ᠬᠡᠪ ᠤᠨ  ᠴᠠᠢ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination

ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠴᠠᠢ ᠪᠤᠯ ᠲᠠᠪᠤᠰᠤ ᠂ ᠤᠰᠤ ᠂ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠤᠰᠤ ᠂ ᠬᠠᠭᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠮᠥ ᠲᠠᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡᠪᠡᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠦ᠋ ᠍ ᠲᠡᠢ ᠴᠠᠢ ᠢᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠥᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠥᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠨᠭᠬᠢ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠳᠤ ᠲᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠲᠠᠢ ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠥᠨᠭᠭᠡᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠃ ᠴᠢᠨᠠᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠤᠷᠢᠲᠠᠢ ᠬᠡᠮᠬᠡᠯᠡᠵᠥ ᠬᠡᠰᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠳ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠨᠠᠳᠠᠭ ᠃ ᠴᠢᠨᠠᠵᠥ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠢ ᠨᠢ ᠬᠥᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠥᠨᠭᠭᠡᠲᠠᠢ ᠂ ᠥᠨᠢᠷ ᠠᠮᠳᠠ ᠰᠠᠠᠢᠬᠠᠨ ᠂ ᠤᠮᠳᠠ ᠲᠠᠷᠠᠵᠥ ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ