ᠭᠤᠷᠪᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ ᠰᠤᠮᠤ (ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠩᠭᠣᠷ)

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠭᠤᠷᠪᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ ᠰᠤᠮᠤ
ᠭᠤᠷᠪᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ ᠰᠤᠮᠤ
ᠰᠤᠮᠤ
ᠡᠵᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ (ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ)
ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠩᠭᠣᠷ
ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠪᠠᠭ (‌5) 1. ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ
2. ᠳᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠮᠠ
3. ᠪᠤᠭᠤ
4. ᠬᠥᠪᠦᠶᠢᠨ ᠠᠮᠠ
5. ᠫᠢᠣᠨᠧᠷ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 4442 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (2012) 2,170 ᠬᠦᠮᠦᠨ
ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳᠤᠭᠠᠷ 64230
ᠬᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ
ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠨᠤᠲᠤᠭ
ᠣᠳᠬᠣᠨ᠂ ↑ ᠴᠠᠬᠢᠷ᠂ ↗ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ
ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ᠂ → ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩᠲᠤ
ᠬᠦᠷ ᠡᠮᠠᠷᠠᠯ᠂ ↘ ᠵᠠᠭ

ᠭᠤᠷᠪᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠩᠭᠣᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠤᠮ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ