ᠬᠤᠤᠯᠢᠩᠭᠣᠥᠯ ᠬᠣᠲᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠬᠤᠤᠯᠢᠩᠭᠣᠥᠯ ᠬᠣᠲᠠ
ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠡᠩ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠲᠠ
ᠬᠤᠤᠯᠢᠩᠭᠣᠥᠯ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠢ ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠤᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠵᠢᠨ ᠠᠰ ᠬᠤᠢᠲᠦ ᠵᠦᠭ ᠲᠦ ᠪᠠᠢᠷᠢᠯᠠᠳᠠᠭ
ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠷᠤᠨ Flag of the People's Republic of China.svg ᠬᠢᠲᠠᠳ
ᠮᠤᠵᠢ᠂ ᠣᠷᠣᠨ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ᠂ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠣᠣ ᠬᠣᠲᠠ
ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠤᠯᠢᠩᠭᠣᠥᠯ ᠬᠣᠲᠠ
ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ·ᠭᠤᠳᠤᠮᠵᠢ 1.ᠵᠢᠰᠦᠬᠤᠸᠠ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠭᠤᠳᠤᠮᠵᠢ
2.ᠰᠢᠷᠠᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠭᠤᠳᠤᠮᠵᠢ
3.ᠪᠤᠷᠤᠬᠤᠵᠢᠷ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠭᠤᠳᠤᠮᠵᠢ
4.ᠲᠠᠯᠠᠢᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠭᠤᠳᠤᠮᠵᠢ
5.ᠮᠦᠰᠦᠲᠠᠢ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠭᠤᠳᠤᠮᠵᠢ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 585ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (2012ᠤᠨ) 81118 ᠬᠦᠮᠦᠨ
ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ 蒙G

ᠬᠤᠤᠯᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠤᠯ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠦ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠦ ᠲᠡᠰ ᠦᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠠᠢᠵᠦ᠂ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠤᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠡᠴᠡ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠴᠦ ᠪᠤᠢ᠃ᠲᠤᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠨᠢ585 ᠺᠤᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠤᠮᠸᠲ᠋ᠷ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠲᠠᠢ᠂10.22ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠲᠠᠢ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ