ᠬᠡᠪᠡᠯᠢ ᠪᠡᠷ ᠶᠠᠪᠤᠭᠴᠢ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠬᠡᠪᠡᠯᠢ ᠪᠡᠷ ᠶᠠᠪᠤᠭᠴᠢ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠭᠦᠷᠪᠡᠯ᠂ ᠮᠣᠭᠠᠢ᠂ ᠶᠠᠰᠤᠲᠤ ᠮᠡᠯᠡᠬᠡᠢ᠂ ᠮᠠᠲᠠᠷ ᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠠᠮᠢᠲᠠᠳ ᠢ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠮᠥᠯᠬᠥᠭᠴᠢᠳ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠪᠣᠭᠣᠨᠢ ᠬᠥᠯ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠬᠡᠪᠡᠯᠢ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨᠲᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠠ ᠪᠣᠳᠣᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ? ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠡᠨᠳᠡᠭᠦᠷᠡᠵᠡᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠴᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠡᠪᠡᠯᠢ ᠪᠡᠷ ᠶᠠᠪᠤᠭᠴᠢᠳ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠪᠣᠳᠣᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠴᠢᠨᠢ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠱᠠᠯᠠᠮᠠᠭᠠᠢ᠂ ᠬᠥᠳᠡᠯᠦᠭᠡᠨ ᠲᠡᠢ ᠪᠦᠷ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠭᠡᠭᠡᠴᠢ᠃ ᠮᠧᠽᠣᠵᠣᠶᠢᠨ ᠡᠷᠡᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠬᠢ ᠮᠥᠬᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠪᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠯᠦᠭ ᠭᠦᠷᠪᠡᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠮᠥᠯᠬᠥᠭᠴᠢᠳ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯᠲᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠣᠨ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠧᠣᠣᠯᠢᠶᠦ᠋ᠼ ᠦᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠮᠥᠯᠬᠥᠭᠴᠢᠳ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠡᠢ᠃.. ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠪᠣᠷᠣ ᠪᠠᠬᠠᠰvvᠯᠭvᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭᠲᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠬ᠎ᠠ ᠣᠪᠤᠭ ᠤᠨ ᠽvᠢᠯ᠃ ᠤᠷᠲᠤ ᠨᠢ 20 ᠰᠮ ᠬvᠷᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠧᠦ᠋ᠷᠠᠽᠢ᠃ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠠᠹᠷᠢ ᠺᠲ єᠷᠭєᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ АВАРГА САЛАМАНДР /Andrias saponicus/ ᠰvvᠯ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭᠲᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭ᠂ ᠳᠠᠯᠳᠠ ᠵᠠᠯᠠᠮᠠᠭᠠᠶᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠣᠪᠤᠭ ᠤᠨ ᠽvᠢᠯ᠃ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠨᠢ᠃ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠲᠤ 16 ᠣ ᠰᠮ᠃ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ᠂ ᠰvvᠯᠠ ᠨᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠪᠴᠢᠭᠠᠷ᠃ ᠶᠠᠫᠣᠨ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠠᠽᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠠᠰᠢ ᠬᠣᠪᠣᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ "ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠨᠣᠮ" ᠍ ᠳᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ᠃ АВАРГА МОГОЙ/Boinae/, ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠪᠣᠷ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ᠃ 3-6 ᠮ ᠤᠷᠲᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ᠂ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ᠂ ᠨᠠᠷᠢᠪᠲᠤᠷ ᠬvᠽvv, ᠱᠤᠪᠲᠤᠩ ᠰvvᠯ ᠲᠡᠢ᠂ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠮєᠴᠢᠨ ᠦ vᠯᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ ᠬᠢᠮᠤᠰᠤ ᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠡᠪᠡᠯᠢ ᠨᠢ"ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠯᠪᠣ ᠲᠠᠢ ᠵᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠭvᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬvᠷᠢᠨ ᠬєᠨᠳ᠋ᠯєᠨ ᠰᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠬvᠷᠢᠨ ᠪᠣᠷᠣ ᠽvᠰ ᠲᠡᠢ᠃ ᠡᠯ᠎ᠡc ᠮᠠᠩᠬᠤᠨ ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨvᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠩᠨᠠᠨ᠂ ᠮᠡᠷᠡᠭᠴᠢᠳ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠣᠷᠣᠭvᠢ᠃ ᠮᠡᠷᠡᠭᠴᠢ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤ vᠷᠵᠢᠯ ᠢ ᠲᠡᠩᠴᠡᠪᠦᠷᠢᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠠᠰᠢᠭᠲᠠᠢ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ