ᠭᠠᠷᠨᠢᠭᠺᠦ᠋ᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠭᠠᠷᠨᠢᠭᠺᠦ᠋ᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ
ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠤ ᠳᠠᠶᠢᠨ: ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠯᠧᠺᠰᠠᠨᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠨ ᠳᠠᠶᠢᠨ
BattleofGranicus.JPG
ᠭᠠᠷᠨᠢᠭᠺᠦ᠋ᠰ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ
ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠨ ᠦ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ 334 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠭᠠᠷᠨᠢᠭᠺᠦ᠋ᠰ ᠭᠣᠣᠯ (ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠺᠡᠶᠢᠨ ᠪᠢᠭᠠ ᠴ ᠠᠢ)
ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠮᠠᠺᠧᠳᠠᠨᠢ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ᠃
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ
ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ
ᠠᠯᠧᠺᠰᠠᠨᠳᠠᠷ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠃
ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠭᠴᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ
ᠮᠠᠺᠧᠳᠠᠨ
ᠭᠷᠧᠺᠡᠶᠢᠨ ᠡᠪᠰᠡᠯ
ᠠᠾᠧᠮᠧᠨᠢᠳ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨᠲᠦ ᠤᠯᠤᠰ
ᠭᠷᠧᠺᠡᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠳ
ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠴᠢᠳ
ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠯᠧᠺᠰᠠᠨᠳᠠᠷ
ᠫᠠᠷᠮᠧᠨᠢᠨ
ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠺᠯᠧᠢᠲ᠋ᠦᠶᠢᠰ
ᠠᠷᠰᠠᠮᠧᠰ
ᠷᠧᠣᠮᠢᠲᠷᠧᠰ
ᠨᠢᠹᠠᠲ᠋ᠧᠰ
ᠫᠧᠲ᠋ᠢᠨ᠋ᠧᠰ
ᠰᠫᠢᠲᠷᠢᠳᠠᠲ᠋ᠧᠰ
ᠮᠢᠲᠷᠣᠪᠠᠷᠵᠠᠨ᠋ᠧᠰ
ᠠᠷᠪᠤᠢᠫᠠᠯᠧᠰ
ᠮᠢᠲᠷᠢᠳᠠᠲ᠋ᠧᠰ
ᠹᠠᠷᠨᠠᠼᠧᠰ
ᠣᠮᠠᠷᠧᠰ
ᠠᠷᠰᠢᠲᠧᠰ
ᠷᠧᠰᠠᠼᠧᠰ
ᠷᠣᠳᠧᠰ ᠤᠨ ᠮᠧᠮᠨᠠᠨ
ᠪᠤᠰᠤᠳ
ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠦᠴᠦ
20,000 ᠫᠧᠯᠲᠠᠰᠤ ᠳᠤ[1]
22,000 ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ[2]
5,000 ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ[2]
9,500 ᠫᠧᠯᠲᠠᠰᠤ ᠳᠤ[2]
5,000 ᠭᠷᠧᠺ ᠬᠣᠫᠠᠯ ᠳᠤ[3]
10,000 ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ[3]
ᠬᠣᠬᠢᠷᠠᠯ
300 - 400
1,150-1,380, ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ 3,500-4,200 ᠰᠢᠷᠬᠠᠲᠤᠭᠰᠠᠨ
3,000 ᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ[4]
1,000 ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ[4]
2,000 ᠣᠯᠵᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ[4]

ᠭᠠᠷᠨᠢᠭᠺᠦ᠋ᠰ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠯᠧᠺᠰᠠᠨᠳᠠᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠫᠧᠷᠰ ᠦᠨ ᠡᠵᠡᠨᠲᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠲᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠬᠢ ᠨᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠨ ᠦ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ 334 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ᠂ ᠲᠷᠣᠢᠨ ᠣᠶᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠭ ᠲᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠯᠧᠺᠰᠠᠨᠳᠠᠷ ᠷᠣᠳᠧᠰ ᠤᠨ ᠮᠧᠮᠨᠠᠨᠣᠣᠷ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠷᠧᠺ ᠦᠨ ᠬᠥᠯᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠲᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠬᠦᠴᠦ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠫᠧᠷᠰ ᠦᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠰᠠᠲᠷᠠᠫ ᠪᠤᠶᠤ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠢ ᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠠᠪᠢᠳᠠᠰᠣ ᠠᠴᠠ ᠳᠠᠰᠼᠢᠯᠢᠤᠮ (ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠺᠡᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠢᠯᠢ ᠣᠷᠴᠢᠮ) ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠨᠢᠭᠺᠦ᠋ᠰ ᠭᠣᠣᠯ ᠲᠠᠢ (ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠭᠠ ᠴ ᠠᠢ) ᠣᠭᠲᠣᠯᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠪᠤᠷᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠵᠡᠭᠦᠯᠲᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 1. ᠸᠧᠯᠮᠠᠨ ᠮᠠᠺᠧᠳᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠮᠢ ᠶᠢ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 47,000 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ᠃
 2. 2.0 2.1 2.2 Moerbeek (1997).
 3. 3.0 3.1 ᠸᠧᠯᠮᠠᠨ ᠫᠧᠷᠰ ᠦᠨ ᠠᠷᠮᠢ ᠶᠢ 10,000 ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠂ 5,000 ᠭᠷᠧᠺᠴᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠢ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 25,000 ᠬᠦᠮᠦᠨᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠹᠦᠯᠯᠧᠷ (1960) ᠫᠧᠷᠰ ᠦᠳ ᠢ 15,000 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠳᠧᠯᠪᠡᠷᠺ (1920) 6,000 ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠠᠢ᠃
 4. 4.0 4.1 4.2 Arrian 1.16.45 - 50

ᠨᠣᠮ ᠵᠦᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 • Delbrück, Hans (1920). History of the Art of War. University of Nebraska Press. Reprint edition, 1990. Translated by Walter, J. Renfroe. 4 Volumes.
 • Engels, Donald W. (1978). Alexander the Great and the Logistics of the Macedonian Army. Berkeley/Los Angeles/London.
 • Fuller, John F. C. (1960). The Generalship of Alexander the Great. New Jersey: De Capo Press.
 • Green, Peter (1974). Alexander of Macedon: A Historical Biography.
 • Moerbeek, Martijn (1997). The battle of Granicus, 333 BC. Universiteit Twente.
 • Rogers, Guy (2004). Alexander: The Ambiguity of Greatness. New York: Random House.
 • Warry, J. (1998), Warfare in the Classical World. ISBN 1-84065-004-4.
 • Welman, Nick. Battles (Major) and Army. Fontys University.

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ