ᠭᠠᠯᠠᠺᠲ᠋ᠢᠺ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
NGC 4414 (NASA-med).jpg

ᠭᠠᠯᠠᠺᠲ᠋ᠢᠺ (ᠭᠷᠧᠺ: galakt-, 《ᠰᠦ᠋》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ) ᠪᠤᠶᠤ ᠣᠳᠣᠳ ᠤᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠴᠡᠵᠦ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠹᠢᠽᠢᠺ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ ᠣᠳᠣᠳᠣᠳᠣᠳ ᠤᠨ ᠪᠥᠭᠡᠭᠡᠨᠡᠷᠡᠯ᠂ ᠣᠳᠣᠳ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ᠂ ᠲᠣᠭᠣᠰᠣᠨᠴᠢᠷ᠂ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠮᠠᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠠᠴᠠ ᠪᠥᠷᠢᠳᠬᠦ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠭᠠᠯᠠᠺᠲ᠋ᠢᠺ ᠤᠳ ᠨᠢ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠠᠴᠠ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡᠬᠢ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠳᠣᠳ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠡᠳ᠋ᠸᠢᠨ ᠬᠠᠪᠪᠯ 20 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠡᠷ ᠮᠠᠨᠠᠨᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠹᠣᠲ᠋ᠣᠰᠫᠧᠷᠲ᠋ᠺᠷᠢ ᠶᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠦᠶᠡᠳᠡᠭᠡ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠣᠳᠣ᠂ ᠣᠳᠣᠳ ᠤᠨ ᠪᠥᠭᠡᠭᠡᠨᠡᠷᠡᠯᠪᠠᠳᠮᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠬᠠᠪᠪᠯ ᠪᠠᠳᠮᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠬᠡᠮᠵᠢᠭᠳᠡᠬᠦᠨ᠂ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠬᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠮᠠᠨᠠᠨᠴᠢᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ

ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ᠂ ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠠᠯᠠᠺᠲ᠋ᠢᠺ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠨ ᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠴᠥᠮ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠨᠢ ᠰᠦᠨ ᠵᠠᠮ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ 100-400 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ ᠣᠳᠣᠳ᠂ 50 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠭᠠᠷᠢᠭ ᠤᠳ ᠢ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠯᠠᠺᠲ᠋ᠢᠺ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭ ᠣᠳᠣᠳ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠯᠠᠺᠲ᠋ᠢᠺ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠨᠢ ᠨᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠨᠠᠷᠠ ᠨᠢ ᠭᠠᠯᠠᠺᠲ᠋ᠢᠺ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠡᠴᠡ 30000 ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠦᠨ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠠᠯᠠᠺᠲ᠋ᠢᠺ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠳᠣ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠲᠥᠪ ᠢ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠨ ᠡᠷᠭᠢᠳᠡᠭ᠃ ᠭᠠᠯᠠᠺᠲ᠋ᠢᠺ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠨᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠦᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠠᠰᠤᠷᠤ ᠬᠦᠴᠦᠲᠡᠢ ᠲᠠᠲᠠᠯᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦ ᠪᠡᠷ ᠭᠠᠯᠠᠺᠲ᠋ᠢᠺ ᠤᠨ ᠣᠳᠣᠳ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ᠃ ᠭᠠᠯᠠᠺᠲ᠋ᠢᠺ ᠤᠳ ᠢ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠨᠢ:

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ