ᠬᠤᠰᠢ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠬᠤᠰᠢ
ᠯᠸᠪᠠᠨᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢ
ᠯᠸᠪᠠᠨᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢ
ᠪᠢᠣᠯᠣᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠯ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ: ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ
Division: Pinophyta
ᠠᠩᠭᠢ: Pinopsida
ᠪᠠᠭ: Pinales
ᠣᠪᠤᠭ: ᠨᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ
ᠲᠥᠷᠥᠯ: Cedrus
Trew

ᠬᠤᠰᠢ ᠨᠢ ᠨᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ ᠣᠪᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠮᠦᠦᠰᠦᠲᠦ ᠮᠣᠳᠣ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠮᠣᠳᠣ ᠨᠢ ᠵᠣᠳᠣ ᠪᠠᠨᠲᠣᠢ ᠨᠡᠩ ᠣᠶᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠪᠣᠷᠭᠣᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠨᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠥᠰᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠤᠰᠢ ᠨᠢ ᠭᠢᠮᠠᠯᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠥᠷᠥᠨ᠎ᠡ ᠵᠦᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠪ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯᠲᠠᠢ᠃ ᠭᠢᠮᠠᠯᠢᠶ ᠠ ᠳᠤ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ 1500-3200 ᠮ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠪᠢ ᠳᠤ 1000-2200 ᠮ ᠥᠨᠳᠥᠷᠯᠢᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠬᠤᠰᠢ»
http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠬᠤᠰᠢ&oldid=442425》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ