ᠬᠡᠰᠢᠭ-ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠰᠤᠮᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠬᠡᠰᠢᠭ-ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠢᠭᠲᠠᠰᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠳᠡᠭ ᠰᠤᠮᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ᠃

ᠲᠡᠦᠬᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭ-ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠰᠤᠮᠤ ᠨᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠳᠠᠶᠢᠴᠢᠨ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠨᠳᠤᠢ ᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ 1931 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭᠮᠣᠭᠠᠳ ᠍ ᠢ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠠᠪᠵᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠮᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠳᠦ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ 1939 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠨᠢ ᠳᠤ᠂ 1940 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠰᠢᠭ-ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠰᠤᠮᠤ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠴᠡᠢ᠃ ᠬᠡᠰᠢᠭ-ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤ 1924 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ 1 ᠪᠠᠭᠰᠢ 14 ᠰᠤᠷᠠᠭᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠳ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠣᠷ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠭᠠᠳᠠᠮᠪᠠ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤ ᠱᠠᠩᠵᠢᠮᠢᠲᠠᠪᠠ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠡᠰᠢᠭ-ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠰᠤᠮᠤ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠪᠦᠷᠢᠨᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠬᠡᠰᠢᠭ-ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠭᠡᠬᠦ 3 ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠠᠭᠤᠯᠠᠷᠬᠠᠭ ᠪᠥᠰᠡ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠤᠵᠢᠷᠲᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠮᠠᠨᠢ ᠳᠤ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠪᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ