ᠭᠢᠮᠠᠯᠢᠶ ᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠲᠥᠪ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠢ ᠵᠠᠭᠠᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠭᠢᠮᠠᠯᠢᠶ ᠠ
ᠲᠩᠷᠢ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠮᠠᠺᠠᠯᠤᠴᠦᠮᠦᠯᠠᠩᠮᠠᠯᠣᠼᠧᠴᠣ ᠣᠭᠶᠤ

ᠭᠢᠮᠠᠯᠢᠶ ᠠ[1] ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠭᠢᠮᠠᠯᠢᠶ ᠠ (ᠰᠠᠮ᠃ हिमालय᠂ himālaya, «ᠴᠠᠰᠤ ᠲᠤ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ»[2]) - ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠠᠤᠯᠠᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠴᠡᠭᠴᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠭᠢᠮᠠᠯᠢᠶ ᠠ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠦᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷᠯᠢᠭ (ᠠᠷᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ), ᠢᠩ ᠳᠦ-ᠭᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ (ᠥᠪᠥᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ) ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠥᠪ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠷᠬᠠᠭ ᠴᠥᠯᠡᠷᠬᠡᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠳᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠵᠠᠭᠠᠭᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠪᠠᠯᠪᠠᠪᠤᠲᠤᠩᠫᠠᠺᠢᠰᠲᠠᠨᠬᠢᠲᠠᠳ (ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠦᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ), ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ ᠭᠡᠬᠦ 5 ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠰᠤᠨᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠭᠢᠮᠠᠯᠢᠶ ᠠ ᠲᠥᠪ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠍ ᠶᠢ ᠪᠡᠯᠴᠢᠷᠯᠡᠨ 2900 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠤᠷᠲᠤ ᠲᠠᠢ᠂ 350 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠴᠡᠮᠴᠡᠭᠡᠷ ᠨᠤᠮᠤᠷᠠᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠭᠢᠮᠠᠯᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠥᠨᠳᠥᠷ 6 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠪᠠ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠨᠢ 8848 ᠮ[3] ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠴᠦᠮᠦᠯᠠᠩᠮᠠ (ᠴᠦᠮᠦᠯᠠᠩᠮᠠ) ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ 8000 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠡᠴᠡ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠲᠤ 10 ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠲᠠᠢ᠃

ᠭᠢᠮᠠᠯᠢᠶ ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠡᠰᠢ ᠺᠠᠷᠠᠺᠣᠷᠣᠮᠬᠢᠨᠳᠦᠶᠢᠺᠰᠫᠠᠮᠢᠷ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠢᠩ ᠳᠦᠭᠠᠩᠭ᠎ᠠᠬᠥᠬᠡ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠭᠢᠮᠠᠯᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠤᠯᠠᠯᠠᠰ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢ ᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. ᠣᠷᠣᠰ ᠶᠢᠡᠷ ᠭᠢᠮᠠᠯ́ᠢ
  2. ᠣ᠃ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠬᠠᠷᠢ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠯᠢ᠃ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ 1997 ᠣᠨ
  3. Everest not as tall as thought  (ᠠᠩᠭᠯ᠃)

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠭᠢᠮᠠᠯᠢᠶ ᠠ»

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ