ᠬᠥᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠬᠥᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠮᠤᠵᠢ
ᠬᠥᠬᠡ ᠨᠠᠭᠤᠷ
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠥᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠮᠤᠵᠢ
ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ Flag of the People's Republic of China.svg ᠬᠢᠲᠠᠳ (ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ)
ᠮᠤᠵᠢ᠂ ᠣᠷᠣᠨ ᠬᠥᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠮᠤᠵᠢ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ᠂ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ 8 ᠨᠤᠲᠤᠭ
ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠰᠢᠶᠠᠨ  ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ 43 ᠨᠤᠲᠤᠭ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 721,000 км² (4/33)
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ) 2010 ᠤᠨ ᠳᠤ 5,626,722 ᠬᠦᠮᠦᠨ (30/33)
ᠨᠢᠭᠲᠠᠴᠠ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭ 20.2 ᠬᠦᠮᠦᠨ/км²
ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ 54% - ᠬᠢᠲᠠᠳ᠂ 21% - ᠲᠥᠪᠡᠳ
16% - ᠬᠣᠲᠣᠩ᠂ 4% - ᠮᠣᠩᠭᠣᠷ
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠥᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ (GMT+8)
ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ qh.gov.cn (ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠢᠶᠠᠷ)

ᠬᠥᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ (ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠢᠶᠠᠷ 青海 - ᠴᠢᠩᠬᠠᠢ᠂ ᠬᠤᠳᠤᠮ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠥᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ᠂ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Qinghai) — ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠵᠢ. 721,000 км² (4/33) ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠨᠢ 2010 ᠤᠨ ᠳᠤ 5,626,722 ᠬᠦᠮᠦᠨ (30/33) ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃[1] ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ 54% ᠍ ᠶᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ᠂ 21% ᠍ ᠢ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ᠂ 16% ᠍ ᠶᠢ ᠬᠣᠲᠣᠩ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ᠂ 4% - ᠮᠣᠩᠭᠣᠷ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ᠂ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ 5% ᠍ ᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ 1.8% ᠍ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ 2005 ᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ 86 ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠢᠨᠡᠨ ᠦ ᠭᠡᠬᠦ ᠭᠤᠴᠢᠭᠠᠳ ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠨ ᠭᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠬᠥᠬᠡ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠍ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ (ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠴᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ) ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠨ ᠭᠡᠭᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠭᠣᠣᠯᠴᠠᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠮᠠᠯᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠥᠪ ᠨᠢ ᠰᠢᠨᠢᠩ ᠬᠣᠲᠠ᠃

ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠥᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠮᠤᠵᠢ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠩ ᠲᠡᠢ 2 ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ 8 ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃

#  ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ
ᠨᠡᠷ᠎ᠡ
 ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ
ᠲᠥᠪ
ᠬᠢᠲᠠᠳ
ᠨᠡᠷ᠎ᠡ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ
(2010)
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠩ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠲᠠ
1 ᠰᠢᠩᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠴᠡᠩᠵᠤᠩ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ 西宁市 2,208,708
2 ᠬᠠᠶᠢᠳᠤᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠯᠡᠳᠦ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ 海东市 1,396,846
ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ (ᠵᠤᠤ)
3 ᠬᠠᠶᠢᠰᠢ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ
(ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠲᠥᠪᠡᠳ ᠦᠨ ᠥ᠃ᠽ)
ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠬᠣᠲᠠ 海西蒙古
族藏族自治州
489,338
4 ᠬᠠᠪᠡᠢ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ (ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠦᠨ ᠥ᠃ᠽ) ᠬᠠᠶ᠋ᠨᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ 海北藏族自治州 273,304
5 ᠬᠠᠶᠢᠨᠠᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ (ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠦᠨ ᠥ᠃ᠽ) ᠭᠤᠩᠬᠡ ᠰᠢᠶᠠᠨ 海南藏族自治州 441,689
6 ᠬᠤᠸᠠᠨᠠᠨᠢ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ (ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠦᠨ ᠥ᠃ᠽ) ᠲᠤᠩᠷᠦᠨᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ 黄南藏族自治州 256,716
7 ᠢᠦᠢᠰᠦ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ (ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠦᠨ ᠥ᠃ᠽ) ᠢᠦᠢᠰᠦ ᠰᠢᠶᠠᠨ 玉树藏族自治州 378,439
8 ᠭᠥᠯᠥᠭᠡ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ (ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠦᠨ ᠥ᠃ᠽ) ᠮᠠᠴᠢᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ 果洛藏族自治州 181,682

ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠨᠤᠲᠤᠭ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ