ᠭᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠭᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ ᠬᠣᠲᠠ
ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ

ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠲᠤᠭ

ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ
ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ Flag of Cuba.svg ᠺᠦᠪᠠ
ᠬᠣᠲᠠ ᠭᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 728.26 км²
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ 59 ᠮ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (ᠲᠣᠭᠠᠴᠠ᠃) 2012 ᠣᠨ ᠳᠤ 2,106,146 ᠬᠦᠮᠦᠨ
ᠨᠢᠭᠲᠠᠴᠠ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭ 2892/km2
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠭᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ
1515 ᠣᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠪᠣᠰᠴᠢ ᠪᠡᠬᠢᠵᠢᠭᠰᠡᠨ
1592 ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ
ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠷᠲᠠ ᠬᠧᠷᠨᠠᠨᠳᠧᠽ
ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ (+53) 07
ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳᠤᠭᠠᠷ 10xxx–19xxx

ᠭᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ (ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠪᠠᠷ La Habana) ᠨᠢ ᠺᠦᠪ ᠍ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ᠂ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠥᠪ᠂ ᠲᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠪᠣᠭᠣᠮᠲᠠ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠤᠭ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠢ 2,1 ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠺᠠᠷᠠᠪ ᠤᠨ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰᠡᠶᠢᠨ ᠪᠦᠰ ᠲᠦ ᠪᠡᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠠᠭᠴᠢ ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠤᠮ᠃

ᠭᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢ Xᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠢᠰᠫᠠᠨᠢᠴᠤᠤ ᠳᠤ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠭᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ&oldid=373689》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ