ᠬᠤᠨᠰᠢᠤᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination

ᠬᠤᠨᠰᠢᠤᠤ(本州) - ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤᠯᠤᠰᠡᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ 4 ᠲᠣᠮᠣ ᠠᠷᠠᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠬᠤᠨᠰᠢᠤᠤᠬᠣᠺᠺᠠᠶᠢᠳᠤ᠋ᠺᠶᠦᠰᠢᠦᠱᠢᠺᠣᠺᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠨᠢ᠃

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠬᠤᠨᠰᠢᠤᠤ&oldid=326689》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ