ᠭᠡᠷᠰᠡᠩ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠭᠡᠷᠰᠡᠩ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠪᠠᠲᠤᠮᠦ᠋ᠩᠬᠡ ᠳᠠᠶᠠᠩ ᠬᠠᠭᠠᠨᠢ ᠣᠳᠬᠣᠨ ᠬᠦᠦ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠵᠢᠮᠢᠰᠬᠡᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠠᠴᠠ 1513 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠳᠠᠶᠠᠩ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠍ ᠤᠨ 13 ᠣᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠯᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠷ 7 ᠬᠦᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ ᠥᠭᠴᠦ᠂ 7 ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ 7 ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠭᠰᠡᠨ᠃

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠭᠡᠷᠰᠡᠩ&oldid=408847》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ