ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ
ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ 1930 ᠤᠨ
ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ 20
ᠬᠠᠮᠤᠷᠬᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ (Federation Internationale de Football Association)
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ 32 (ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ)
≈204 (ᠪᠦᠬᠦ ᠰᠢᠲᠠ)
ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ  ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ (4 ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ)
ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ  ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ (5 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ)
ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠲᠠᠯᠠᠪᠤᠷ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠲᠠᠯᠠᠪᠤᠷ
2014 ᠤᠨ ᠤ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ

ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ (ХБДАШТ) (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ FIFA World Cup) ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠᠨᠣᠣᠰᠣ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠡᠶᠢᠨ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠡᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠪᠠᠭ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ 1930 ᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠮ ᠠᠴᠠ 1942, 1946 ᠤᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠠᠯᠭᠠᠰᠠᠴᠢ᠂ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠲᠤᠲᠤᠮ ᠳᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ ᠢ ᠢᠯᠠᠵᠤ ᠣᠳᠣ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠥᠨᠥ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ 32 ᠪᠠᠭ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠭᠣᠣᠯ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠳᠠ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠳᠡᠭ᠃ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠨᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠦᠵᠡᠭᠴᠢ ᠲᠡᠢ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠥᠭᠡᠳ 2006 ᠤᠨ ᠤ ᠬᠢ ᠶᠢ 715.1 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦᠵᠡᠵᠡᠢ᠃ [1]

19 ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠨ ᠪᠠᠭ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ 5 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃ 2006 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠢᠯᠠᠵᠤ 4 ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠪᠡᠨ ᠠᠪᠴᠠᠢ᠃ 2010 ᠤᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠨᠢ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 11 ᠍ ᠡᠴᠡ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 11 ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠠᠹᠷᠢᠺᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠢᠰᠫᠠᠨᠢᠢ ᠪᠠᠭ ᠬᠣᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠍ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ ᠢ ᠢᠯᠠᠵᠤ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠪᠡᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃

ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠢᠯ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠣᠷᠣᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ
ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ
1930
ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠩᠭᠦᠢ
Flag of Uruguay.svg ᠦᠷᠤᠭᠤᠸᠠᠢ Flag of Uruguay.svg ᠦᠷᠤᠭᠤᠸᠠᠢ 4–2 Flag of Argentina.svg ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ 1 Flag of SFR Yugoslavia.svg ᠶᠣᠭᠣᠰᠯᠠᠪ
1934
ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠩᠭᠦᠢ
Flag of Italy (1861-1946).svg ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ Flag of Italy (1861-1946).svg ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ 2–1 ᠨᠡᠮᠡ᠃ Flag of Czechoslovakia.svg ᠴᠧᠬᠣᠰᠯᠣᠸᠠᠺ Flag of the German Empire.svg ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠵᠡᠨᠲᠦ ᠭᠦᠷᠦᠨ 3–2 Flag of Austria.svg ᠠᠦᠢᠰᠲᠷᠶ᠎ᠠ
1938
ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠩᠭᠦᠢ
ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ Flag of Italy (1861-1946).svg ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ 4–2 Flag of Hungary with arms (state).svg ᠬᠠᠩᠭᠠᠷᠢ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ 4–2 Flag of Sweden.svg ᠰᠸᠸᠳᠡᠨ
1950
ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠩᠭᠦᠢ
Flag of Brazil (1889-1960).svg ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ Flag of Uruguay.svg ᠦᠷᠤᠭᠤᠸᠠᠢ 1 ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ Flag of Sweden.svg ᠰᠸᠸᠳᠡᠨ 1 Flag of Spain.svg ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ
1954
ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠩᠭᠦᠢ
ᠰᠸᠢᠰ ᠰᠸᠢᠰ Flag of Germany.svg ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ 3–2 Flag of Hungary.svg ᠬᠠᠩᠭᠠᠷᠢ Flag of Austria.svg ᠠᠦᠢᠰᠲᠷᠶ᠎ᠠ 3–1 Flag of Uruguay.svg ᠦᠷᠤᠭᠤᠸᠠᠢ
1958
ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠩᠭᠦᠢ
Flag of Sweden.svg ᠰᠸᠸᠳᠡᠨ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ 5–2 Flag of Sweden.svg ᠰᠸᠸᠳᠡᠨ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ 6–3 Flag of Germany.svg ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ
1962
ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠩᠭᠦᠢ
Flag of Chile.svg ᠴᠢᠯᠢ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ 3–1 Flag of Czechoslovakia.svg ᠴᠧᠬᠣᠰᠯᠣᠸᠠᠺ Flag of Chile.svg ᠴᠢᠯᠢ 1–0 Flag of SFR Yugoslavia.svg ᠶᠣᠭᠣᠰᠯᠠᠪ
1966
ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠩᠭᠦᠢ
Flag of England.svg ᠠᠩᠭᠯᠢ Flag of England.svg ᠠᠩᠭᠯᠢ 4–2 ᠨᠡᠮᠡ᠃ Flag of Germany.svg ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ Flag of Portugal.svg ᠫᠣᠷᠲ᠋ᠤᠭᠠᠯ 2–1 ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ
1970
ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠩᠭᠦᠢ
Flag of Mexico.svg ᠮᠸᠺᠰᠢᠺᠣ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ 4–1 Flag of Italy.svg ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ Flag of Germany.svg ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ 1–0 Flag of Uruguay.svg ᠦᠷᠤᠭᠤᠸᠠᠢ
1974
ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠩᠭᠦᠢ
Flag of Germany.svg ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ Flag of Germany.svg ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ 2–1 ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ Flag of Poland.svg ᠫᠣᠯᠢᠰᠢ 1–0 ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ
1978
ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠩᠭᠦᠢ
Flag of Argentina (alternative).svg Argentina Flag of Argentina.svg ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ 3–1 ᠨᠡᠮᠡ᠃ ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ 2–1 Flag of Italy.svg ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ
1982
ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠩᠭᠦᠢ
Flag of Spain.svg ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ Flag of Italy.svg ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ 3–1 Flag of Germany.svg ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ Flag of Poland.svg ᠫᠣᠯᠢᠰᠢ 3–2 ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ
1986
ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠩᠭᠦᠢ
Flag of Mexico.svg ᠮᠸᠺᠰᠢᠺᠣ Flag of Argentina.svg ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ 3–2 Flag of Germany.svg ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ 4–2 ᠨᠡᠮᠡ᠃ ᠪᠧᠯᠬᠢ ᠪᠧᠯᠬᠢ
1990
ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠩᠭᠦᠢ
Flag of Italy.svg ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ Flag of Germany.svg ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ 1–0 Flag of Argentina.svg ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ Flag of Italy.svg ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ 2–1 Flag of England.svg ᠠᠩᠭᠯᠢ
1994
ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠩᠭᠦᠢ
ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ 0–0 ᠨᠡᠮᠡ᠃
(3–2) ᠲᠣᠷᠭ᠃
Flag of Italy.svg ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ Flag of Sweden.svg ᠰᠸᠸᠳᠡᠨ 4–0 Flag of Bulgaria.svg ᠪᠣᠯᠭᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ
1998
ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠩᠭᠦᠢ
ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ 3–0 ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ Flag of Croatia.svg ᠺᠦᠷᠦᠠᠴᠢᠶ ᠠ 2–1 ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ
2002
ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠩᠭᠦᠢ
ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ
& ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ
ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ 2–0 ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ Flag of Turkey.svg ᠲᠦᠷᠺ 3–2 ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ
2006
ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠩᠭᠦᠢ
ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ Flag of Italy.svg ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ 1–1 ᠨᠡᠮᠡ᠃
(5–3) ᠲᠣᠷᠭ᠃
ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ 3–1 Flag of Portugal.svg ᠫᠣᠷᠲ᠋ᠤᠭᠠᠯ
2010
ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠩᠭᠦᠢ
Flag of South Africa.svg ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠠᠹᠷᠢᠺᠠ Flag of Spain.svg ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ 1–0
ᠨᠡᠮᠡ᠃
ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ 3–2 Flag of Uruguay.svg ᠦᠷᠤᠭᠤᠸᠠᠢ
2014
ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠩᠭᠦᠢ
ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ
ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ
1–0
(ᠨᠡᠮᠡ᠃)

ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ

ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ
3–0
ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ
ᠲᠦᠯᠬᠢᠭᠦᠷ
  •  ᠨᠡᠮᠡ᠃ — ᠨᠡᠮᠡᠯᠲᠡ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ
  • ᠲᠣᠷᠭ᠃ — ᠲᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠬᠢᠯᠲᠠ
1 = 1930 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠨ ᠤ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠬᠢ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠣᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠃ Federation Internationale de Football Association ᠨᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠳᠤ᠂ ᠶᠣᠭᠣᠰᠯᠠᠪ ᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡ ᠳᠦ ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠭ᠃[2]

2 = 1950 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠣᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠃ [3] ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠶᠢ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ 4 ᠪᠠᠭ (ᠤᠷᠤᠭᠤᠪᠠᠢ᠂ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ᠂ ᠰᠢᠪ ᠲᠦ᠂ ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ) ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠪᠠᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠵᠦ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠦᠷᠤᠭᠤᠸᠠᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠢ 2-1 ᠍ ᠪᠡᠷ ᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠡᠨᠡ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠮᠥᠨ ᠰᠸᠸᠳᠡᠨ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠨᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠵᠡᠢ᠃[4]

ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ
ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ 5 (1958, 1962, 1970, 1994, 2002) 2 (1950*, 1998)
ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ^ 4 (1954, 1974*, 1990, 2014) 4 (1966, 1982, 1986, 2002)
Flag of Italy.svg ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ 4 (1934*, 1938, 1982, 2006) 2 (1970, 1994)
Flag of Argentina.svg ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ 2 (1978*, 1986) 3 (1930, 1990, 2014)
Flag of Uruguay.svg ᠦᠷᠤᠭᠤᠸᠠᠢ 2 (1930, 1950)
Flag of England.svg ᠠᠩᠭᠯᠢ 1 (1966*)
Flag of Spain.svg ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ 1 (2010)
ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ 3 (1974, 1978, 2010)
Flag of Czechoslovakia.svg ᠴᠧᠬᠣᠰᠯᠣᠸᠠᠺ# 2 (1934, 1962)
Flag of Hungary.svg ᠬᠠᠩᠭᠠᠷᠢ 2 (1938, 1954)
Flag of Sweden.svg ᠰᠸᠸᠳᠡᠨ 1 (1958*)
* = ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠣᠷᠣᠨ
^ = 1954, 1990 ᠤᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠰᠠᠨ
# = 2 ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠡᠳᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠤᠲᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. 2006 FIFA World Cup broadcast wider, longer and farther than ever before, FIFA.com. Retrieved on September 16, 2008.
  2. 1930 FIFA World Cup, FIFA.com. Retrieved on 5 March 2009.
  3. 1950 FIFA World Cup, FIFA.com. Retrieved on 5 March 2009.
  4. FIFA World Cup Finals since 1930 (PDF), FIFA.com. Retrieved on 5 March 2009.

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

Commons
Викимедиа дуу дүрсний сан: FIFA World Cup
http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ_ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ_ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ_ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ_ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ&oldid=485038》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ