ᠭᠣᠨᠴᠣᠭᠵᠠᠯᠼᠠᠨᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠳᠮᠠᠳᠣᠷᠵᠢ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠳᠠ ᠯᠠᠮᠠ
ᠭᠣᠨᠴᠣᠭᠵᠠᠯᠼᠠᠨᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠳᠮᠠᠳᠣᠷᠵᠢ
ᠹᠠᠢᠢᠯ:ᠭ᠃ᠪᠠᠳᠮᠠᠳᠣᠷᠵᠢ᠃jpg
ᠳᠠ ᠯᠠᠮᠠ ᠪᠠᠳᠮᠠᠳᠣᠷᠵᠢ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠣᠨᠴᠣᠭᠵᠠᠯᠼᠠᠨᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠳᠮᠠᠳᠣᠷᠵᠢ
ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠱᠠᠪᠢ
ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ
ᠦᠬᠦᠯ ᠦᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠮᠤᠷᠠᠯ
ᠶᠠᠰᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ
ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ
ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠮᠠᠨᠵᠤ᠂ ᠲᠦᠪᠡᠳ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ ᠲᠡᠢ
ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ᠂ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣᠨᠣᠮᠢ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠤᠰᠠᠳᠭᠠᠬᠤ ᠭᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
ᠬᠡᠷᠭᠡᠮ ᠳᠠ ᠯᠠᠮᠠ
ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ
ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠢᠶᠡᠨ


ᠭᠣᠨᠴᠣᠭᠵᠠᠯᠼᠠᠨᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠳᠮᠠᠳᠣᠷᠵᠢ (Mongolian: ᠭᠣᠨᠴᠣᠭᠵᠠᠯᠼᠠᠨᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠳᠮᠠᠳᠣᠷᠵᠢ།) ᠨᠢ ᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠲᠦ ᠭᠠᠷᠮᠠᠭᠠᠢ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠤᠯᠴᠢᠭᠠᠷ ᠵᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠳ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠮᠢᠨᠭᠡᠶᠢᠨ ᠭᠧᠨᠧᠷᠠᠯ ᠰᠶᠤ ᠱᠥᠵᠠᠨᠢ ᠰᠦᠷᠳᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ᠃

ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠠᠷᠬᠢᠸ ᠲᠤ 1919 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠬᠦᠷ ᠢᠶᠡᠨᠨᠳ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠷᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠴᠢᠨ-ᠢ ᠪᠠ ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠬᠡᠦ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣᠨᠣᠮᠢᠲᠤ ᠲᠥᠷᠥᠡᠶᠢᠭ ᠤᠰᠠᠳᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠍ ᠤᠨ ᠨᠣᠶᠠᠳ᠂ ᠲᠣᠮᠣ ᠯᠠᠮᠠ᠂ ᠬᠤᠲᠤᠭᠲᠤ ᠨᠠᠷ ᠲᠤ ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠣᠯᠭᠤᠬᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ 138 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠂ ᠴᠣᠯᠠ ᠬᠡᠷᠭᠡᠮ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠣᠯᠭᠤᠬᠤ ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠳᠦ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠱᠠᠨᠵᠠᠪ ᠳᠠ ᠯᠠᠮᠠ ᠭᠣᠨᠴᠣᠭᠵᠠᠯᠼᠠᠨᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠳᠮᠠᠳᠣᠷᠵᠢᠢᠳᠡ 30 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠯᠠᠨ ᠮᠥᠩᠭᠥ᠂ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠳᠡᠳ᠋ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠴᠢᠨ ᠸᠠᠩ ᠫᠦᠨᠴᠢᠬᠰᠡᠷᠡᠩ ᠪᠠ ᠳᠡᠳ᠋ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠳᠠ ᠯᠠᠮᠠ ᠫᠦᠨᠴᠤᠭᠳᠣᠷᠵᠢ ᠨᠠᠷ ᠲᠤ ᠲᠤᠰ ᠪᠦᠷᠢ 15 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠯᠠᠨ ᠮᠥᠩᠭᠥ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠶᠢᠳ᠂ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠩᠭᠦᠢ ᠭᠦᠨ ᠪ᠃ᠰᠡᠷᠡᠩᠳᠣᠷᠵᠢᠢᠳᠡ 20 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠯᠠᠨ ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠭᠡᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 354 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠯᠠᠨ ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠣᠯᠭᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 1920 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠣᠶᠠᠳ ᠯᠠᠮᠠ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯᠲᠦ ᠪᠡᠷ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣᠨᠣᠮᠢᠲᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠤᠰᠠᠳᠬᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠨ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠮᠠᠭᠠᠳᠯᠠᠯ ᠥᠨᠳᠥᠷ

ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ
ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠬᠠᠨ ᠨᠠᠮᠨᠠᠨᠳᠣᠷᠵᠢ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ
{{{on}}}
ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ
ᠵᠢᠯᠠᠬᠠᠨᠵᠠ ᠬᠤᠲᠤᠭᠲᠤ ᠳᠠᠮᠳᠢᠨᠪᠠᠽᠠᠷ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ