ᠬᠤᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠬᠤᠨ
ᠬᠤᠷᠤᠭᠤᠲᠤ ᠬᠤᠨ Cygnus olor
ᠪᠢᠣᠯᠣᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠯ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ: ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ
ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ: ᠬᠥᠪᠴᠢᠲᠡᠨ
ᠠᠩᠭᠢ: ᠵᠢᠭᠦᠷᠲᠡᠨ
ᠪᠠᠭ: ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠲᠡᠨ
ᠣᠪᠤᠭ: ᠨᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ
ᠳᠡᠳ᠋ ᠣᠪᠤᠭ: Anserinae
ᠲᠥᠷᠥᠯ: Cygnus
Bechstein, 1803

ᠬᠤᠨ ᠨᠢ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤᠨᠤᠭᠤᠰᠤ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠨᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ ᠣᠪᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠭᠲᠠᠳᠠᠭ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠶᠤᠮ᠃ 6-7 ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠠ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠺᠣᠰᠺᠣᠷᠣᠪᠠ ᠬᠤᠨ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ᠃ ᠬᠤᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ᠨᠢ ᠨᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ ᠣᠪᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠪᠡᠶᠡᠲᠡᠢ ᠳᠦ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠪᠠ ᠨᠢᠰᠳᠡᠭ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠴᠤ ᠲᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠳ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤᠲᠤ ᠬᠤᠨᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠨ (ᠪᠥᠷᠢᠭᠡᠴᠢ ᠬᠤᠨ), ᠭᠠᠩᠭᠠᠷ ᠬᠤᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠢ 140-160 ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠤᠷᠲᠤ᠂ 20 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠢᠩ ᠲᠡᠢ᠂ ᠳᠠᠯᠠᠪᠴᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠷᠲᠤ 3 ᠮ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠠᠵᠡᠢ᠃ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠲᠥᠰᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠴᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠲᠣᠮᠣ ᠰᠠᠷᠪᠠᠭᠤ᠂ ᠬᠥᠵᠦᠭᠦᠦ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠢᠳᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠥᠳᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢ᠃ ᠡᠷ᠎ᠡ᠂ ᠡᠮ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠥᠳᠥ᠂ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢᠲᠡᠢ ᠪᠠ ᠡᠮ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠠᠷᠠᠢ ᠵᠢᠵᠢᠭ᠃

ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠷᠴᠡᠭ ᠦᠨ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠤᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠳ ᠨᠢ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠥᠳᠥ ᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠤᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠳ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠣᠯᠢᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠦᠢᠰᠲ᠋ᠷᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠨ(Cygnus atratus) ᠪᠣᠯ ᠪᠦᠬᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠥᠩᠭᠡᠲᠡᠢ᠂ ᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠡᠬᠡᠢ ᠨᠢ ᠴᠠᠶᠢᠪᠤᠷ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠥᠩᠭᠡ ᠲᠡᠢ᠃ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ 2 ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠤᠨ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠠᠨᠳᠠᠭᠤ ᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯᠲᠡᠢ ᠪᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠨᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠳᠡᠭᠡ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯᠲᠡᠢ᠃

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠬᠤᠨ»
Etymology, ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ

ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠬᠤᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ Schwan, ᠬᠣᠯᠠᠨᠳ᠋, ᠰᠸᠸᠳᠡᠨ ᠶᠢᠨ zwaan svan ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ-ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠡ * swen (ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠣᠨᠣᠰᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃) [1] ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠬᠤᠨ swanlings ᠭᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠡᠷᠭᠢᠭᠡᠳ ᠭᠷᠧᠺ κύκνος᠂ kýknos ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠤᠩ ᠤᠨ (《ᠬᠤᠨ》) ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ-ET (《ᠪᠠᠭ᠎ᠠ》) ᠍ ᠡᠴᠡ cygnets ᠵᠡᠷᠭᠡ᠃ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ cobbe (ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ) ᠍ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠲᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠶᠤᠮ; ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠦᠵᠦᠭ ᠶᠤᠮ᠃

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠬᠤᠨ&oldid=375652》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ