ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ ᠳᠤ ᠰᠤᠮᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ ᠳᠤ ᠰᠤᠮᠤ
ᠭᠠᠯᠠᠭᠣᠲᠣ ᠰᠤᠮᠤ
ᠰᠤᠮᠤ
ᠡᠵᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ (ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ)
ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠩᠭᠣᠷ
ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠪᠠᠭ (‌6) 1. ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ
2. ᠰᠦᠮᠪᠦᠷ
3. ᠦᠨᠡᠭᠡ ᠳᠦ
4. ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ
5. ᠮᠠᠨᠳᠤᠯᠠ
6. ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠰᠢᠭᠤ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 5047 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (2012) 3,847 ᠬᠦᠮᠦᠨ
ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳᠤᠭᠠᠷ 64110
ᠬᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ
ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠨᠤᠲᠤᠭ
ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩᠲᠤ᠂ ↑ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠲᠤ᠂ ↗ ᠶᠡᠬᠡᠲᠠᠮᠢᠷ
ᠵᠠᠭ᠂ → ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠴᠣᠭ ᠲᠤ
ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠷ᠂ ↘ ᠪᠠᠶᠠᠨ-ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ

ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ ᠳᠤ (ᠭᠠᠯᠠᠭᠣᠲᠣ) ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠩᠭᠣᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠤᠮ᠃

ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠠᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠨᠳᠡ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ