠢ
 • ᠫᠦᠷᠪᠦ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠨᠳᠦᠪᠠᠶᠠᠷ — ᠠᠪᠵᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠷᠧᠢ ᠳᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠴᠢᠨ᠂ ᠤᠶᠠᠭᠠᠴᠢ
 • ᠢᠰᠢᠳᠣᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠷᠵᠢᠰᠠᠮᠪᠤᠤ (1972) — ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠳᠢ ᠴᠣᠯᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠥᠬᠡ
 • ᠭ᠃ᠳᠠᠰᠢᠳᠣᠩᠳᠣᠭ — ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ
 • ᠳᠠᠰᠢᠵᠡᠪᠡᠭ — ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ
 • ᠎ᠠ᠃ᠷᠠᠪᠵᠢᠷ — ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠧᠫᠦᠲ᠋ᠠᠲ

ᠵᠡᠭᠦᠯᠲᠡ᠂ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠯᠠᠪᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ

 1. «ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠤᠭᠤᠳᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ ᠠ»᠃
 2. 2.0 2.1 ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠢᠰᠲ᠋ᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ᠃ «ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠃ 2012-12 ᠰᠠᠷ ᠠ».
 3. 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ЗДТГ ᠍ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠲᠠᠯᠠᠪᠤᠷ᠃ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ
 4. ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠲᠯᠠᠰ᠃ 2012 ᠣᠨ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ