ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠲᠢᠪ ᠦᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠣᠨ ᠣᠨ ᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ
ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠣᠷᠣᠨ
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠬᠦᠷᠡᠯᠡᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ
ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ 3 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ 4 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ
1960 ᠣᠨ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ
ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ
2–1
(ᠴ᠃ᠰ)

ᠶᠣᠭᠣᠰᠯᠠᠪ

ᠴᠧᠬᠣᠰᠯᠣᠸᠠᠺ
2–0
ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ
4
1964 ᠣᠨ Flag of Spain.svg ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ Flag of Spain (1945 - 1977).svg
ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ
2–1
ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ

ᠬᠠᠩᠭᠠᠷᠢ
3–1
(ᠴ᠃ᠰ)

ᠳ᠋ᠠᠨᠮᠠᠷᠺ
4
1968 ᠣᠨ Flag of Italy.svg ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ
ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ
1–1 (ᠴ᠃ᠰ᠃)
2–0 (ᠳᠠᠬᠤ᠃)

ᠶᠣᠭᠣᠰᠯᠠᠪ

ᠠᠩᠭᠯᠢ
2–0
ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ
4
1972 ᠣᠨ Flag of Belgium (civil).svg ᠪᠧᠯᠬᠢ
ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ
3–0
ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ

ᠪᠧᠯᠬᠢ
2–1
ᠬᠠᠩᠭᠠᠷᠢ
4
1976 ᠣᠨ Flag of SFR Yugoslavia.svg ᠶᠣᠭᠣᠰᠯᠠᠪ
ᠴᠧᠬᠣᠰᠯᠣᠸᠠᠺ
2–2 (ᠴ᠃ᠰ᠃)
(5–3) (ᠲ᠃ᠴ᠃)

ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ

ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ
3–2
(ᠴ᠃ᠰ᠃)

ᠶᠣᠭᠣᠰᠯᠠᠪ
4
1980 ᠣᠨ Flag of Italy.svg ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ
ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ
2–1
ᠪᠧᠯᠬᠢ

ᠴᠧᠬᠣᠰᠯᠣᠸᠠᠺ
1–1[ᠲ 1]
(9–8) (ᠲ᠃ᠴ᠃)

ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ
8
ᠣᠨ ᠣᠨ ᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ
ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠣᠷᠣᠨ
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ[ᠲ 2] ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ
ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ
1984 ᠣᠨ Flag of France.svg ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ
ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ
2–0
ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ
 ᠫᠣᠷᠲ᠋ᠤᠭᠠᠯ  ᠳ᠋ᠠᠨᠮᠠᠷᠺ 8
1988 ᠣᠨ Flag of Germany.svg ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ
ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ
2–0
ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ
 ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ  ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ 8
1992 ᠣᠨ Flag of Sweden.svg ᠰᠸᠸᠳᠡᠨ
ᠳ᠋ᠠᠨᠮᠠᠷᠺ
2–0
ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ
 ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ  ᠰᠸᠸᠳᠡᠨ 8
1996 ᠣᠨ Flag of England.svg ᠠᠩᠭᠯᠢ
ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ
2–1
(ᠠ᠃ᠪ᠃)

ᠴᠧᠺ
 ᠠᠩᠭᠯᠢ  ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ 16
2000 ᠣᠨ Flag of Belgium (civil).svg ᠪᠧᠯᠬᠢ +
Flag of the Netherlands.svg ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ

ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ
2–1
(ᠴ᠃ᠰ᠃)

ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ
 ᠫᠣᠷᠲ᠋ᠤᠭᠠᠯ  ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ 16
2004 ᠣᠨ Flag of Portugal.svg ᠫᠣᠷᠲ᠋ᠤᠭᠠᠯ
ᠭᠷᠧᠺ
1–0
ᠫᠣᠷᠲ᠋ᠤᠭᠠᠯ
 ᠴᠧᠺ  ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ 16
2008 ᠣᠨ Flag of Austria.svg ᠠᠦᠢᠰᠲᠷᠶ᠎ᠠ +
Flag of Switzerland.svg ᠰᠸᠢᠰ

ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ
1–0
ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ
 ᠣᠷᠣᠰ  ᠲᠦᠷᠺ 16
2012 ᠣᠨ ᠤ
ᠧᠦᠢᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ
Flag of Poland.svg ᠫᠣᠯᠢᠰᠢ +
Flag of Ukraine.svg ᠦᠺᠷᠠᠶᠢᠨ

ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ
4–0
ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ
 ᠫᠣᠷᠲ᠋ᠤᠭᠠᠯ  ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ 16
  • ᠴ᠃ᠰ᠃ - ᠴᠠᠭ ᠰᠤᠩᠭᠠᠭᠰᠠᠨ
  • ᠠ᠃ᠪ᠃ - ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ
  • ᠲ᠃ᠴ᠃ - ᠲᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠬᠢᠯᠲᠠ
ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ
  1. ᠴᠠᠭ ᠰᠤᠩᠭᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠲᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠬᠢᠯᠲᠠ ᠢᠰᠬᠦᠯᠦᠯᠴᠡᠭᠰᠡᠨ
  2. 1984 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ