ᠭᠠᠯᠠᠺᠲ᠋ᠢᠺ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠲᠩᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠠᠳᠠᠰᠤ ᠭᠠᠯᠠᠺᠲ᠋ᠢᠺ ᠤᠨ ᠤᠷᠲᠤᠷᠢᠭ ᠥᠷᠭᠡᠷᠢᠭ᠃
ᠲᠩᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠠᠳᠠᠰᠤ ᠭᠠᠯᠠᠺᠲ᠋ᠢᠺ ᠲᠤ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠰᠢᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ

ᠭᠠᠯᠠᠺᠲ᠋ᠢᠺ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠨᠢ ᠨᠠᠷᠠ ᠍ ᠢ ᠲᠥᠪ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠩᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠠᠳᠠᠰᠤ ᠍ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠢ ᠳᠤ ᠪᠡᠶᠡᠲᠦ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠯ ᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠨᠡ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠡᠶᠡᠷᠭᠦ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ ᠢ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠳᠠᠭ᠃

1958 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠣᠳᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠯᠠᠺᠲ᠋ᠢᠺ ᠤᠨ ᠺ ᠢᠶᠠᠷᠳᠢᠨᠠᠲ ᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠢ ᠭᠠᠯᠠᠺᠲ᠋ᠢᠺ ᠲᠤ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠣᠷᠣᠰᠢᠬᠤ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠳᠦᠬᠡ ᠭᠦᠢ ᠤᠰᠤᠲᠦᠶᠢᠷᠦᠭᠴᠢ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠬᠤ 21 ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠤᠨ ᠷᠠᠳᠢᠣ᠋ ᠰᠠᠴᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠵᠤ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ 1932 ᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠢ ᠬᠠᠯᠤᠰᠤᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠭᠠᠯᠠᠺᠲ᠋ᠢᠺ ᠤᠨ ᠤᠷᠲᠤᠷᠢᠭ ᠪᠠ ᠥᠷᠭᠡᠷᠢᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠤᠷᠲᠤᠷᠢᠭ ᠨᠢ (l ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠯᠠ) ᠭᠠᠯᠠᠺᠲ᠋ᠢᠺ ᠤᠨ ᠡᠺᠸᠠᠲ᠋ᠣᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠭᠠᠯᠠᠺᠲ᠋ᠢᠺ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠡᠴᠡ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠲᠡᠰᠢ ᠵᠠᠢ ᠶᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠨ᠎ᠡ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠭᠷᠠᠳᠦᠶᠢᠰ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠥᠷᠭᠡᠷᠢᠭ ᠨᠢ (b) ᠡᠺᠸᠠᠲ᠋ᠣᠷ ᠲᠤ ᠫᠧᠷᠫᠡᠨᠳᠢᠺᠦᠶᠢᠯᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠢ ᠶᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠵᠦ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠵᠦᠭ ᠲᠤ ᠡᠶᠡᠷᠡᠭ ᠪᠠ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠵᠦᠭ ᠲᠤ ᠰᠥᠷᠭᠦ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠠᠯᠠᠺᠲ᠋ᠢᠺ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠲᠤᠶᠢᠯ ᠨᠢ +90° ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ᠣᠳᠣᠨ ᠤ ᠣᠷᠳᠣ ᠪᠠᠷ ᠡᠺᠸᠠᠲ᠋ᠣᠷ ᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠬᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠰᠥᠨᠢ ᠠᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠭᠳᠠᠬᠤ ᠣᠳᠣᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠲᠠᠷᠠᠯ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠢ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷ ᠪᠣᠯᠭᠠᠳᠠᠭ

ᠭᠠᠯᠠᠺᠲ᠋ᠢᠺ ᠤᠨ ᠡᠺᠸᠠᠲ᠋ᠣᠷ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠣᠷᠳᠣ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠳᠠᠭ:[1]


ᠲᠩᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠠᠳᠠᠰᠤ
ᠲᠩᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠠᠳᠠᠰᠤ

ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠪᠠ ᠲᠩᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠠᠳᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠣᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠢ ᠳᠤ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠬᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

<div class="thumb tnone" style="margin-left: auto; margin-right:auto; width:99%; max-width:ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “[”px;">

ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠡᠨᠡ ᠳ᠋ᠢᠶᠡᠭᠷᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠵᠣ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠣᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠢ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ (Click here for larger image.)
</div>

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ