ᠬᠥᠪᠰᠥᠭᠥᠯ ᠰᠤᠮᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠡᠨᠡ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ ᠣᠨᠣᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠬᠥᠪᠰᠥᠭᠥᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭᠬᠥᠪᠰᠥᠭᠥᠯ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠲᠠᠨᠢᠭᠠᠷᠠᠢ᠃
ᠬᠥᠪᠰᠥᠭᠥᠯ ᠰᠤᠮᠤ
ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠭᠣᠪᠢ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠥᠪᠰᠥᠭᠥᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠲᠥᠪ
ᠤᠯᠤᠰ Flag of Mongolia.svg ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ Dornogovi flag.png ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠭᠣᠪᠢ
ᠰᠤᠮᠤ ᠬᠥᠪᠰᠥᠭᠥᠯ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ
ᠪᠠᠭ (4) ᠵᠢᠪᠬᠤᠯᠠᠩᠲᠤ᠂ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠲᠤ᠂ ᠡᠯᠡᠰᠦᠲᠦ᠂ ᠬᠥᠪᠰᠥᠭᠥᠯ

ᠬᠥᠪᠰᠥᠭᠥᠯ (ᠬᠥᠪᠰᠦᠭᠦᠯ) — ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠍ ᠤᠨ ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠭᠣᠪᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠰᠤᠮᠤ.

ᠰᠠᠶ᠋ᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ[1][2]
ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ 2000 2002 2004 2006 2008 2010
ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ 1,720 1,605 1,548 1,461 1,478 1,565
ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ 67,980 46,727 63,537 48,646 72,320 72,320

ᠡᠨᠡ ᠰᠤᠮᠤ ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠭᠴᠢ ᠣᠪᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠲᠦᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠬᠥᠯᠲᠦ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠭ ᠣᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠭᠣᠪᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠢᠰᠲ᠋ᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ᠃ ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠭᠣᠪᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ - 2011 ᠣᠨ. ᠰᠠᠶᠢᠨᠱᠠᠩᠳᠠ 2012 ᠣᠨ᠃
  2. ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠭᠣᠪᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠢᠰᠲ᠋ᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ᠃ ᠰᠤᠮᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ᠃ 2000-2010 ᠣᠨ ᠢᠶᠠᠷ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ