ᠭᠠᠭᠠᠦ᠋ᠽ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠭᠠᠭᠠᠦ᠋ᠽ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ
Gagauzlar
Gagauz-children.jpg
ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠣᠯᠠᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ — ᠭᠠᠭᠠᠦ᠋ᠽᠠᠴᠤᠳ (Gagauzlar)
ᠥᠨᠥ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠣᠷᠣᠨᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ — 250 ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ (ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ). ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ:
Flag of Moldova.svg ᠮᠣᠯᠳᠤᠪᠠ — 147,500 (2004)[1]

Flag of Ukraine.svg ᠦᠺᠷᠠᠶᠢᠨ — 31,923 (2001)[3]
ᠣᠷᠣᠰ ᠣᠷᠣᠰ — 13,690 (2010)[4]
Flag of Turkey.svg ᠲᠦᠷᠺ — 5,000 (ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ)[5]

ᠳᠨ᠋ᠧᠰᠲ᠋ᠷ ᠳᠨ᠋ᠧᠰᠲ᠋ᠷ — 4100 (2004)[6]
ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭᠲᠥᠷᠥᠯᠬᠢ ᠭᠠᠭᠠᠦ᠋ᠽ ᠬᠡᠯᠡ᠂ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠡᠯᠡ
ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡᠦᠨᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ (ᠾᠷᠢᠰᠤᠰ ᠤᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ)
ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ
ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠥᠷᠥᠯᠣᠭᠤᠵᠠ (ᠠᠽᠧᠷᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠨᠲᠦᠷᠺᠲᠦᠺᠮᠧᠨ)
ᠬᠡᠯᠡ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠᠲᠦᠷᠦᠭ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ (ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠯᠡᠲᠡᠨ)
ᠭᠠᠭᠠᠦ᠋ᠽ ᠣᠷᠣᠨ

ᠭᠠᠭᠤ́ᠽ (ᠭᠠᠭ ᠶᠢᠡᠷ Gagauzlar) — ᠮᠣᠯᠳᠤᠪᠠᠦᠺᠷᠠᠶᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ ᠲᠤ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠭ ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ᠂ 250 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ. ᠭᠠᠭᠠᠦ᠋ᠽ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠭᠠᠭᠠᠦ᠋ᠽ ᠬᠡᠯᠡ ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠣᠭᠤᠵᠠ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠦ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠳᠠᠭ᠃

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠮᠣᠯᠳᠤᠪᠠ᠂ ᠦᠺᠷᠠᠶᠢᠨ᠂ ᠣᠷᠣᠰᠲᠦᠷᠺᠳᠨ᠋ᠧᠰᠲ᠋ᠷᠭᠷᠧᠺ ᠤᠯᠤᠰ. ᠮᠣᠯᠳᠠᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠭᠠᠭᠠᠦ᠋ᠽ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠤᠢ᠃

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ 250 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠭᠠᠭᠠᠦ᠋ᠽ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠣᠯᠳᠠᠪᠠ ᠳᠤ 150 ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠭᠠᠭᠠᠦ᠋ᠽᠳ 130 ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ᠂ ᠦᠺᠷᠠᠶᠡᠨᠳ 30 ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ᠃

ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠠᠭᠠᠦ᠋ᠽ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠾᠷᠢᠰᠲ ᠤᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠨᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠶᠣᠰᠣ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠠᠭᠠᠦ᠋ᠽ ᠬᠡᠯᠡ ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠣᠭᠤᠵᠠ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠲᠦᠺ᠂ ᠠᠽᠧᠷᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠢᠴᠢᠳᠡᠭ᠃

ᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠯᠠᠪᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ

  1. ᠪᠧᠽ ᠤᠴᠡᠲ᠋ᠠ ᠨᠠᠰᠧᠯᠧᠨᠢᠶ᠎ᠠ ᠫᠷᠢᠳᠢᠨ᠋ᠧᠰᠲ᠋ᠷᠣᠪᠢᠶ᠎ᠠ (ᠫᠠᠷᠲ᠋ᠢᠽᠠᠨ ᠮᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠷᠠᠫᠣᠷᠲ)
  2. ᠳᠧᠮᠣᠰᠺᠣᠫ᠃ ᠨᠧᠺᠣᠲᠤᠷ ᠤᠧ ᠢᠲ᠋ᠣᠭᠢ ᠫᠧᠷᠧᠫᠢᠰᠢ 2004 ᠭᠣᠳᠠ ᠸ ᠮᠣᠯᠳᠤᠪᠢ. the original on 2012-02-05 ᠍ ᠰ ᠠᠷᠬᠢᠸᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃
  3. ᠸᠰᠧᠦᠺᠷᠠїᠨᠰᠺᠢ ᠫᠧᠷᠧᠫᠢᠰ ᠨᠠᠰᠧᠯᠧᠨᠨᠢ 2001. ᠷᠦᠰᠰᠺᠠᠶ᠎ᠠ ᠤᠧᠷᠰᠢᠶ᠎ᠠ᠃ ᠷᠧᠽᠦᠯᠲᠤᠳ ᠤ᠃ ᠨᠠᠼᠢᠣᠨᠠᠯᠢᠨ ᠠᠰᠲ ᠢ ᠷᠣᠳᠨᠠᠢ ᠢᠵᠠ ᠤᠺ. the original on 2011-08-22 ᠍ ᠰ ᠠᠷᠬᠢᠸᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃
  4. ᠭᠠᠭᠠᠦ᠋ᠽ ᠤ ᠸ ᠡᠨᠼᠢᠺᠯᠣᠫᠧᠳᠢᠢ Mail.ru
  5. ᠫᠷᠢᠳᠢᠨ᠋ᠧᠰᠲ᠋ᠷᠣᠸᠢᠶ᠎ᠡ (ᠫᠠᠷᠲ᠋ᠢᠽᠠᠨ ᠮᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠷᠠᠫᠣᠷᠲ) ᠶᠦᠷᠢᠳᠢᠴᠧᠰᠺᠢ ᠶᠠᠪᠤᠯᠢᠧᠲ᠋ ᠍ ᠢᠶ᠎ᠠ ᠴᠢᠰᠲᠶᠤ ᠮᠣᠯᠳᠤᠪᠢ᠂ ᠹᠠᠺᠲ᠋ᠢᠴᠧᠰᠺᠢ — ᠰᠠᠮᠣᠫᠷᠣᠪᠣᠵᠣᠭᠯᠠᠰᠢᠶᠣᠨ ᠤᠮ ᠭᠤᠰᠤᠳᠤᠷᠰᠠᠳᠪᠠᠮ᠂ ᠫᠷᠢᠽᠢᠨ᠋ᠠᠨ ᠤᠮ ᠯᠢᠱᠢ ᠳᠪᠢᠮᠢ ᠴᠢᠰᠲ᠋ᠢᠴᠢᠨ᠎ᠠ ᠫᠷᠢᠽᠢᠨ᠋ᠠᠨ ᠤᠮᠢ ᠭᠤᠰᠤᠳᠤᠷᠰᠠᠳᠪᠠᠮᠢ: ᠶᠦᠵᠢᠨᠠᠶ᠎ᠠ ᠣᠰᠧᠲ᠋ᠢᠶ᠎ᠠᠠᠪᠬᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ. ᠫᠧᠷᠧᠫᠢᠰᠢ ᠨᠠᠰᠧᠯᠧᠨᠢᠶ᠎ᠠ ᠸ ᠮᠣᠯᠳᠤᠪᠢ 5-12 ᠣᠺᠲ᠋ᠢᠶᠠᠪᠧᠷᠢ 2004 ᠭᠷᠠᠮ᠃ ᠫᠷᠣᠪᠣᠳᠣᠯᠰᠢ ᠪᠧᠽ ᠤᠴᠡᠲ᠋ᠠ ᠨᠠᠰᠧᠯᠧᠨᠢᠶ᠎ᠠ ᠫᠠᠷᠲ᠋ᠢᠽᠠᠨ ᠮᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠷᠠᠫᠣᠷᠲ. ᠸ ᠫᠠᠷᠲ᠋ᠢᠽᠠᠨ ᠮᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠷᠠᠫᠣᠷᠲ ᠸ 2004 ᠭᠷᠠᠮ᠃ ᠫᠷᠣᠪᠣᠳᠣᠯᠰᠢ ᠰᠠᠮᠣᠰᠲ᠋ᠣᠢᠶᠠᠲ᠋ᠧᠯᠨᠠᠶ᠎ᠠ ᠫᠧᠷᠧᠫᠢᠰᠢ ᠨᠠᠰᠧᠯᠧᠨᠢᠶ᠎ᠠ 11-18 ᠨᠣᠢᠶᠠᠪᠷᠢ 2004 ᠭᠷᠠᠮ᠃([1])

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ