ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠢᠰᠷᠸᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠶᠢᠹᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷᠡᠶᠢᠨ ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ

ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠢᠳᠡ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠤᠮ ᠤᠤ᠂ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠬᠤ᠂ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠢ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠥᠭᠡᠨ ᠦᠵᠢᠵᠢᠭᠯᠡᠩ ᠦᠨᠴᠠᠬᠢᠮ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠵᠠᠭᠠᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠥᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠᠨᠳ ᠢᠮᠫᠣᠷᠲᠡᠺᠰᠫᠣᠷᠲ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠰᠠᠯᠭᠠᠵᠤ ᠦᠵᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ