ᠭᠠᠷᠮᠢᠰᠢ-ᠫᠠᠷᠲ᠋ᠧᠩᠺᠢᠷᠬᠧᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ IV ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ
IV Olympic Winter Games
ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ, ᠭᠠᠷᠮᠢᠰᠢ-ᠫᠠᠷᠲ᠋ᠧᠩᠺᠢᠷᠬᠧᠨ
ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ 1936 ᠣᠨ ᠤ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 6
ᠬᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ 1936 ᠣᠨ ᠤ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 16
ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠴᠢ ᠠᠳᠣᠯᠢᠹ ᠭᠢᠲ᠋ᠯᠧᠷ
ᠲᠥᠪ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠳᠦ ᠬᠢ
ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ

ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ IV ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠠᠷᠮᠢᠰᠢ-ᠫᠠᠷᠲ᠋ᠧᠩᠺᠢᠷᠬᠧᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ IV Olympic Winter Games) ᠨᠢ 1936 ᠣᠨ ᠤ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 6 ᠍ ᠨ ᠠᠴᠠ 16 ᠍ ᠳᠦ ᠭᠠᠷᠮᠢᠰᠢ-ᠫᠠᠷᠲ᠋ᠧᠩᠺᠢᠷᠬᠧᠨ ᠬᠣᠲᠣᠩ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠶᠤᠮ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ