ᠬᠤᠲᠤᠯ ᠬᠠᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠳᠣᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠲᠤᠯ (ᠬᠣᠲᠤᠯ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠨᠢ ᠪᠤᠢ) ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨᠬᠠᠮᠤᠭ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ᠂ ᠬᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃

ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠤᠲᠤᠯ ᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ᠃ «ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ» ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠠᠪᠤᠯ ᠬᠠᠨᠢ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠬᠤᠲᠤᠯ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠬᠠᠪᠤᠯ ᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠨ ᠥᠪ ᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠮᠪᠠᠭᠠᠢ ᠬᠠᠨ ᠲᠠᠲ᠋ᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰᠠᠳᠠ ᠬᠦᠷᠭᠡᠭᠳᠡᠨ ᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠪᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠦ ᠬᠤᠲᠤᠯ᠂ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠦᠦ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠶᠢᠰᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠥᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠠᠪᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡᠰ ᠣᠨᠣᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠤᠬᠠᠨᠠᠭ ᠵᠢᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠥᠨᠳᠡᠢ ᠳᠤ ᠴᠤᠭᠯᠠᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠳ ᠬᠤᠲᠤᠯ ᠢ ᠬᠠᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠬᠡᠴᠡᠨ ᠪᠦᠵᠢᠵᠦ ᠬᠤᠷᠢᠮᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠤᠲᠤᠯ᠂ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠷ ᠲᠠᠲ᠋ᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠲᠠᠨ ᠪᠠᠷᠤᠭ᠂ ᠵᠠᠯᠢ ᠪᠤᠬ᠎ᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠪᠠᠴᠤ ᠠᠮᠪᠠᠭᠠᠢ ᠬᠠᠨ ᠤ ᠥᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠰᠠᠶᠢᠲᠤᠷ ᠠᠪᠴᠤ ᠡᠰᠡ ᠴᠢᠳᠠᠵᠠᠢ᠃[1]

ᠦᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠤᠲᠤᠯ ᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠪᠡᠭᠦᠳ ᠵᠥᠴᠢ᠂ ᠬᠢᠷᠮᠠᠦ᠋, ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠪᠥᠯᠦᠭᠡ᠃ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦᠭᠡᠢ <ref> ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ︔ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠣᠷᠤᠯᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ name ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ︕ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠬᠣᠵᠢᠮ ᠲᠡᠮᠦᠵᠢᠨᠲᠡᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ ᠮᠥᠴᠡᠭᠡᠷᠬᠡᠭᠡᠳ ᠬᠠᠭᠠᠴᠠᠵᠤ ᠰᠠᠯᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠯᠠᠪᠯᠠᠬᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ
ᠠᠮᠪᠠᠭᠠᠢ ᠬᠠᠨ
ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠨ
{{{on}}}
ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ
ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ