ᠬᠣᠷᠭᠣ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠬᠣᠷᠭᠣ ᠭᠠᠯᠲᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠭ᠎ᠠ

ᠬᠣᠷᠭᠣ ᠨᠢ ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠤᠨᠲᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠯᠲᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠤᠮ᠃

ᠬᠣᠷᠭᠣ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠲєᠸ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠡᠨ ᠴᠤ ᠰᠠᠲᠤᠨ ᠬᠣᠷᠭᠣᠳᠠᠮ᠎ᠠ ᠡᠨᠢᠬᠡvv vᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩᠲᠦ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢ 1965 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠᠲᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ᠂ 1994 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠭᠴᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠠᠪᠴᠠᠢ᠃ ᠣᠳᠣ ᠠᠴᠠ 9 ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ єᠮᠨє ᠳᠡᠯᠪᠡᠷᠡᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠤᠨᠲᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠯᠲᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠽv ᠍ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠳ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠴᠠᠢ᠃ ᠥєᠷєєᠷ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠤᠨᠲᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠯᠲᠤ ᠤᠤᠯ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰvvᠯ ᠳᠤ ᠤᠨᠲᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠯᠲᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠲєᠳ᠋ᠢ ᠶᠢvᠢ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠬᠡᠲᠦᠷᠡᠭᠦᠯᠪᠡᠯ ᠠᠭᠤᠷ ᠨᠢ ᠰᠠᠪᠰᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ 《ᠰᠢᠨᠡᠬᠡᠨ》 ᠠᠭᠤᠯᠠ᠃ ᠬᠣᠷᠭᠣ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠨᠢ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ 2240 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠦᠨ єᠨᠳєᠷ ᠪєᠭєєᠳ ᠬᠣᠷᠭᠣ ᠤᠤᠯ ᠠᠴᠠ ᠣᠷᠭᠢᠯᠠᠨ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠬᠠᠶᠢᠯᠤᠮᠠᠯ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠮᠠᠭᠮᠠ ᠨᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠽvvᠨ ᠲᠡᠰᠢ ᠪᠡᠨ ᠰᠤᠮᠤᠨ᠂ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠲᠤ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠨᠳᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠭᠠᠳ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠤᠷᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠷᠤᠭᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠪᠠᠯ 10-20 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠬᠥᠨᠳᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠤᠷᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠭᠮᠠ ᠨᠢ 40-50 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠬvᠷᠮᠡᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠴᠠᠷᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠮᠠᠭᠠᠳ ᠭᠡᠵᠦ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠳ ᠲᠠᠭᠠᠮᠠᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠥᠨ ᠬᠣᠷᠭᠣ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢ 2 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠪᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠴᠤ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠮᠠᠰᠠᠷ ᠨᠢ 50 ᠭᠷᠠᠳᠦᠶᠢᠰ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠨᠠᠯᠠᠤ᠂ 100 ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠭvᠨᠵᠡᠭᠡᠢ 300-400 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠲᠡᠢ ᠳᠤᠭᠤᠢ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠲᠡᠢ᠃ ᠬᠣᠷᠭᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠭᠠᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠰᠠᠨᠳᠠᠯᠢ᠂ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠰᠢᠭ ᠲᠣᠮᠣ ᠲᠣᠮᠣ ᠬvᠷᠮᠡᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠤᠨᠳᠤᠢ ᠰᠤᠨᠳᠤᠢ ᠬєᠭᠯєᠷᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠤᠴᠢᠷ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠡᠷᠬᠡ ᠲᠡᠢ᠃ ᠲᠣᠭᠣᠭᠠᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠽєᠸᠬєᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠯᠠ ᠮᠠᠰᠢ ᠪᠣᠯᠭᠣᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠣᠷᠭᠣ ᠤᠤᠯ ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠳᠤ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠽvvᠨ ᠭᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠲєᠸєєᠰ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢ 3 ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠵᠠᠶᠢᠲᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠯᠲᠠᠢ vᠵᠡᠮᠦᠷ ᠪᠤᠢ᠃ ᠪᠤᠴᠠᠯᠤᠨ ᠤᠷᠤᠰᠴᠢ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠬᠠᠶᠢᠯᠤᠮᠠᠯ ᠮᠠᠭᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠬєєᠰ ᠴᠠᠷᠴᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠤ 170 ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲ᠋ᠷ єᠨᠳєᠷ ᠲᠡᠢ ᠬvᠷᠮᠡᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ 《ᠲᠣᠭᠣᠨᠣ》, 《vvᠳ》 ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠡᠨᠡ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠨᠲᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠯᠲᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠠᠭvᠢ᠃ ᠬᠣᠷᠭᠣ ᠶᠢᠨ єєᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭ ᠪᠣᠯ ᠲᠡᠨᠳᠡᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠬvᠷᠮᠡᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷ ᠵᠠᠢ ᠳᠤ ᠤᠷᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠮᠬᠠᠨ ᠵᠠᠭᠵᠠᠭᠠᠷ ᠬᠤᠰᠢ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠤ ᠰᠠᠮᠤᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠨᠡᠩ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠬvᠷᠮᠡᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠭᠤᠢ ᠬᠣᠩᠭᠢᠯ ᠡᠯᠪᠡᠭ᠃ ᠬᠣᠷᠭᠣ ᠤᠤᠯ ᠠᠴᠠ 20 ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠲᠤ ᠪᠣᠰᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ᠂ ᠬᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ᠂ ᠰᠤᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠤᠨᠲᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠯᠲᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠤᠢ᠃ ᠪᠣᠰᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠡᠲᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠢᠷᠤᠭᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠠᠢ᠃ ᠬᠣᠷᠭᠣ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠷᠮ᠎ᠠ ᠤᠤᠯ ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠪᠣᠷ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠠᠯᠮᠠᠰ ᠣᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠳᠡᠭᠡᠬᠡᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠬᠣᠷᠭᠣ&oldid=406227》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ