ᠬᠣᠪᠳᠣ (ᠬᠣᠲᠠ)

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠬᠣᠪᠳᠣ ᠬᠣᠲᠠ
ᠹᠠᠢᠢᠯ:ᠬᠠᠬᠤ ᠮᠪ᠃png
ᠰᠤᠮᠤ

ᠬᠣᠪᠳᠣ
ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ Flag of Mongolia.svg ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ Mn coa khovd aymag.png ᠬᠣᠪᠳᠣ
ᠰᠤᠮᠤ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩᠲᠤ
ᠪᠠᠭ (12) ᠠᠯᠠᠭᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ᠂
ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠦ᠂ ᠪᠤᠭᠤ ᠳᠤ᠂ ᠪᠤᠶᠠᠨᠲᠤ᠂ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩ᠂
ᠮᠠᠭᠰᠤᠷᠵᠠᠪ᠂ ᠨᠠᠷᠠᠨ᠂ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ᠂
ᠲᠠᠬᠢᠯ ᠳᠤ᠂ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ᠂ ᠴᠠᠮᠪᠠᠭᠠᠷᠠᠪᠠ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 70 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ) 2010 ᠣᠨ ᠳᠤ 29,012 ᠬᠦᠮᠦᠨ [1]
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (ᠲᠣᠭᠠᠴᠠ᠃) 2011 ᠣᠨ ᠳᠤ 27,538 ᠬᠦᠮᠦᠨ [2]
– ᠶᠠᠭ ᠬᠣᠲᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ 2011 ᠣᠨ ᠳᠤ 27,319 ᠬᠦᠮᠦᠨ
ᠨᠢᠭᠲᠠᠴᠠ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭ 2011 ᠣᠨ ᠳᠤ 390 ᠬᠦᠮᠦᠨ/км²
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠣᠪᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ᠂ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠬᠣᠪᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ (ГЦ+7)
ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ +976 143
ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳᠤᠭᠠᠷ 84140
ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ᠃ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠢᠷᠭᠡᠨ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠃
ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ 27,538 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ 219 ᠨᠢ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ᠂ 27,319 ᠨᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠲᠦ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ 390 ᠍ ᠪᠡᠷ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠵᠡᠢ᠃
ᠬᠣᠪᠳᠣ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠳᠠᠬᠢ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩᠲᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠣᠪᠳᠣ ᠬᠣᠲᠠ
ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠣᠪᠳᠣᠣ ᠠᠴᠠ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠲᠠᠨᠢᠭᠠᠷᠠᠢ.
ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩᠲᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠲᠠᠨᠢᠭᠠᠷᠠᠢ᠃

ᠬᠣᠪᠳᠣ ᠨᠢ ᠬᠣᠪᠳᠣ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠣᠪᠳᠣ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠤᠶᠠᠨᠲᠤ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠨᠳᠡᠶᠢᠳᠡ 70 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ2</sup> ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠠ ᠠᠴᠠ 1425 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠵᠠᠶᠢᠲᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠳ᠃ᠲ᠃ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ 1406 ᠮ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠲᠦ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲᠡᠦᠬᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠣᠪᠳᠣ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ 1685 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠵᠦᠩᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠯᠳᠠᠨ ᠪᠣᠱᠣᠭᠲᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠥᠨᠥ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠪᠳᠣ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠪᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃[3] ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠬᠣᠪᠳᠣ ᠬᠣᠲᠠ ᠠᠴᠠ 40 ᠣᠷᠴᠢᠮ km ᠵᠠᠢ ᠳᠤ ᠬᠣᠪᠳᠣ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠬᠣᠪᠳᠣ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠪᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠤᠢ᠃ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠠᠢ ᠠᠴᠠ 4 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠵᠠᠢ ᠳᠤ ᠬᠣᠪᠳᠣ ᠭᠣᠣᠯ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠣᠪᠳᠣ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠪᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠢ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢ᠂ ᠦᠯᠡᠳᠡᠴᠡ᠂ ᠣᠪᠣᠩ ᠲᠣᠪᠣᠩ ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠳ 《ᠬᠡᠷᠡᠮ》 ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠣᠪᠳᠣ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠯ ᠳᠦ᠂ ᠪᠤᠶᠠᠨᠲᠤ ᠭᠣᠣᠯ ᠍ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ-ᠤᠰᠤ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠣᠪᠳᠣ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ 25 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠢ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠬᠣᠪᠳᠣ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢᠭᠡᠷᠬᠡ ᠲᠠᠷᠪᠤᠰᠨ ᠤ ᠤᠷᠭᠤᠴᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ᠂ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠢ᠃

1992 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠬᠣᠪᠳᠣ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠢ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩᠲᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠨᠢ 80 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ2</sup>

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠨᠢ 26,023 (2000 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ), 30,479 (2003 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ), 30,500(2006[4]).

2005 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠨᠢ 32,351 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠶᠤ 6,675 ᠠᠶᠢᠯ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠣᠯᠠᠨ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠥᠭᠡᠯᠡᠳᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠᠵᠠᠬᠠᠴᠢᠨᠲᠣᠷᠭᠤᠳᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠢ ᠮᠢᠩᠭᠠᠳᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠪᠠᠶᠠᠳᠬᠠᠰᠠᠭ᠂ ᠴᠢᠩᠲᠤᠤ (ᠦᠽᠡᠪᠸᠺᠢᠰᠲᠠᠨ) ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ᠃ [5]

ᠵᠢᠷᠤᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]


ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠩ (ᠰᠤᠮᠤ᠂ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠪᠡᠷ)
  2. ᠬᠣᠪᠳᠣ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ᠃ ᠬᠣᠪᠳᠣ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ 2011 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ
  3. ᠬᠣᠪᠳᠣ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠠᠬᠢ ᠠᠷᠬᠧᠣᠯᠣᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠤᠳ
  4. Ministry of Health of Mongolia. National Center for Health Development. Health Indicators 2006[1]
  5. Feasibility Assessment of Sustainable Use of Land and Water in the Buyant River Delta, Khovd Aimag.National University of Mongolia.[2]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ