ᠬᠥᠬᠡᠮᠡ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠬᠥᠬᠡᠮᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ᠂ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠪᠳᠣᠭᠣᠪᠢ-ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠥᠨᠥᠳᠥᠷ ᠬᠥᠭᠡᠮᠡᠢ ᠶᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠴᠤ ᠣᠯᠵᠤ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠨᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠦ ᠬᠥᠬᠡᠮᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠨᠡ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ ᠬᠥᠬᠡᠮᠡ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠳ ᠲᠦ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ:

  • ᠤᠷᠤᠭᠤᠯ ᠤᠨ
Image: 300 pixels‎
  • ᠲᠠᠩᠨᠠᠢ ᠶᠢᠨ
  • ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠤᠨ
  • ᠪᠠᠭᠠᠯᠵᠤᠷ ᠤᠨ᠂ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ
  • ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠨ ᠬᠥᠨᠳᠡᠢ᠂ ᠬᠡᠪᠡᠯᠢ
  • ᠲᠦᠷᠡᠯᠭᠡ ᠳᠦ᠂ ᠬᠣᠣᠰᠮᠠᠯᠵᠢᠨ ᠬᠥᠬᠡᠮᠡ

ᠬᠥᠭᠡᠮᠡᠢ ᠨᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠵᠢᠮᠰᠡᠭ ᠦᠯᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠠᠭᠠᠳ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭᠲᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠭᠣᠳᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ᠃ ᠤᠭ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠨᠢ ᠬᠣᠪᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠳᠠᠮᠠᠨᠢ ᠰᠤᠮᠤ ᠠᠴᠠ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠡᠢ᠃ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠠᠤᠯᠠᠯᠠᠰ᠂ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠬᠠᠪᠴᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠯᠢᠶᠡᠬᠦ ᠰᠠᠯᠬᠢ᠂ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠣᠷᠭᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠣᠯ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠬᠡᠮᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠬᠥᠭᠡᠮᠡᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠤᠸᠠ ᠬᠥᠬᠡᠮᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠥᠬᠡᠮᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠤᠸᠠ ᠬᠥᠬᠡᠮᠡ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠥᠭᠡᠮᠡᠢ ᠶᠢ ᠪᠣᠳᠣᠬᠤ ᠳᠤ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ᠂ ᠬᠦᠴᠦ ᠰᠤᠯᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠠᠩ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠵᠢ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠥᠬᠡᠮᠡ ᠶᠢᠨ 4 ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠠ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠬᠢᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠥᠬᠡᠮᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠨ ᠦ ᠭᠦᠨᠡ ᠡᠴᠡ ᠲᠦᠷᠢᠨ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠢᠰᠬᠡᠷᠦᠭᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠠᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠨᠳᠡᠶᠢᠨ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠨᠠᠷᠮᠠᠢ ᠬᠥᠬᠡᠮᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠬᠠᠢ ᠬᠥᠬᠡᠮᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠢ ᠰᠢᠬᠠᠵᠤ ᠭᠦᠨᠡ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠴᠢᠳ ᠬᠥᠬᠡᠮᠡ ᠶᠢᠨ 5 ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠯᠲᠠᠢ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠥᠬᠡᠮᠡ ᠪᠣᠯ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠩᠭᠣᠳᠠᠭ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ 《ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠤᠷᠤᠭ》 《ᠬᠠᠯᠢᠯ》, 《ᠳᠣᠮᠣᠭ》 ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠤᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠥᠭᠡᠮᠡᠢ ᠶᠢ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠯᠲᠠᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠦ ᠲᠠᠨᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠬᠥᠬᠡᠮᠡ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠳ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠣᠰᠯᠠᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭᠯᠡᠳᠡᠭ᠃

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠥᠬᠡᠮᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠳ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠬᠠᠷᠬᠢᠷ᠎ᠠ᠂ ᠢᠰᠬᠡᠷᠦᠭᠡ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠳ ᠢ ᠮᠥᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠳ ᠨᠢ ᠲᠤᠸᠠᠬᠠᠰᠠᠭᠦᠽᠡᠪᠸᠺᠢᠰᠲᠠᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠬᠥᠷᠰᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠲᠦ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

Image: 300 pixels‎

ᠲᠤᠸᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠥᠬᠡᠮᠡ ᠨᠢ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠰᠢᠪᠸᠷᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠸᠠᠴᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠲᠤᠸᠠᠴᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠥᠬᠡᠮᠡ ᠨᠢ ᠮᠥᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠡᠢ᠂ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠶᠡᠬᠡᠨ ᠲᠦ ᠪᠡᠨ ᠬᠥᠷᠰᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭᠡ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠬᠡᠮᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

Image: 300 pixels‎

ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠦᠨ ᠪᠤᠳ᠋ᠳ᠋ᠾᠠᠶᠢᠰᠲ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠬᠡᠮᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠵᠦᠢᠯ ᠳᠦ ᠪᠠᠭᠲᠠᠳᠠᠭ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡᠪᠴᠢᠯᠡᠨ ᠯᠠᠮᠠ ᠨᠠᠷ ᠣᠯᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠣᠮ ᠬᠤᠷᠢᠬ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠭ ᠳᠠᠭᠤᠤ᠂ "ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ" ᠶᠤᠮ᠃

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠬᠡᠮᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠪᠴᠢᠬᠠᠨ᠃ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠧᠯᠧ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠡᠴᠡ᠃
http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠬᠥᠬᠡᠮᠡ&oldid=442370》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ