ᠬᠥᠪᠰᠥᠭᠥᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠡᠨᠡ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ ᠣᠨᠣᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠬᠥᠪᠰᠥᠭᠥᠯ_ᠨᠠᠭᠤᠷᠬᠥᠪᠰᠥᠭᠥᠯ ᠰᠤᠮᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠲᠠᠨᠢᠭᠠᠷᠠᠢ᠃
ᠬᠥᠪᠰᠥᠭᠥᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ
ᠬᠥᠪᠰᠥᠭᠥᠯ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠍ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠢ

ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠲᠤᠭ

ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ
ᠬᠣᠴᠢ: «ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠱᠸᠧᠢᠽᠠᠷ»
«ᠬᠣᠶᠢᠮᠣᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ»
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠥᠪᠰᠥᠭᠥᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ
ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ Flag of Mongolia.svg ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠬᠥᠪᠰᠥᠭᠥᠯ
ᠰᠤᠮᠤ (24) ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ 24 ᠰᠤᠮᠤ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 100,628.82 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ) 2010 ᠤᠨ ᠳᠤ 114,924 ᠬᠦᠮᠦᠨ [1]
- ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ 114,883 ᠬᠦᠮᠦᠨ (100.0%) [2]
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (ᠲᠣᠭᠠᠴᠠ᠃) 2011 ᠤᠨ ᠳᠤ 126,515 ᠬᠦᠮᠦᠨ [3]
ᠨᠢᠭᠲᠠᠴᠠ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭ 2011 ᠤᠨ ᠳᠤ 1.26 ᠬᠦᠮᠦᠨ/км²
ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ᠂ 2000
ᠣᠨ ᠤ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠯ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ
76.9% - ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ᠂ 13.8% - ᠳᠠᠷᠬᠠᠳ
5.3% - ᠬᠣᠲᠣᠭᠣᠶᠢᠳ᠂ 2.6% - ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠢ
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠥᠪᠰᠥᠭᠥᠯ ᠦᠨ ᠬᠢᠨ
1931 ᠤᠨ ᠬᠥᠪᠰᠥᠭᠥᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ
ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠎ᠠ᠃ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ (МАН)
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ (ГЦ+8)
ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ +976 138
ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳᠤᠭᠠᠷ 67000
ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠬᠥᠪᠰᠥᠭᠥᠯ
ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ khovsgol.gov.mn (ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ)

ᠬᠥᠪᠰᠥᠭᠥᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠨᠢ ᠭᠦᠨ ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ ᠬᠥᠪᠰᠥᠭᠥᠯ_ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠪᠠ 1931 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠡᠭᠦᠰᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢᠵᠠᠪᠬᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠢᠯᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠪᠡᠷ ᠵᠠᠭᠠᠭᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠲᠤᠸᠠᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ 671 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠵᠠᠶᠢᠲᠠᠢ᠃ ᠬᠥᠪᠰᠥᠭᠥᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ 1992 ᠤᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ 24 ᠰᠤᠮᠤ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠰᠢᠯᠠᠪᠠᠯ 126 ᠪᠠᠭ ᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ᠃ ᠬᠥᠪᠰᠥᠭᠥᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤ ᠭᠠᠷᠤᠢ (100,629) ᠠᠮᠠ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ 6 ᠳᠠᠬᠢ ᠲᠣᠮᠣ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ᠃ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠷᠬᠠᠭ᠃ ᠠᠭᠤᠯᠠ᠂ ᠤᠰᠤ᠂ ᠣᠢ᠂ ᠬᠥᠪᠴᠢ᠂ ᠲᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢ ᠠᠶᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠳ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ «ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠸᠢᠰ» ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠬᠦ ᠨᠢ ᠪᠤᠢ᠃ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ᠂ ᠠᠰᠢᠭᠲᠤ ᠮᠠᠯᠲᠠᠮᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ᠂ ᠲᠡᠦᠬᠡ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠲᠠᠢ᠂ ᠣᠩᠭᠣᠨ ᠳᠠᠭᠰᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠯᠥᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ᠃ 2011ᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ 12.6 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠᠳᠠᠷᠬᠠᠳᠬᠣᠲᠣᠭᠣᠶᠢᠳᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠢ ᠵᠣᠩᠬᠢᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠠᠲᠠᠨ ᠣᠲᠣᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠢ᠃

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ

ᠲᠡᠦᠬᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠤᠰ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠡᠩ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠦᠶᠡᠰ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ ᠦᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠠᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠰᠦᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭᠪᠤᠭᠤᠨ ᠬᠥᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠠᠢ᠃

ᠲᠤᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠴᠠᠭᠠᠨ-ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ᠂ ᠪᠦᠷᠡᠩᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠰᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠦᠷ ᠦᠨ 2–3 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠪᠤᠭᠤᠨ ᠬᠥᠰᠢᠶ᠎ᠡ᠂ 3–4 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠬᠢᠷᠢᠭᠰᠦᠭᠦᠷ᠂ ᠵᠠᠭᠵᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠷᠤᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠮ᠂ ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠤ ᠲᠤᠷ᠎ᠠ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ-ᠡᠭᠦᠷ᠂ ᠴᠢᠨᠳᠠᠮᠠᠨᠢ-ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠬᠥᠰᠢᠶ᠎ᠡ᠂ ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠺᠤᠯ ᠪᠢᠯᠢᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠣᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦ ᠬᠥᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠤᠢ᠃

 ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ
ᠬᠤᠵᠢᠷᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ
ᠰᠤᠮᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ᠂ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ᠂ ᠨᠢᠭᠲᠠᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ[3]
ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ
(ᠬᠣᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠢ ᠲᠣᠳᠣ)
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ
ᠲᠣᠭ᠎ᠠ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ
(км²)
ᠨᠢᠭᠲᠠ᠃
(2011)
2006 2008 2011
1 ᠠᠯᠠᠭ-ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ 5 3,029 2,915 3,002 4502.9 0.67
2 ᠠᠷᠤᠪᠤᠯᠠᠭ 6 4,057 3,946 4,021 3529.2 1.14
3 ᠪᠠᠶᠠᠨᠵᠢᠷᠦᠬᠡ 5 3,687 3,917 4,021 4299.1 0.94
4 ᠪᠦᠷᠡᠩᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ 6 4,139 4,159 4,069 3768.6 1.08
5 ᠭᠠᠯᠲᠤ 5 4,885 5,008 5,085 3596.8 1.41
6 ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩᠲᠤ 5 5,118 5,201 5,098 2549.2 2.00
7 ᠶᠡᠬᠡ-ᠠᠭᠤᠯᠠ 5 4,127 4,210 4,112 2023.8 2.03
8 ᠮᠥᠷᠡᠨ 13 36,141 35,921 37,471 102.9 364.15
9 ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ 5 3,479 3,593 3,611 1982.5 1.82
10 ᠷᠢᠨᠴᠢᠩᠯᠬᠦᠮᠪᠦ 6 4,652 4,697 4,852 8448.3 0.57
11 ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ 6 5,964 6,010 5,927 3430.7 1.73
12 ᠲᠣᠰᠣᠨᠴᠡᠩᠭᠡᠯ 5 3,633 3,849 4,191 2042.2 2.05
13 ᠲᠡᠮᠦᠷᠪᠤᠯᠠᠭ 5 4,334 4,202 4,254 2521.7 1.69
14 ᠲᠦᠨᠡᠯ 6 3,550 3,521 3,568 3577.3 1.00
15 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ-ᠠᠭᠤᠯᠠ 5 3,929 4,086 4,225 10057.5 0.42
16 ᠬᠠᠩᠬᠤ 3 2,333 2,401 2,587 5498.7 0.47
17 ᠬᠠᠳᠬᠤᠯᠠ 2 2,852 2,926 2,985 911.4 3.27
18 ᠴᠠᠭᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ 2 1,408 1,473 1,636 5408.3 0.30
19 ᠴᠠᠭᠠᠨ-ᠠᠭᠤᠯᠠ 6 5,129 5,240 5,327 5866.3 0.91
20 ᠴᠠᠭᠠᠨ-ᠡᠭᠦᠷ 4 2,454 2,444 2,533 8735.3 0.29
21 ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ 7 4,728 4,643 4,737 7451.6 0.64
22 ᠴᠢᠨᠳᠠᠮᠠᠨᠢ-ᠥᠨᠳᠥᠷ 5 3,025 2,965 3,004 4487.5 0.67
23 ᠰᠢᠨ᠎ᠡ-ᠢᠳᠡᠷ 4 3,990 3,937 3,433 2053.6 1.67
24 ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠤᠯᠭᠠᠨ 5 2,842 2,772 2,769 4694.4 0.59
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠦᠩ 126 123,485 124,036 126,515 101539.8 1.25

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠵᠦᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠤᠰ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠨᠢ 123,416 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠲᠠᠢ᠃

ᠬᠥᠪᠰᠥᠭᠥᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ [4][5] [6][7]
1956
ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ
1960
ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ
1963
ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ
1969
ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ
1975
ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ
1979
ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ
1981
ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ
1989
ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ
1992
ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ
1996
ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ
1998
ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ
2000
ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ
2003
ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ
2005
ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ
2013
ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ
58,200 64,000 63,700 74,800 82,300 88,200 91,100 101,800 119,133 113,312 117,123 117,914 124,126 123,416 125896

ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ 76,9% ᠍ ᠶᠢ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ᠂ 13,7 % ᠍ ᠶᠢ ᠳᠠᠷᠬᠠᠳ᠂ 5,2 % ᠍ ᠢ ᠬᠣᠲᠣᠭᠣᠶᠢᠳ ᠦᠳ ᠡᠵᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠦᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠡ ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠢᠴᠠᠲᠠᠨ᠂ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠭ ᠣᠯᠠᠨ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠤ ᠥᠯᠥᠭᠡᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠶᠤᠮ᠃

ᠲᠤᠰ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨᠵᠢᠷᠦᠬᠡ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ᠂ ᠷᠢᠨᠴᠢᠩᠯᠬᠦᠮᠪᠦ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠶᠡᠬᠡᠪᠴᠢᠯᠡᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠳᠴᠠᠲᠠᠨᠲᠤᠸᠠ᠂ ᠴᠢᠨᠳᠠᠮᠠᠨᠢ-ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠨ-ᠦᠦᠷ ᠰᠤᠮᠤᠠᠨᠳᠠ ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠢᠳᠡᠷ᠂ ᠭᠠᠯᠲᠤ᠂ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩᠲᠤ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ᠂ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠣᠲᠣᠭᠣᠶᠢᠳ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠭᠣᠣᠯᠯᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ᠂ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ (ᠥᠪᠡᠷᠰᠡᠳ ᠦᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠯᠲᠠ), 2000 ᠤᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ[8]
 ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ᠂ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠡᠵᠡᠯᠡᠬᠦ ᠬᠤᠪᠢ
ᠳᠠᠷᠬᠠᠳ 16,268 13.8%
ᠬᠣᠲᠣᠭᠣᠶᠢᠳ 6229 5.3%
ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠢ 3036 2.6%
ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ 996 0.84%
ᠴᠠᠲᠠᠨ 269 0.23%
 ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ 117914 100%

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠤᠰ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤ ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠴᠠᠰᠤᠲᠤ ᠰᠦᠷᠯᠢᠭ ᠠᠤᠯᠠᠯᠠᠰ᠂ ᠶᠠᠩ ᠰᠠᠷᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠭᠦᠨ ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠳ᠂ ᠬᠥᠪᠴᠢ ᠲᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ᠂ ᠭᠣᠣᠯ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠦ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠬᠥᠨᠳᠡᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠠᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠥᠪᠰᠥᠭᠥᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠭᠣᠸ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠱᠣᠬᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠ ᠭᠠᠨᠲᠢᠭ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠲᠤᠨᠳᠠᠰᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ-ᠡᠭᠦᠷ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠶᠠᠩ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠭᠤᠢ᠂ ᠬᠣᠩᠭᠢᠯ᠂ ᠰᠡᠨᠵᠢᠲᠦ ᠬᠠᠳᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠦᠵᠡᠮᠦᠷᠢ ᠶᠤᠮ᠃

ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠠᠨ᠂ ᠵᠢᠭᠦᠷᠲᠡᠨ ᠠᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠳ᠂ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠵᠦᠢᠯ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠥᠪᠰᠥᠭᠥᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠸᠢᠰ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

Aᠢᠮᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠨᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠷᠬᠠᠭ ᠮᠤᠵᠢ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠭᠣᠣᠯ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠬᠥᠪᠰᠥᠭᠥᠯ ᠲᠠᠩᠨᠠᠰᠠᠶᠠᠨ ᠤ ᠠᠤᠯᠠᠯᠠᠰ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠍ ᠤᠨ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠨᠢ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ 3491 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠲᠦ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠪᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠨᠢ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ 1650-2050 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠡᠷᠭᠦᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ᠃

ᠭᠣᠣᠯ ᠮᠥᠷᠡᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠳᠡᠷᠲᠡᠰᠪᠦᠭᠦᠳᠡᠭᠡᠨᠬᠥᠪᠰᠥᠭᠥᠯ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠪᠠ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠤᠯᠠᠯᠠᠰ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷ ᠮᠥᠷᠡᠨᠪᠡᠯᠲᠡᠰᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠᠰᠢᠰᠢᠭᠡᠳᠡᠭᠡᠡᠭᠦᠷᠤᠶᠢᠯᠭᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ 400 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠭᠣᠣᠯ ᠮᠥᠷᠡᠨ᠂ ᠭᠣᠷᠭᠢ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠲᠠᠢ᠃

ᠲᠤᠰ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤ 300 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠲᠣᠮᠣ᠂ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠴᠡᠩᠭᠡᠭ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠦ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠢᠪ ᠲᠦ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤ᠂ ᠭᠦᠨᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠥᠪ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠷᠣᠳᠠᠭ ᠬᠥᠪᠰᠥᠭᠥᠯ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲᠤᠰ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠠᠨᠠᠢᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨᠲᠣᠷᠴᠠᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠦᠯᠢᠶᠡᠨᠨᠠᠷᠠᠨᠪᠤᠮᠪᠠ ᠳᠤᠬᠣᠨᠣᠭᠴᠣᠯᠪᠥᠭᠡᠰᠥᠲᠥᠭᠭᠠᠨᠲᠢᠭ ᠲᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠠ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠢ ᠲᠦᠰᠢᠭᠯᠡᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠯᠲᠠ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠳ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠪᠤᠶᠤ "ᠬᠥᠪᠰᠥᠭᠥᠯ" ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠨᠢ ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠶᠢᠨ "ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ" ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠡᠬᠡ ᠨᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃

ᠠᠰᠢᠭᠲᠤ ᠮᠠᠯᠲᠠᠮᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠥᠪᠰᠥᠭᠥᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠰ ᠦᠨ ᠰᠠᠩᠭᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠡᠩ ᠠᠷᠪᠢᠨ᠂ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠲᠣᠨ ᠨᠥᠭᠡᠴᠡ ᠲᠡᠢ ᠹᠣᠰᠹᠣᠷᠢᠲᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦᠪᠠᠯ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠠᠯᠲᠠᠲᠡᠮᠦᠷ ᠦᠨ ᠬᠥᠳᠡᠷᠬᠥᠩᠭᠡᠨᠴᠠᠭᠠᠨᠰᠢᠷᠤᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭᠱᠣᠬᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠭᠠᠨᠲᠢᠭᠪᠣᠷᠵᠢᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠥᠩᠭᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠴᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠪᠤᠢ᠃ ᠮᠥᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠱᠣᠣ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠥᠭᠡᠴᠡ ᠲᠡᠢ᠃

ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ᠂ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

Aᠢᠮᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ 35,4% ᠪᠤᠶᠤ 35,5 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ km ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢ ᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠣᠢ ᠳᠤ ᠭᠠᠴᠤᠤᠷᠬᠤᠰᠢᠨᠠᠷᠠᠰᠤᠤᠯᠢᠶᠠᠰᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠠᠪᠴᠢᠲᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠢᠯᠮᠦᠦᠰᠦᠲᠦ ᠮᠣᠳᠣ ᠡᠵᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠦᠨ 90 ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠮᠣᠳᠣ ᠶᠤᠮ᠃

ᠲᠤᠰ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤ ᠸᠠᠩᠰᠡᠮᠪᠡᠷᠦᠠᠯᠲᠠᠨ ᠬᠤᠨᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ 80 ᠰᠢᠬᠠᠮ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠡᠮ ᠦᠨ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠷᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠡᠷᠡᠰᠦᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠨᠢᠳᠦᠤᠯᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠᠪᠥᠭᠡᠷᠡᠯᠵᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡᠤᠯᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠᠬᠠᠳᠠᠠᠨᠢᠰᠤᠲᠣᠰᠢᠯᠣᠢᠭᠦᠵᠡᠭᠡᠯᠵᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢᠮᠢᠰᠰᠠᠮᠤᠷᠮᠡᠬᠡ ᠪᠡᠷᠮᠥᠭᠥᠰᠣᠩᠭᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠬᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠨᠥᠭᠡᠴᠡ ᠲᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠪᠢᠣᠯᠣᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠥᠭᠡᠴᠡ ᠤᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠦ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠢ ᠲᠠᠲᠠᠳᠠᠭ ᠰᠢᠪᠢᠷ ᠵᠣᠳᠣᠭ᠎ᠠᠬᠣᠨᠢᠨ ᠠᠷᠴᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠴᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡᠢᠮᠠᠭᠠᠨ ᠰᠡᠷᠢᠳᠡᠭᠰᠢᠪᠡᠭᠦᠷ ᠲᠦᠣᠷᠲᠤᠤᠵᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠨᠣᠮᠣᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠵᠠᠢ᠃

ᠬᠥᠪᠰᠥᠭᠥᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤ 5 ᠪᠠᠭ᠂ 13 ᠣᠪᠤᠭ᠂ 31 ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠳᠦ ᠬᠠᠮᠤᠷᠤᠭᠳᠠᠬᠤ 35 ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠥᠬᠥᠲᠡᠨ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠨᠡᠭᠡᠴᠢᠨᠣ᠎ᠠᠬᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠢᠪᠠᠭᠠᠪᠠᠭᠠᠢᠬᠢᠷᠰᠠᠬᠥᠳᠡᠷᠵᠡᠷᠯᠢᠭ ᠭᠠᠬᠠᠢᠪᠤᠭᠤᠭᠥᠷᠥᠭᠡᠰᠦᠪᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠᠲᠠᠷᠪᠠᠭ᠎ᠠᠠᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ᠂ 2 ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ 2 ᠨᠤᠲᠤᠭᠲᠠᠨ᠂ 4 ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠪᠡᠯᠢ ᠪᠡᠷ ᠶᠠᠪᠤᠭᠴᠢ᠂ 400 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠢᠪᠠᠵᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠭᠳᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠮᠠᠨ ᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷᠠᠨ ᠳᠤ 10 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠳᠤ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠲᠤᠯᠤ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ᠂ ᠰᠡᠯᠡᠩᠭᠡ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠢᠯᠢᠮ᠎ᠡ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ᠂ ᠳᠠᠷᠬᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠣᠲᠣᠭᠣᠷ᠂ ᠰᠢᠰᠢᠭᠡᠳ ᠦᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠪᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠦ ᠬᠣᠣᠰ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠫᠧᠲ᠋ᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲᠤᠰ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤ ᠶᠣᠯᠣᠬᠣᠶᠢᠯᠣᠭᠱᠣᠩᠬᠣᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ 2000 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠥᠷᠪᠢᠲᠠᠰᠭᠠᠩᠭᠠᠷ ᠬᠤᠨᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠭᠤᠰᠤᠶᠠᠪᠠᠯᠠᠭ ᠰᠠᠷᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠲᠦ ᠪᠦᠷᠭᠦᠳᠪᠦᠷᠭᠦᠳᠠᠯᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠶᠢᠯᠣᠭᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠤᠴᠠᠯᠢᠢᠲᠡᠭᠡᠯᠡᠨ ᠴᠠᠬᠤᠯᠠᠢ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠨᠣᠮᠣᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ᠪᠤᠢ᠃

 ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠰᠤᠶᠤᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ 32, ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ 29, ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ 23, ᠬᠥᠭᠵᠢᠮᠲᠦ ᠳ᠋ᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠢᠶᠠᠲ᠋ᠷ᠂ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠮᠦᠽᠧᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠲᠤᠰ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ 23, ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠨᠣᠭ ᠲᠥᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠣᠨᠣᠭᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠳᠤ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠭᠣᠣᠯᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ 57.7% ᠍ ᠶᠢ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠲᠤᠰ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠴᠠᠭ ᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠥᠬᠥᠴᠡᠯ ᠳᠦ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠮᠡᠯ ᠣᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠳ ᠣᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠨᠢᠬᠣᠭᠣᠷᠭᠣ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠡᠷᠴᠢᠮ ᠦᠨᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠᠲᠡᠰ ᠦᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠦᠷᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠰ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠴᠠ ᠪᠤᠭᠤ ᠶᠢ ᠥᠰᠬᠡᠨ ᠦᠷᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠤᠰ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ Tᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠤᠯᠭᠠᠨ᠂ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠳᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ 2000 ᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠡᠷᠭᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ 20,4 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠭᠠ–ᠳ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ 10,4 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠭᠠ–ᠳ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠᠲᠥᠮᠥᠰᠥᠬᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠨᠣᠭᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩᠲᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ᠂ ᠬᠥᠪᠰᠥᠭᠥᠯ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠣᠭᠴᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠢ ᠡᠷᠴᠢᠮᠲᠡᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠭᠣᠩᠭᠣᠷ

ᠬᠥᠪᠰᠥᠭᠥᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠯ᠂ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠴᠡᠴᠡᠭᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ ᠠᠮᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ᠂ ᠣᠶᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠴᠤᠤᠲᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠥᠯᠥᠭᠡᠢ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠲᠤᠰ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠣᠮᠣᠭᠲᠤ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠴᠢᠩᠭᠦᠩᠵᠠᠪᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠯᠠ᠃ᠳᠠᠸᠠᠳᠣᠷᠵᠢᠯᠠ᠃ᠭᠡᠯᠢᠭᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠭ᠃ᠴᠢᠨ ᠳᠦᠳ᠃ᠭᠤᠩᠭᠠᠨ ᠨᠠᠷ ᠲᠥᠷᠥᠨ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠫᠠᠷᠲ᠋ᠢᠽᠠᠨ 40 ᠭᠠᠷᠤᠢ᠂ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ 22, ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ 48, ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠳ 100 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠴᠤᠳ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ᠃

1990 ᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠳ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠨ ᠬᠥᠯ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠳᠠᠸᠠᠳᠣᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠤ ᠥᠯᠥᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠵᠠᠷᠯᠠᠵᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠡᠢ᠃ ᠬᠥᠪᠰᠥᠭᠥᠯᠴᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠰᠢᠷᠭᠠᠭᠤ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠦᠨᠡᠯᠡᠵᠦ ᠲᠥᠷᠥ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠠᠴᠠ 1986 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠢ "ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠳᠣᠨ"–ᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠱᠠᠩᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠭᠣᠩᠭᠣᠷᠰᠢᠬᠦᠷᠴᠢ ᠭᠡᠯᠦᠩᠬᠦᠦ ᠨᠠᠷ ᠬᠥᠪᠰᠥᠭᠥᠯ ᠳᠤ ᠲᠥᠷᠦᠵᠢᠭᠡ᠃

ᠳᠠᠩ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠬᠦᠩᠬᠢᠨ ᠢ ᠬᠠᠰᠯᠤᠩᠳᠠ-ᠺᠷᠢᠰᠲ᠋ᠧᠨᠰᠧᠨ ᠨᠢ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤ 1, 2 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ 1920 ᠍ ᠊ᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠮᠥᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠷᠠᠳ ᠠᠯᠠᠨ-ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠡᠬᠡ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠳᠠᠮᠠᠨᠢ-ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠲᠦ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠳᠦ ᠡᠨᠡ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠠᠯᠠᠨ-ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ᠃

ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  • ᠪᠠᠽᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠡᠩᠳᠡᠪ᠂ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ᠂ ᠲᠡᠦᠬᠡᠴᠢ᠂ ᠲᠥᠷᠥ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯᠲᠡᠨ᠂ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ᠂ ШУ ᠍ ᠤ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ᠂ ᠠᠺᠠᠳᠧᠮᠢᠴᠢ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ-ᠢᠳᠡᠷ

ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯᠲᠡᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠯᠠᠪᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ

  1. ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ᠂ ᠣᠷᠣᠨ ᠰᠠᠭᠤᠴᠠᠨ ᠤ 2010 ᠤᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ᠃ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠳᠦᠩ
  2. ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ᠂ 2010 ᠤᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠩᠭᠡ ᠪᠡᠷ
  3. 3.0 3.1 ᠬᠥᠪᠰᠥᠭᠥᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ᠃ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ 2008-2012 ᠤᠨ
  4. Statoids (Gwillim Law) web page
  5. National Statistical Office
  6. National Economy of the Mongolian People's Republic (1921 - 1981), Ulaanbaatar 1981
  7. , GeoHive: Global Statistics
  8. M. Nyamaa, Khövsgöl aimgiin lavlakh toli, Ulaanbaatar 2001, p. 7, 35, 68, 148, 166, 190

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ