ᠬᠤᠵᠢᠷ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠬᠤᠵᠢᠷ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠭ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡᠲᠡᠢ ᠱᠦᠯᠲᠦᠡᠷᠡᠬᠡᠭ ᠲᠠᠯᠠᠰᠲᠤ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠨᠡᠷᠡᠰᠢᠯ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠤᠵᠢᠷ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠬᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠦ᠂ ᠮᠠᠯ ᠍ ᠤᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠬᠤᠵᠢᠷ&oldid=216214》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ