ᠬᠢᠶᠠᠭᠲᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠬᠢᠶᠠᠭᠲᠤ ᠬᠣᠲᠠ
ᠣᠷᠣᠰ᠃ ᠭᠣᠷᠣᠳ ᠺᠢᠬᠤᠲᠠ
ᠪᠤᠷ᠃ ᠬᠶᠠᠭᠲᠠ ᠬᠣᠲᠠ
ᠤᠯᠤᠰ Flag of Russia.svg ᠣᠷᠣᠰ
ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠤᠯᠤᠰ Flag of Buryatia.svg ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠬᠢᠶᠠᠭᠲᠤ
ᠬᠣᠲᠠ ᠬᠢᠶᠠᠭᠲᠤ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ 760 ᠮ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ 2010 ᠣᠨ ᠳᠤ 19,530 ᠬᠦᠮᠦᠨ
1727 ᠣᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ
1934 ᠣᠨ ᠬᠣᠲᠠ (ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ) ᠍ ᠤᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠬᠢᠶᠠᠭᠲᠤ (ᠣᠷᠣᠰ ᠶᠢᠡᠷ ᠺᠢᠬᠤᠲᠠ; ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠶᠠᠭᠲᠠ; «ᠬᠢᠶᠠᠭᠲ») — ᠬᠢᠶᠠᠭᠲᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠣᠲᠠ.

2010 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠦᠩᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠣᠯᠪᠠᠯ 20,041 ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠴᠢ ᠲᠠᠢ᠃[1]

ᠵᠡᠭᠦᠯᠲᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ- ᠍ ᠤᠨ 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠦᠩ
http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠬᠢᠶᠠᠭᠲᠤ&oldid=381891》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ