ᠬᠥᠬᠥᠲᠣᠬᠣᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠥᠬᠥᠲᠣᠬᠣᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ, ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠨᠤᠲᠤᠭ

ᠬᠥᠬᠥᠲᠣᠬᠣᠢ (ᠠᠯᠢ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠹᠦᠠᠨᠢ) ᠰᠢᠶᠠᠨ (ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠢᠶᠠᠷ 富蕴县 - fùyùn xiàn, ᠤᠶᠢᠭᠤᠷ ᠢᠶᠠᠷ خْكتْكاَي ناھىيىسى - koktokay nahiyisi; ᠣᠷᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠧᠽᠳ ᠺᠶᠣᠺᠲ᠋ᠣᠺᠠᠢ, ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Fuyun County) — ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ  ᠤᠨ ᠤᠶᠢᠭᠤᠷ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠍ ᠤ ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ 32,237 км² ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ 80,000 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ. ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰᠲᠠᠢ ᠬᠢᠯᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤᠳ ᠴᠢᠩᠭᠢᠯ ᠰᠢᠶᠠᠨᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯᠲᠣᠬᠣᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ᠂ ᠬᠣᠲᠣᠩ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠴᠢᠩᠵᠢ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭᠲᠣᠢ ᠬᠠᠶᠠᠭᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠥᠬᠥᠲᠣᠬᠣᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ 3 ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ᠂ 6 ᠱᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃[1]

ᠡᠰᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ