ᠬᠢᠮᠢ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠨᠢ ᠠᠲ᠋ᠣᠮ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠮᠣᠯᠧᠺᠤᠯ ᠶᠤᠮ᠃ ᠠᠲ᠋ᠣᠮ ᠨᠢ ᠴᠥᠮ᠎ᠡ ᠪa ᠡᠯᠧᠺᠲ᠋ᠷᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠬᠢᠮᠢ (ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠶᠸᠵᠠᠫᠲ: χημία ᠺᠧᠮᠧ, 《ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ》) ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠤᠪᠢᠯᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠠᠯᠢᠪ ᠶᠠᠭᠤᠮᠠᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠯ᠂ ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠪᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠳᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠨᠥᠭᠥᠭᠡᠷᠦᠦ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠬᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠯᠲᠡ᠂ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠡᠨᠧᠷᠭᠢᠡᠩᠲᠷᠣᠫ ᠦᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠠᠲ᠋ᠣᠮ ᠠᠴᠠ ᠮᠠᠺᠷᠣᠮᠣᠯᠧᠺᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠪᠰᠢᠨ ᠳᠦ ᠰᠤᠳᠤᠯᠳᠠᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠬᠢᠮᠢ ᠨᠢ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠠᠢ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠹᠢᠽᠢᠺᠣᠳᠣᠨ ᠣᠷᠣᠨᠪᠢᠣᠯᠣᠭᠢᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ᠂ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠧᠣᠯᠣᠭᠢ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠭᠲᠠᠴᠠ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠵᠠᠪᠢᠷ ᠢᠪᠨ ᠬᠠᠶ᠋ᠢᠨ ᠢ (721-815) ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ 《ᠡᠴᠢᠭᠡ》, ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠷᠣᠪᠧᠷᠲ ᠪᠣᠶᠢᠯ (1627-1691), ᠠᠨᠲᠤᠨ-ᠯᠣᠷᠠᠨ ᠯᠠᠪᠠᠵᠡᠶ᠎ᠡ (1743-1794), ᠵᠣᠩ ᠳᠠᠯᠠᠲᠠᠨ (1766-1844) ᠨᠠᠷ ᠢ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠳᠦ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢ

ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ: ᠠᠽᠣᠲ ᠬᠦᠴᠢᠯᠲᠥᠷᠦᠭᠴᠢ ᠲᠡᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠴᠦ 5 ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠺᠰᠢ ᠳᠤ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠳᠡᠭ᠃ NiO - ᠠᠽᠣᠲ ᠤᠨ (I) ᠣᠺᠰᠢ ᠳᠤ / ᠭᠧᠮᠢ ᠣᠺᠰᠢ ᠳᠤ / N0 - ᠠᠽᠣᠲ ᠤᠨ (II) ᠣᠺᠰᠢ ᠳᠤ / ᠮᠣᠪᠣᠺᠰᠢ ᠳᠤ / N2O3 - ᠠᠽᠣᠲᠱ (III) ᠣᠺᠰᠪᠳ /ᠯᠧᠮᠢᠲᠷᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠧᠰᠺᠸᠢᠣᠺᠰᠢ ᠳᠤ / NO2- ᠠᠽᠣᠲᠨ (IV) ᠣᠺᠰᠢ ᠳᠤ / ᠳ᠋ᠢᠣᠺᠰᠢ ᠳᠤ / N2O5 - ᠠᠽᠣᠲᠨ (V) ᠣᠺᠰᠢ ᠳᠤ / ᠭᠧᠵᠢᠫᠧᠨᠲ᠋ᠣᠺᠰᠢ ᠳᠤ / ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠳᠵ᠃ᠳᠠᠯᠢᠲᠠᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠡᠯᠧᠮᠧᠨᠲ ᠦᠨ ᠬᠡᠳᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ ᠦᠨ ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠨ 1S04 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠣᠮᠢᠶᠠᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠡᠯᠧᠮᠧᠨᠲ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠴᠦ ᠬᠡᠳᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠵᠡᠭᠢᠳᠡᠯ  ᠡᠭᠦᠰᠭᠵᠵ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ ᠦᠳ ᠦᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠯᠧᠮᠧᠨᠲ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠢᠵᠢᠯ ᠮᠠᠰ ᠲᠤ ᠨᠣᠣᠭ ᠲᠤ ᠬᠢ ᠨᠥᠭᠥᠭᠡ ᠡᠯᠧᠮᠧᠨᠲ ᠦᠨ ᠮᠠᠰ ᠤᠳ ᠥᠪᠡᠷ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠪᠠᠨ ᠡᠩ ᠦᠨ ᠪᠤᠬᠡᠯ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠣᠺᠰᠢᠳ ᠤᠳ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠠᠽᠣᠲ ᠤᠨ 7 ᠭᠷᠠᠮᠠᠮ ᠢᠶᠠᠮ ᠢᠶᠠᠮ ᠢᠶᠠᠮ ᠳᠤ ᠨᠣᠣᠭ ᠲᠤ ᠬᠢ ᠬᠦᠴᠢᠯᠲᠥᠷᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠤᠭ ᠦᠳ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠳ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ 1:2:3:4:5 ᠭᠷᠠᠮᠠᠮ ᠢᠶᠠᠮ ᠢᠶᠠᠮᠮᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠩ ᠦᠨ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠡᠺᠸᠢᠸᠠᠯᠧᠶᠠᠨᠲ ᠬᠠᠤᠯᠢ᠃ ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠪᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠮᠣᠯᠢ ᠠᠲ᠋ᠣᠮ ᠤᠰᠤᠲᠥᠶᠢᠷᠦᠭᠴᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠣᠯᠢ ᠠᠲ᠋ᠣᠮ ᠬᠦᠴᠢᠯᠲᠥᠷᠦᠭᠴᠢ ᠲᠡᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠴᠦ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠤᠰᠤᠲᠥᠶᠢᠷᠦᠭᠴᠢ ᠪᠠ ᠬᠦᠴᠢᠯᠲᠥᠷᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠲᠦᠷᠢᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠨᠥᠭᠥᠭᠡ ᠡᠯᠧᠮᠧᠨᠲ ᠢ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠮᠣᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠡᠺᠸᠢᠸᠠᠯᠧᠶᠠᠨᠲ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠺᠸᠢᠸᠠᠯᠧᠨᠲ ᠡᠯᠧᠮᠧᠨᠲ ᠦᠨ /ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ/ ᠮᠠᠰ ᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠡᠺᠸᠢᠸᠠᠯᠧᠨᠲ ᠮᠠᠰ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠺᠸᠢᠸᠠᠯᠧᠨᠲ ᠮᠠᠰ ᠢ r/ᠮᠣᠯᠢ ᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠪᠷᠣᠮ᠂ ᠬᠦᠴᠢᠯᠲᠥᠷᠦᠭᠴᠢ᠂ ᠹᠣᠰᠹᠣᠷ᠂ ᠴᠠᠬᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠡᠺᠸᠢᠸᠠᠯᠧᠨᠲ ᠮᠠᠰ ᠨᠢ 79,9 ᠭᠷᠠᠮᠠᠮ ᠢᠶᠠᠮ ᠢᠶᠠᠮ/ᠮᠣᠯᠢ᠂ 8 ᠭᠷᠠᠮᠠᠮ ᠢᠶᠠᠮ ᠢᠶᠠᠮ/ᠮᠣᠯᠢ᠂ 10,3 ᠭᠷᠠᠮᠠᠮ ᠢᠶᠠᠮ ᠢᠶᠠᠮ/ᠮᠣᠯᠢ᠂ 7 ᠭᠷᠠᠮᠠᠮ ᠢᠶᠠᠮ ᠢᠶᠠᠮ/ᠮᠣᠯᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠭᠲᠠᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠡᠯᠧᠮᠧᠨᠲ ᠦᠳ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠶᠡᠲᠡᠢ ᠪᠡᠨ ᠮᠠᠰ ᠤᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠳᠳᠡᠭ᠃ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠩᠭᠦᠢ ᠠᠲ᠋ᠣᠮ ᠤᠨ ᠹᠢᠽᠢᠺ ᠣᠳᠣ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷᠤᠭ 2500 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠡᠷᠲᠡᠭᠡ ᠭᠷᠧᠺ ᠦᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠳᠧᠮᠣᠺᠷᠢᠳ᠋ ᠪᠦᠬᠦ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠦᠯᠦ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠳ ᠠᠲ᠋ᠣᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠲᠠᠭᠠᠮᠠᠭᠯᠠᠯ ᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ 1802 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠳᠵ᠃ᠳᠠᠯᠢᠲᠠᠨ ᠠᠲ᠋ᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠮᠡᠯ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠡᠯᠧᠮᠧᠨᠲ ᠦᠳ ᠡᠴᠡ᠂ ᠡᠯᠧᠮᠧᠨᠲ ᠨᠢ ᠠᠲ᠋ᠣᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠪᠦᠬᠦ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠣᠮ ᠤᠳ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠪᠠᠨ ᠢᠵᠢᠯ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠯᠬᠢᠮᠢᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠳᠦ᠂ ᠡᠯᠧᠮᠧᠨᠲ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠲ᠋ᠣᠮ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠠᠯᠲ᠋ᠣᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠲᠣᠮᠣ ᠴᠣᠬᠢᠯᠲᠠ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠯᠧᠮᠧᠨᠲ ᠨᠢ ᠬᠡᠳᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠢᠽᠣᠲ᠋ᠣᠫ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠠ ᠢᠽᠣᠲ᠋ᠣᠫ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠲ᠋ᠣᠮ ᠤᠳ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠬᠢᠮᠢ&oldid=432921》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ