ᠬᠣᠬᠧᠨ᠋ᠹᠷᠢᠳᠪᠧᠷᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠬᠣᠬᠧᠨ᠋ᠹᠷᠢᠳᠪᠧᠷᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ
ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠤ ᠳᠠᠶᠢᠨ: ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠡᠯᠧᠽᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠠᠦᠢᠰᠲᠷᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠶᠢᠨ
Hohenfriedeberg - Attack of Prussian Infantry - 1745.jpg
ᠬᠣᠬᠧᠨ᠋ᠹᠷᠢᠳᠪᠧᠷᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ᠂ ᠫᠷᠦ᠋ᠰ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠲᠠ , by Carl Röchling. Oil on canvas.
ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ 1745 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 4
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠰᠲᠷᠢᠭᠠᠤ᠂ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠫᠣᠯᠢᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ
ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠫᠷᠦ᠋ᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ
ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠭᠴᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ
ᠭᠠᠪᠰᠪᠦᠦᠭ ᠦᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ
ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:Country data ᠰᠠᠺᠰᠣᠨᠢ
Flag of the Kingdom of Prussia (1701-1750).svg Prussia
ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠴᠢᠳ
ᠭᠠᠪᠰᠪᠦᠦᠭ ᠦᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠴᠢᠷᠠᠯᠧᠰ ᠯᠣᠶᠢᠷᠠᠨᠧ
ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:Country data ᠰᠠᠺᠰᠣᠨᠢ ᠭᠦᠨ ᠰᠠᠺᠰ-ᠸᠠᠶᠢᠽᠧᠹᠧᠢᠯᠰ
ᠫᠷᠦ᠋ᠰ ᠤᠨ ᠸᠠᠩᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠤᠭ᠎ᠠ ᠹᠷᠢᠳᠢᠷᠢᠬᠤ
ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠦᠴᠦ
58,700[1]
122 ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠤᠤ
58,500
192 ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠤᠤ
ᠬᠣᠬᠢᠷᠠᠯ
8,650 ᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠰᠢᠷᠬᠠᠲᠤᠭᠰᠠᠨ᠂
5,080 ᠣᠯᠵᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ
4,800

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:Campaignbox

ᠬᠣᠬᠧᠨ᠋ᠹᠷᠢᠳᠪᠧᠷᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠢ 1745 ᠣ ᠤᠨ 6 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 4 ᠨᠳ ᠠᠤᠭ᠎ᠠ ᠹᠷᠢᠳᠢᠷᠢᠬᠤᠡᠭᠡᠷᠡ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠫᠷᠦᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠠᠷᠮᠢ ᠬᠠᠨᠬᠦᠦ ᠴᠢᠷᠠᠯᠧᠰ ᠠᠯᠧᠺᠰᠠᠨᠳᠠᠷ ᠯᠣᠶᠢᠷᠠᠨᠧᠭᠡᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠠᠦᠢᠰᠲᠷᠶ᠎ᠠ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠮᠢ ᠶᠢ ᠪᠤᠲᠠ ᠴᠣᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠲᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠢ 7 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠳᠠᠶᠢᠨᠢ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠡᠦᠬᠡᠴᠢᠳ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ᠃

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ

  1. Chandler: The Art of Warfare in the Age of Marlborough, p.306

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ