ᠭᠣᠣᠯ ᠮᠥᠷᠡᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
— «ᠭᠣᠣᠯ» ᠭᠡᠳ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠪᠠ —
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠬᠥᠪᠰᠥᠭᠥᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠷ ᠭᠣᠣᠯ
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠭᠣᠣᠯ ᠪᠠ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠨᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷᠯᠢᠭ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠡᠴᠡ ᠨᠠᠮ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠯᠤᠤ ᠤᠷᠤᠰᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠥᠷᠭᠡᠨ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠤᠰᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠭᠣᠷᠭᠢᠣᠰ ᠶᠡᠬᠡ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠭᠣᠣᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠣᠨᠴᠠ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠳᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠣᠷᠭᠢ ᠶᠢ ᠭᠣᠣᠯ ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠣᠣᠯ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠨᠢ ᠤᠰᠤᠨ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ (ᠡᠷᠭᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ) ᠰᠠᠯᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠰᠤ ᠨᠢ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠤᠨᠤᠳᠠᠰᠤ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠤᠰᠤ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠳᠤ ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠴᠠᠰᠤ᠂ ᠮᠥᠰᠦᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠤᠯᠠᠭᠨᠠᠭᠤᠷᠨᠠᠮᠤᠭ᠂ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠰᠤ᠂ ᠭᠣᠷᠭᠢᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠭᠣᠣᠯ ᠡᠭᠦᠰᠳᠡᠭ᠃
ᠳᠤᠨᠠᠢ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷᠬᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠷᠢᠰᠯᠣᠸᠠᠺᠡᠶᠢᠭ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠭᠦᠭᠦᠷᠭᠡ

ᠮᠥᠷᠡᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠡᠨᠳᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠴᠢᠳᠬᠤᠯ ᠭᠣᠣᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠤᠷᠤᠰᠠᠴᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠰᠠᠪᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠭᠣᠣᠯ ᠢ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠭᠠᠭᠴᠠ 924 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠤᠷᠲᠤ ᠰᠡᠯᠡᠩᠭᠡ ᠶᠢ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ᠃

ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠮᠥᠷᠡᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠨᠢᠯ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠦ ᠰᠠᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠳᠠᠭ
ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠡᠷᠭᠢᠯᠲᠡ
ᠲᠢᠪ ᠢ ᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠥᠩᠭᠡ
ᠠᠹᠷᠢᠺᠠ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ
ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠤᠷᠲᠤ (km) ᠰᠠᠪᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ
(ᠮᠢᠩ᠃ км²)
ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠳᠬᠤᠳᠠᠭ
1. ᠠᠮᠠᠽᠣᠨ[1][2] 6992[3] 6915 ᠠᠲ᠋ᠯᠠᠨᠲ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ
2. ᠨᠢᠯ 6852ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦᠭᠡᠢ <ref> ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ︔ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠣᠷᠤᠯᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ name ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ︕ 3349 ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ
3. ᠬᠥᠬᠡ ᠮᠥᠷᠡᠨ 6300 1800 ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ
4. ᠮᠢᠰᠰᠢᠰᠢᠫᠢ[4] 6275 2980 ᠮᠸᠺᠰᠢᠺᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠣᠩ
5. ᠶᠡᠨᠢᠰᠧᠢ[5] 5539
2580 ᠺᠠᠷᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ
6. ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ
(ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠮᠥᠷᠡᠨ)
5464 745 ᠪᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ
7. ᠣᠪᠢ[6] 5410 2990 ᠺᠠᠷᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ
8. ᠬᠠᠷ᠎ᠠ[7] (ᠠᠮᠤᠷ) 5052 1855 ᠠᠩᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ
9. ᠺᠣᠩᠭᠣ[8] 4700 3680 ᠠᠲ᠋ᠯᠠᠨᠲ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ
10. ᠯᠠᠨ᠎ᠠ 4400 2490 ᠯᠠᠫᠲ᠋ᠧᠪ ᠦᠨ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ
11. ᠮᠧᠺᠣᠩ 4350 810 ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ
12. ᠮᠠᠺᠺᠧᠨ᠋ᠽᠢ[9] 4241 1790 ᠪᠣᠹᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ
13. ᠨᠢᠭᠧᠷ 4200 2090 ᠭᠸᠨᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ
14. ᠯᠠ ᠫᠯᠠᠲᠠ - ᠫᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ 3998 3100 ᠠᠲ᠋ᠯᠠᠨᠲ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ
15. ᠢᠵᠢᠯ (ᠸᠣᠯᠭᠠ) 3645 1380 ᠺᠠᠰᠫᠢ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ

ᠮᠥᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. ᠤᠶᠢᠢᠯ᠂ ᠠᠫᠦᠷᠢᠮᠠᠺ᠂ ᠬᠣᠷᠨᠢᠯᠯᠣᠰ᠂ ᠯᠣᠺᠧᠲ᠋ᠠ᠂ ᠠᠫᠠᠴᠧᠲ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ
  2. ᠸᠣᠺᠷᠤᠭ ᠰᠸᠧᠲ᠋ᠠ | ᠵᠦᠷᠨᠠᠯ | ᠫᠣᠰᠯᠧᠳ᠋ᠨᠢᠢ ᠲᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠠᠮᠠᠽᠣᠨᠺᠢ?..
  3. ᠠᠯᠧᠺᠰᠠᠨᠳᠠᠷ ᠺᠷᠰᠤᠨᠠᠪ. ᠠᠮᠠᠽᠣᠨᠺᠠ ᠵᠠᠺᠷᠧᠫᠠᠯ ᠰᠪᠠᠢ ᠰᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠦ᠋ᠰ ᠰᠠᠮᠤᠢ ᠫᠷᠣᠲ᠋ᠢᠵᠧᠨᠨᠣᠢ ᠷᠧᠺᠢ ᠮᠢᠷᠠ. ᠯᠧᠨᠲᠠ ᠨᠣᠪᠣᠰᠲ᠋ᠧᠢ «РИА ᠨᠣᠪᠣᠰᠲ᠋ᠢ». 2009-03-03 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  4. ᠮᠢᠰᠰᠤᠷᠢ᠂ ᠵᠧᠹᠹᠧᠷᠰᠣᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠲᠤ
  5. ᠠᠩᠭᠠᠷᠰᠡᠯᠡᠩᠭᠡᠢᠳᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ
  6. ᠡᠷᠴᠢᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ
  7. ᠡᠷᠭᠦᠨ᠎ᠡᠬᠡᠷᠯᠡᠩ ᠦᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ
  8. ᠯᠤᠯᠠᠪᠠ᠂ ᠯᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠯᠤᠪᠠᠫᠦᠯ᠂ ᠴᠢᠮᠪᠧᠽᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ
  9. ᠪᠣᠭᠣᠯ ᠤᠨ᠂ ᠫᠢᠰ᠂ ᠹᠢᠨᠯᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ