ᠭᠠᠰ ᠤᠨ ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠭᠠᠰ ᠤᠨ ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ

ᠭᠠᠰ ᠤᠨ ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ ᠪᠣᠯ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰᠡᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠬᠢ ᠡᠷᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠤᠮ᠃ 41 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠤᠷᠲᠤ᠂ 6-12 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠬᠦ 360 km² ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ 1,5 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠨᠢ ᠭᠠᠵᠠ ᠬᠣᠲᠠ᠃

ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠫᠠᠯᠧᠰᠲ᠋ᠠᠨ ᠦ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠠᠷᠢᠭᠴᠢᠳ ᠫᠠᠯᠧᠰᠲ᠋ᠠᠨ ᠦ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠬᠡᠮᠡᠨ 2006 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠷᠯᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ᠃ ᠫᠠᠯᠧᠰᠲ᠋ᠠᠨ ᠦ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠢᠰᠷᠸᠯᠴᠤᠤ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠫᠠᠯᠧᠰᠲ᠋ᠠᠨ ᠦ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠠᠷᠢᠭᠴᠢᠳ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ ᠪᠣᠯ ᠢᠰᠤᠶᠢᠯᠴᠤᠳ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠦ ᠬᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠢᠮ᠎ᠠ ᠡᠭᠦᠰᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃eu:Gazako lur zerrenda ms:Gaza no:Gazastripen simple:Gaza Strip zh-yue:加沙地帶

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ