ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠳᠠᠬᠢ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠯ

ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ (ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠢᠶᠠᠷ 科尔沁右翼中旗 Kē'ěrqìn Yòuyì Zhōng Qí) -
ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠍ ᠤ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ.

15,613 км² ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ ᠲᠤᠰ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ 2000 ᠣᠨ ᠳᠤ 247,031 ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃[1]
ᠳᠡᠶᠢᠯᠦᠩᠬᠢ ᠣᠯᠠᠩᠬᠢ ᠪᠤᠶᠤ 83.17% ᠍ ᠶᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠡᠵᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ (ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ) ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠳᠦ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠶᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃[2] ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠠᠨᠳᠠ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠬᠡᠢ ᠭᠣᠣᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠷᠲᠤᠭᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠣᠯᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ (ᠬᠤᠣᠯᠢᠨ, ᠬᠣᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠮᠠᠭᠠᠳ ᠦᠭᠡᠢ) ᠤᠷᠤᠰᠳᠠᠭ᠃

ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠡᠭᠦᠯᠲᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ: ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ (2000 ᠣᠨ) (ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠷ)
  2. "Baidu" ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ: ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ (ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠷ)

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ