ᠬᠡᠷᠡᠯᠦᠨ ᠭᠣᠣᠯ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠬᠡᠷᠡᠯᠦᠨ ᠭᠣᠣᠯ

ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠬᠠᠨᠢ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠳᠤ
ᠡᠬᠡ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠬᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ᠂ ᠬᠡᠨᠲᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ 48°45′35″N 108°39′26″E / 表达式错误:未预料的<操作符 表达式错误:未预料的<操作符 / 表达式错误:未预料的<操作符; 表达式错误:未预料的<操作符
ᠠᠳᠠᠭ ᠬᠥᠯᠥᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ 48°44′35″N 117°5′58″E / 表达式错误:未预料的<操作符 表达式错误:未预料的<操作符 / 表达式错误:未预料的<操作符; 表达式错误:未预料的<操作符
ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ,
ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠯ ᠬᠡᠨᠲᠡᠢᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲᠤ (ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠤ),
ᠬᠥᠯᠦᠨ ᠪᠤᠶᠢᠷ (ᠬᠢᠲᠠᠳᠠᠳᠠ)
ᠤᠷᠲᠤ 1,254 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ
ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ 2393 ᠮ
ᠠᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ 539 ᠮ
ᠤᠷᠤᠰᠠᠴᠠ 54 ᠺᠦᠪ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ/ᠰ
ᠤᠰᠤ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ 116,400 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ
ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠴᠢᠳᠬᠤᠯ ᠤᠳ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠭᠣᠣᠯ
ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠴᠢᠳᠬᠤᠯ ᠤᠳ ᠲᠤᠭᠤᠯ ᠭᠣᠣᠯᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠣᠣᠯ

ᠬᠡᠷᠡᠯᠦᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠨᠢ ᠬᠡᠨᠲᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠤᠷᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠬᠥᠯᠥᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠤ (ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠨᠠᠭᠤᠷ) ᠴᠢᠳᠬᠤᠳᠠᠭ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠍ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠦᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠤᠮ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ