ᠬᠥᠯᠦᠨ ᠪᠤᠶᠢᠷ ᠰᠤᠮᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠬᠥᠯᠦᠨ ᠪᠤᠶᠢᠷ ᠰᠤᠮᠤ
ᠬᠥᠯᠦᠨᠪᠣᠶᠢᠷ ᠰᠤᠮᠤ
ᠰᠤᠮᠤ
ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠣᠷᠣᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ (ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ)
ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ
ᠳ᠋ᠣᠣ ᠳᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ
(3 ᠪᠠᠭ)
1. ᠪᠠᠶᠠᠨ-ᠥᠯᠵᠡᠶᠢᠲᠦ
2. ᠪᠠᠲᠤᠬᠠᠨ
3. ᠪᠠᠶᠠᠨ-ᠠᠭᠤᠯᠠ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 3773 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (2009) 1,776 ᠬᠦᠮᠦᠨ
ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳᠤᠭᠠᠷ 21150
ᠬᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ
ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠨᠤᠲᠤᠭ
ᠪᠠᠶᠠᠨ-ᠠᠭᠤᠯᠠ᠂ ↑ ᠴᠠᠭᠠᠨ-ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ
ᠲᠦᠮᠡᠨᠴᠣᠭ ᠲᠤ᠂ ← ᠪᠠᠶᠠᠨ-ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ᠂ → ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ
ᠮᠥᠩᠬᠡᠬᠠᠨ᠂ ↓ ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ

ᠬᠥᠯᠦᠨ ᠪᠤᠶᠢᠷ (ᠬᠥᠯᠦᠨᠪᠣᠶᠢᠷ) — ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠮᠤ.

ᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ