ᠬᠣᠣᠰᠣᠨᠢ ᠮᠤᠪᠠᠷᠠᠺ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠮᠣᠬᠣᠮᠧᠳ ᠬᠣᠣᠰᠣᠨᠢ ᠰᠢᠶ ᠠᠢᠳ ᠮᠤᠪᠠᠷᠠᠺ
محمد حسني سيد مبارك

ᠬᠣᠣᠰᠣᠨᠢ ᠮᠤᠪᠠᠷᠠᠺ᠃ 2009 ᠣᠨ᠃

ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠬᠠᠰᠢᠭᠰᠠᠨ
1981 ᠣᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14 – 2011 ᠣᠨ ᠤ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 11
ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠹᠦ ᠲᠤ ᠮᠣᠬᠢᠶ᠎ᠡ ᠳᠦᠳᠢᠨ
ᠺᠠᠮᠠᠯ ᠬᠠᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠯᠢ
ᠠᠯᠢ ᠮᠢᠬᠠᠮᠤᠳ ᠯᠤᠲᠹᠢ
ᠠᠲ᠋ᠧᠹ ᠮᠤᠬᠠᠮ ᠳᠤ ᠨᠠᠭᠤᠢᠪ ᠰ ᠲᠦᠺᠢ
ᠺᠠᠮᠠᠯ ᠭᠠᠩᠵᠤᠷᠢ
ᠠᠲ᠋ᠧᠹ ᠡᠪᠧᠢ ᠳᠦ
ᠠᠬᠠᠮᠧᠳ ᠨᠠᠽᠢᠹ
ᠠᠬᠠᠮᠧᠳ ᠱᠠᠹᠢᠺ
ᠳᠡᠳ᠋ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠣᠮᠠᠷ ᠰᠤᠯᠠᠶᠢᠮᠠᠨ
ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠰᠤᠹᠢ ᠠᠪᠤ ᠲᠠᠯᠧᠪ (ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠭᠴᠢ)
ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠮᠣᠬᠣᠮᠧᠳ ᠬᠤᠰᠰᠧᠢᠨ ᠲᠠᠨᠲᠠᠪᠢ (ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠭᠴᠢ)

ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠬᠠᠰᠢᠭᠰᠠᠨ
1975 ᠣᠨ ᠤ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 16 – 1981 ᠣᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14
ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠠᠩᠸᠠᠷ ᠡᠯ-ᠰᠠᠳᠤᠳ
ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠬᠤᠰᠰᠧᠢᠨ ᠡᠯ-ᠱᠠᠹᠧᠢ
ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠣᠮᠠᠷ ᠰᠤᠯᠠᠶᠢᠮᠠᠨ
1981 ᠣᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14 ᠍ ᠨ ᠡᠴᠡ 2011 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 29 ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠤᠰ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠡᠵᠡᠭᠦᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ

ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠬᠠᠰᠢᠭᠰᠠᠨ
1981 ᠣᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 7 – 1982 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 2
ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠰᠤᠹᠢ ᠠᠪᠤ ᠲᠠᠯᠧᠪ (ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠭᠴᠢ)
ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠠᠩᠸᠠᠷ ᠡᠯ-ᠰᠠᠳᠤᠳ
ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠹᠦ ᠲᠤ ᠮᠣᠬᠢᠶ᠎ᠡ ᠳᠦᠳᠢᠨ

ᠡᠪᠰᠡᠯᠳᠦ ᠦᠯᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠬᠢ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨᠢᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ
ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠬᠠᠰᠢᠭᠰᠠᠨ
2009 ᠣᠨ ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 16 – 2011 ᠣᠨ ᠤ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 11
ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠷᠠᠦ᠋ᠯ ᠺᠠᠰᠲ᠋ᠷᠣ
ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠮᠣᠬᠣᠮᠧᠳ ᠬᠤᠰᠰᠧᠢᠨ ᠲᠠᠨᠲᠠᠪᠢ (ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠭᠴᠢ)

ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ 1928 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 4 (1928-05-04) (91 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠶᠸᠵᠠᠫᠲᠺᠠᠹᠷ-ᠡᠯ ᠮᠧᠰᠧᠯᠢᠬᠠ
ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠮ
ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠰᠤᠵᠠᠨᠧ ᠰᠠᠪ ᠲᠤ
ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠠᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠤᠪᠠᠷᠠᠺ
ᠭᠠᠮᠠᠯᠠ ᠮᠤᠪᠠᠷᠠᠺ
ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠢᠰᠯᠠᠮ
ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠰᠦᠭ

ᠮᠤᠬᠠᠮ ᠳᠤ ᠬᠣᠣᠰᠣᠨᠢ ᠰᠢᠶ ᠠᠢᠳ ᠮᠤᠪᠠᠷᠠᠺ (ᠠᠷᠠᠪ ᠶᠢᠡᠷ محمد حسني سيد مبارك Muḥammad Ḥusnī Sayyid Mubārak; ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠣᠣᠰᠣᠨᠢ ᠮᠤᠪᠠᠷᠠᠺ; ᠠᠷᠠᠪ ᠶᠢᠡᠷ حسني مبارك; Ḥusnī Mubārak); (1928 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 4 ᠍ ᠳᠦ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) ᠨᠢ ᠠᠷᠠᠪ ᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠶᠸᠵᠠᠫᠲ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ 4 ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠷ 1975 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠳᠡᠳ᠋ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢᠥᠪᠡᠷ ᠲᠣᠮᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠠᠩᠸᠠᠷ ᠡᠯ-ᠰᠠᠳᠤᠳ ᠍ ᠢ ᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ 1981 ᠣᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14 ᠍ ᠨ ᠡᠴᠡ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠤᠪᠠᠷᠠᠺ ᠨᠢ ᠮᠤᠬᠠᠮ ᠳᠤ ᠠᠯᠢ ᠫᠠᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠲᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠤᠪᠠᠷᠠᠺ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠥ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠶᠸᠵᠠᠫᠲ ᠤᠨ ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠳᠤ ᠣᠹᠢᠼᠧᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ 1972 - 1975 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠺᠣᠮᠠᠨᠳᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃

2011 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 25 ᠍ ᠳᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠣᠭᠴᠠᠷᠠᠬᠤ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ[1]᠃ 2011 ᠣᠨ ᠤ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 ᠍ ᠳᠦ ᠮᠤᠪᠠᠷᠠᠺ ᠮᠥᠨ ᠣᠨ ᠤ 9 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ 2011 ᠣᠨ ᠤ ᠶᠸᠵᠠᠫᠲ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠩᠭᠣᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ[2]᠃ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 5 ᠍ ᠳᠦ ᠮᠤᠪᠠᠷᠠᠺ ᠢ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ᠂ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠠᠷᠢᠭᠴᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯᠲᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠨᠠᠮ ᠳᠠᠬᠢ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠸᠵᠠᠫᠲ ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠦᠳ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠵᠡᠢ[3]᠃ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠭᠦᠦᠭᠯ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ᠂ ᠶᠸᠵᠠᠫᠲ ᠤᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠸᠠᠧᠯ ᠭᠤᠨᠢᠮ ᠹᠡᠢᠰᠪᠥᠺ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ‎

ᠡᠨᠡ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠦ ᠡᠴᠦᠰ ᠲᠦ᠂ 2011 ᠣᠨ ᠤ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 11 ᠍ ᠳᠦ ᠳᠡᠳ᠋ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠣᠮᠠᠷ ᠰᠤᠯᠠᠶᠢᠮᠠᠨ ᠮᠤᠪᠠᠷᠠᠺ ᠣᠭᠴᠠᠷᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠵᠠᠷᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭᠲᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ 18 ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ 30 ᠵᠢᠯ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠯᠠᠯ ᠢ ᠲᠦᠯᠬᠢᠨ ᠤᠨᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ[4][5]

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. "Egypt Calls In Army as Protesters Rage", New York Times. 2011-01-28 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
  2. Kirkpatrick, David D.. "Mubarak Says He Won’t Run for President Again", February 1, 2011 
  3. "Mubarak resigns as head of Egypt ruling party: TV", Reuters. 2011-02-05 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
  4. "Mubarak Steps Down, Ceding Power to Military", New York Times, 2011-02-11. 2011-02-11 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
  5. Egypt crisis: President Hosni Mubarak resigns as leader. BBC (February 11, 2010). February 11, 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ