ᠬᠤᠨᠠᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠬᠤᠨᠠᠨ ᠮᠤᠵᠢ
ᠮᠤᠵᠢ
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠣᠷᠣᠨ ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠬᠤᠨᠠᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠯ
ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ Flag of the People's Republic of China.svg ᠬᠢᠲᠠᠳ (ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ)
ᠮᠤᠵᠢ᠂ ᠣᠷᠣᠨ ᠬᠤᠨᠠᠨ ᠮᠤᠵᠢ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ᠂ ᠬᠣᠲᠠ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ 14 ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ
ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠡᠨᠳᠡ 122 ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 210,000 км² (10/33)
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (2010) 65,683,722 ᠬᠦᠮᠦᠨ (7/33)
ᠨᠢᠭᠲᠠᠴᠠ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭ 770 ᠬᠦᠮᠦᠨ/км²
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ (ГЦ+8)
ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ enghunan.gov.cn

ᠬᠤᠨᠠᠨ (ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠤᠨᠠᠨᠢ, ᠬᠦᠮᠦᠨᠠᠨ, ᠬᠤᠨᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠳᠡᠭ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠢᠶᠠᠷ 江苏) — ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ (ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ) ᠍ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠮᠤᠵᠢ.

ᠵᠢᠷᠤᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠬᠤᠨᠠᠨ&oldid=406743》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ