ᠭᠣᠯᠣᠮᠲᠠ ᠪᠠᠩᠬᠢ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠭᠣᠯᠣᠮᠲᠠ ᠪᠠᠩᠬᠢ
ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ1995
ᠤᠯᠤᠰ Flag of Mongolia.svgᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ
ᠲᠥᠪ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ
ᠸᠪᠰᠠᠢ ᠳᠤ www.golomtbank.com

ᠭᠣᠯᠣᠮᠲᠠ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠤ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠳᠡᠭ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠶᠤᠮ᠃ 1995 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠪᠣᠳᠢ ᠭᠷᠦᠶᠢᠫ ᠍ ᠤᠨ ᠥᠬᠢᠨ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠭᠣᠯᠣᠮᠲᠠ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠩᠬᠢᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠦᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠠᠺᠲ᠋ᠢᠸ ᠤᠨ 23 ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡvvᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠥᠷᠥᠩᠭᠡ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠲᠥᠯᠥᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠰᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠨ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠨᠥᠭᠡᠴᠡ ᠰᠠᠶᠢᠲᠠᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠰᠠᠩᠬᠤvvᠭᠡᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ vᠽvvᠯᠢᠯᠲᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠢᠲᠡᠭᠡᠯ ᠬvᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠬvᠨᠳ᠋ ᠍ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠳᠠᠭ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠠᠩᠬᠢᠨ ᠠᠴᠠ 《swap window》 vᠨᠡᠯᠡᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠭᠣᠯᠣᠮᠲᠠ ᠪᠠᠩᠬᠢᠨ ᠤ vᠢᠯ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ vᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠦᠰᠳᠡᠯ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠭᠡᠵᠦ vᠨᠡᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠪvᠬᠡᠨ ᠢ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠥᠨ ᠭᠣᠯᠣᠮᠲᠠ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠦ ᠲᠡᠷᠭᠡvvᠯᠡᠭᠴᠢ Credit Suisse ᠪᠠᠩᠬᠢᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠥᠷᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠮᠵᠢᠯᠭᠡ ᠬvᠷᠲᠦᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠣᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠶᠤᠮ᠃

ᠭᠣᠯᠣᠮᠲᠠ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪvᠬᠡᠢ ᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ᠂ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠳᠤᠮᠳᠠ vᠷᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ᠂ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠲᠦ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠰᠠᠩᠬᠤvvᠭᠡᠶᠢᠨ ᠢᠵᠢ ᠪvᠷᠢᠨ vᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢ vᠽvvᠯᠵᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠭᠣᠯᠣᠮᠲᠠ ᠪᠠᠩᠬᠢ 1995 ᠣᠨ ᠳᠤ vvᠰᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠪᠠᠩᠬᠢᠨ ᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪvᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦvvᠨ᠂ vᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷvvᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦ vᠷᠬᠦᠯᠵᠢ ᠠᠩᠬᠠᠳᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠲᠤᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠭᠣᠯᠣᠮᠲᠠ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠪᠡᠯᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠲᠥᠯᠥᠪᠦᠷᠢ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ vᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠪᠣᠯᠬᠤ 《ᠭᠣᠯᠣᠮᠲᠠ ᠴᠧᠺ》, ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ 24 ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠩᠬᠢᠨ ᠤ vᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ᠂ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠰᠲ᠋ᠸᠷᠺᠠᠷᠲ ᠺᠠᠷᠲ᠂ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠸᠢᠰᠠ ᠺᠠᠷᠲ᠂ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠸᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷᠠᠨ ᠶᠨᠢᠨ vᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ᠂ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠳᠠᠩᠰᠠᠨ ᠤ vᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ᠂ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠧᠯᠧᠹᠣᠨ ᠪᠠᠩᠬᠢᠨ ᠤ vᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ᠂ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠨᠡᠲ ᠪᠠᠩᠬᠢᠨ ᠤ vᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ᠂ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠤᠨ ᠪᠠᠩᠬᠢᠨ ᠤ vᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ᠂ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ 《ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠲvᠷvv》 ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠦ ᠺᠠᠷᠲ᠂ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠪᠪᠦᠭᠴᠢ ᠬvvᠲᠡᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢ᠂ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠧᠷᠲ᠋ᠢᠹᠢᠺᠠᠲ᠂ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠺᠣ ᠪᠦᠷᠦᠨ ᠳᠦ ᠺᠠᠷᠲ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ vᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷvvᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠲᠠ ᠭᠣᠯᠣᠮᠲᠠ ᠪᠠᠩᠬᠢᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠠᠩᠬᠠᠯᠠᠨ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷvvᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪvᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦvvᠨ vᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠤ 《ᠪᠢᠳᠡ ᠠᠩᠬᠠᠳᠠᠭᠴᠢ》 ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠡᠴᠡ vᠵᠡᠨ᠎ᠡ vv.

ᠭᠣᠯᠣᠮᠲᠠ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠦ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠥᠪᠦᠷᠢ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰvᠯᠵᠠᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ S.W.I.F.T ᠰvᠯᠵᠢᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠲᠥᠯᠥᠪᠦᠷᠢ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲvᠷᠭᠡᠨ ᠰᠢᠭᠤᠷᠬᠠᠢ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠭvᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠪᠢᠳᠡ HSBC, Credit Suisse, Commerz Bank, Wells Fargo, ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠪvᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠩᠬᠢ᠂ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ Intesa SanPaola, ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠩᠬᠢ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠦ ᠲᠡᠷᠭᠡvvᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠠᠢ ᠺᠣᠷᠷᠧᠰᠫᠣᠨᠳᠧᠨᠲ ᠪᠠᠩᠬᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠴᠢᠮᠲᠡᠢ ᠡᠷᠭᠦᠵᠦvvᠯᠵᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠣᠯᠣᠮᠲᠠ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠲᠥᠯᠥᠪᠦᠷᠢ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠭvᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠳᠠᠪᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠥᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠯᠣᠨᠳᠣᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠥᠪᠡᠷᠰᠡᠳ ᠦᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠶᠤᠮ᠃

ᠭᠣᠯᠣᠮᠲᠠ ᠪᠠᠩᠬᠢ 1999 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠴᠠ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ MasterCard Worldwide ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ vᠨᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠢᠰᠢvvᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠡᠯᠰᠡᠵᠦ᠂ vvᠨᠢᠭᠢ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠠᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠳᠧᠪᠢᠲ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠺᠷᠧᠳᠢᠲ ᠺᠠᠷᠲ ᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠮᠥᠨ 2000 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠴᠠ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ Visa International ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ vᠨᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠢᠰᠢvvᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠡᠯᠰᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠸᠢᠰᠠ ᠺᠠᠷᠲ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠳᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷvvᠯᠦᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠥᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠺᠠᠷᠲ ᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠢ ᠠᠩᠬᠠᠯᠠᠨ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷvvᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠠᠩᠬᠢᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ᠂ ᠭᠣᠯᠣᠮᠲᠠ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠲᠥᠯᠥᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠺᠠᠷᠲ ᠤᠨ ᠪᠢᠽᠢᠨ᠋ᠧᠰ ᠲᠦ ᠲᠡᠷᠭᠡvvᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠺᠠᠷᠲ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠥᠪᠦᠷᠢ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ 60 ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠩ ᠢᠶᠠᠷ ᠭvᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠥᠨ ᠪᠢᠳᠡ ᠠᠶᠤᠯᠭvᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠠᠯᠲᠠᠢ EMV ᠴᠢᠫ ᠺᠠᠷᠲ᠂ Picture ᠺᠠᠷᠲ᠂ ᠵᠠᠶᠢᠨ ᠠᠴᠠ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ PayPass ᠺᠠᠷᠲ ᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷvvᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠮᠠᠩᠯᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠯ᠎ᠠ᠃

ᠭᠣᠯᠣᠮᠲᠠ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳvᠢᠳ ᠪᠠᠩᠬᠢᠨ ᠤ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠥᠷᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ 15 ᠬᠤᠪᠢ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠪᠡᠬᠦ ᠬᠣᠶᠠᠳᠠᠭᠴᠢ ᠥᠭᠯᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠪᠡᠬᠦ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠦ ᠲᠡᠷᠭᠡvvᠯᠡᠭᠴᠢ Credit Suisse ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠲᠠᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠨᠢᠭᠲᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠩᠬᠢᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠳᠦ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡvvᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠬᠥᠷᠥᠩᠭᠡ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠴᠣᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠥᠨ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠦ ᠲᠡᠷᠭᠡvvᠯᠡᠭᠴᠢ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠᠨ ᠡᠺᠰᠫᠷᠧᠰ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ vᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ vᠽvvᠯᠡᠭᠴᠢ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠡᠷᠬᠡᠲᠦ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ /IATA/ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠠᠬᠢ ᠲᠥᠯᠥᠪᠦᠷᠢ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠭvᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠭᠴᠢ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠣᠩᠭᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠭᠣᠯᠣᠮᠲᠠ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠦ ᠲᠡᠷᠭᠡvvᠯᠡᠭᠴᠢ᠂ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠬvᠨᠳ ᠪvᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠢᠲᠡᠭᠡᠯ ᠢ ᠬvᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠶᠤᠮ᠃

ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠴᠢᠮ ᠲᠡᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠴᠡᠴᠡᠭᠯᠡᠯᠲᠡ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠣᠯᠣᠮᠲᠠ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠴᠡᠴᠡᠭᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠴᠢ ᠬvᠴᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠪᠢᠽᠢᠨ᠋ᠧᠰ ᠡᠷᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠮᠵᠢᠵᠦ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠢᠽᠢᠨ᠋ᠧᠰ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠲᠦ ᠰᠠᠩᠬᠤvvᠭᠡᠶᠢᠨ ᠢᠵᠢ ᠪvᠷᠢᠨ vᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠬvᠷᠭᠢᠬᠦ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪvᠬᠡᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠡᠺᠰᠫᠧᠷ ᠲᠦvvᠳᠡᠭᠡᠰᠦ ᠪvᠷᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠥᠷᠥᠩᠭᠡ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ ᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃

ᠭᠣᠯᠣᠮᠲᠠ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠰᠠᠩᠬᠤvvᠭᠡᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠪvᠷᠢᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠤᠶᠢᠴᠠ vᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ vᠽvvᠯᠳᠡᠭ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠠᠢ ᠲvᠨᠰᠢ᠂ ᠰᠠᠩᠬᠤvvᠭᠡᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠬvᠴᠢᠷᠬᠡᠭ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠥᠷᠥ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠴᠢ ᠲᠠ ᠪvᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰvvᠯᠢ ᠶᠢᠨ vᠶᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠡᠯᠢᠭ ᠪvᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦvvᠨ vᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠮᠠᠯ ᠬvᠷᠭᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠥᠨ ᠲvvᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠭᠣᠯᠣᠮᠲᠠ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠦ ᠲᠡᠷᠭᠡvvᠯᠡᠭᠴᠢ ᠰᠠᠩᠬᠤvvᠭᠡᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ 《The Banker》 ᠰᠡᠲᠡᠭvvᠯ ᠡᠴᠡ 《2009 ᠣᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠪᠠᠩᠬᠢ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠬvᠨᠳ᠋ ᠍ ᠲᠡᠢ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠢ ᠬvᠷᠲᠦᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠠᠭᠠᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ