ᠬᠧᠯᠰᠢᠨ᠋ᠺ ᠤᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ XV ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ
Games of the XV Olympiad
ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠ Flag of Finland.svg ᠹᠢᠨᠯᠠᠨᠲ, ᠬᠧᠯᠰᠢᠨᠺᠢ
ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ 69
ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ 4,955
(4,436 ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠂ 519 ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ)
ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ
ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ
17 ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠍ ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ 149 ᠴᠣᠭᠴᠠ ᠮᠧᠳᠠᠯ
ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ 1952 ᠣᠨ ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19
ᠬᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ 1952 ᠣᠨ ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 3
ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠴᠢ ᠵᠤᠬᠠ ᠺᠦ᠋ᠰᠲ᠋ᠢ ᠫᠠᠰᠺᠢᠸᠢ
ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠩᠭᠠᠷᠢᠭ ᠬᠡᠢᠺᠺᠢ ᠰᠠᠪᠠᠯ ᠤᠨᠧᠨ
ᠪᠠᠮᠪᠠᠷ ᠠᠰᠠᠭᠠᠭᠴᠢ ᠫᠠᠪᠠ ᠨᠤᠷᠮᠢ
ᠬᠠᠨᠧᠰ ᠺᠣᠯᠧᠬᠨᠴᠨᠧᠨ
ᠲᠥᠪ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠳᠦ ᠬᠢ
ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ
ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠳᠦᠬᠦ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ

ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ XV ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠪᠤᠶᠤ 1952 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠧᠯᠰᠢᠨ᠋ᠺ ᠤᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ XV Olympic Summer Games) ᠨᠢ 1952 ᠣᠨ ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19 ᠍ ᠨ ᠡᠴᠡ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 3 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠧᠯᠰᠢᠨᠺᠢ ᠬᠣᠲᠣᠩ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠶᠤᠮ᠃

ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠤᠰ ᠣᠯᠢᠮᠫᠣᠳ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠬᠢᠨ ᠦ 10 ᠍ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ᠃

ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠯᠲᠠ ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ
1 ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ 40 19 17 76
2 ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ 22 30 19 71
3 Flag of Hungary.svg ᠬᠠᠩᠭᠠᠷᠢ 16 10 16 42
4 Flag of Sweden.svg ᠰᠸᠸᠳᠡᠨ 12 13 10 35
5 Flag of Italy.svg ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ 8 9 4 21
6 Flag of Czechoslovakia.svg ᠴᠧᠬᠣᠰᠯᠣᠸᠠᠺ 7 3 3 13
7 ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ 6 6 6 18
8 Flag of Finland.svg ᠹᠢᠨᠯᠠᠨᠲ 6 3 13 22
9 Flag of Australia.svg ᠠᠦᠢᠰᠲ᠋ᠷᠯᠢᠶ᠎ᠠ 6 2 3 11
10 ᠨᠤᠷᠸᠸᠢ ᠨᠤᠷᠸᠸᠢ 3 2 0 5

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ