ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠯᠪᠢᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠥᠷᠭᠡᠷᠢᠭ (ᠬᠡᠪᠲᠡᠭᠡ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠤᠳ), ᠤᠷᠲᠤᠷᠢᠭ ᠢ (ᠪᠣᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠤᠳ) ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠂ Eckert VI ᠫᠷᠣᠶᠧᠺᠼ

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠯᠪᠢᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠴᠡᠭ ᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠯ ᠢ ᠬᠡᠳᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠰᠣᠯᠪᠢᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠤᠰ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠰᠣᠩᠭᠣᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠪᠣᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠯ᠂ ᠨᠥᠭᠥᠭᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠬᠡᠪᠲᠡᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠯ ᠢ ᠵᠢᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠦᠭᠡᠭᠡᠮᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠤᠷᠲᠤᠷᠢᠭᠥᠷᠭᠡᠷᠢᠭᠥᠨᠳᠥᠷ (ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠬᠢ) ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃[1]

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. A Guide to coordinate systems in Great Britain v1.7 October 2007 D00659 accessed 14.4.2008

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ