ᠬᠡᠨᠲᠡᠢ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
— «ᠬᠡᠨᠲᠡᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ» ᠭᠡᠳ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠪᠠ —
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠬᠡᠨᠲᠡᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ
ᠳᠠᠳᠤᠯ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠷᠤᠰᠴᠤ ᠪᠤᠢ ᠣᠨᠣᠨ ᠭᠣᠣᠯ

ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠲᠤᠭ

ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠡᠨᠲᠡᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ
ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ Flag of Mongolia.svg ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠬᠡᠨᠲᠡᠢ
ᠰᠤᠮᠤ (18) ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ 18 ᠰᠤᠮᠤ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 80,325.08 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ) 2010 ᠤᠨ ᠳᠤ 65,811 ᠬᠦᠮᠦᠨ [1]
- ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ 65,571 ᠬᠦᠮᠦᠨ (99.6%) [2]
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (ᠲᠣᠭᠠᠴᠠ᠃) 2012 ᠤᠨ ᠳᠤ 70,205 ᠬᠦᠮᠦᠨ [3]
ᠨᠢᠭᠲᠠᠴᠠ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭ 2012 ᠤᠨ ᠳᠤ 0.87 ᠬᠦᠮᠦᠨ/км²
ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ᠂ 2000
ᠣᠨ ᠤ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠯ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ
86.5% - ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ᠂ 8.8% - ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠡᠨᠲᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ
ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠬᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ
1923-1931 ᠤᠨ ᠬᠠᠨ ᠬᠡᠨᠲᠡᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤ
1931 ᠤᠨ ᠬᠡᠨᠲᠡᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ
ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠭᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠶᠤᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ (ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠮ)
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ (ГЦ+8)
ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ +976 156
ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳᠤᠭᠠᠷ 23000
ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠬᠡᠨᠲᠡᠢ
ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ khentii.gov.mn (ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠢᠶᠠᠷ)

ᠬᠡᠨᠲᠡᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ 1923 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ - 80,311 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ (21 ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠠᠴᠠ 9 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠣᠮᠣ[4])᠃ 2008 ᠤᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ - 67,770 (21 ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠠᠴᠠ 14 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠶᠡᠬᠡ[4])᠃ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠥᠪ - ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠣᠲᠠ᠃ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ 17 ᠰᠤᠮᠤᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠲᠡᠢ᠃ ᠬᠡᠨᠲᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠥᠭᠭᠦᠭᠳᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠵᠡᠨ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠥᠷᠦᠵᠦ ᠥᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠨᠡ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠤᠢ᠃

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠶᠢᠮᠣ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠡᠨᠲᠡᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠳᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ ᠤᠮᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠪᠦᠰᠡᠴᠢᠯᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠲᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰᠲᠠᠢ (ᠥᠪᠥᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ) ᠬᠢᠯᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲᠤᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠭᠣᠪᠢᠭᠣᠪᠢᠰᠦᠮᠪᠦᠷᠲᠥᠪᠰᠡᠯᠡᠩᠭᠡ ᠭᠡᠬᠦ 6 ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠭᠠᠨᠠᠭᠤᠷ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠲᠡᠢ ᠬᠠᠶᠠᠭᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠨᠲᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠰᠤᠨᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠲᠤ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠬᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠤ ᠠᠴᠠ ᠣᠨᠣᠨ ᠭᠣᠣᠯ᠂ ᠡᠪᠦᠷ ᠡᠴᠡ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠥᠨᠳᠡᠯᠡᠨ ᠤᠷᠤᠰᠳᠠᠭ ᠬᠡᠷᠡᠯᠦᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠡᠬᠢ ᠠᠪᠳᠠᠭ᠃

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠶᠢᠮᠣ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠡᠨᠲᠡᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ 2000 ᠤᠨ ᠳᠤ 70,946 ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ 2010 ᠤᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠨᠢ 65,811, ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠨᠢ 65,335 ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠵᠠᠢ᠃[5] ᠡᠨᠡ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ 13 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃ 2007 ᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠲᠠᠷᠠᠯ 0.89 (21 ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠠᠴᠠ 14 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠢᠭᠢᠭᠦᠦ[4]) ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠡᠮᠯᠡᠬᠦᠢ ᠣᠯᠠᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ. 2000 ᠤᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠩᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠣᠯᠠᠩᠬᠢ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠠᠴᠠ (ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ 86.5%) ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠠᠬᠤᠶᠢᠴᠠ ᠣᠯᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ (6,223 ᠪᠤᠶᠤ 8.8%) ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠭ ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃[4] 2010 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠢᠷᠭᠡᠨ 580 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ 0.8% ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃[5]

ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠰᠤᠮᠤᠳ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ

ᠬᠡᠨᠲᠡᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠳᠦ 17 ᠰᠤᠮᠤ᠂ ᠳᠡᠳ᠋ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠳᠦ 83 ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃[6] ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠠᠢ 3 ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠲᠠᠢ᠃ ᠲᠤᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠯᠦᠨ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠬᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠ 17164, ᠪᠣᠷᠣ-ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠰᠤᠮᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠣᠷᠣ-ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠲᠣᠰᠬᠣᠨ 8080, ᠪᠠᠲᠤᠨᠣᠷᠪᠠ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷᠬᠡ ᠲᠣᠰᠬᠣᠨ 2413 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠲᠠᠢ᠃[7]

ᠳᠠᠳᠤᠯ ᠰᠤᠮᠤ᠂ ᠳᠡᠯᠢᠭᠦᠨ ᠪᠣᠯᠳᠣᠭ
ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (2008)[4] ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ
(2010)[8]
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ (км²) ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠲᠠᠷᠠᠯ (ᠬᠦᠮᠦᠨ/км²)
ᠪᠠᠲᠤᠨᠣᠷᠪᠠ* 2,833 2,693 4,968 0.54
ᠪᠠᠲᠤᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠲᠦ 2,092 2,086 7,018 0.30
ᠪᠠᠶᠠᠨ-ᠠᠳ᠋ᠭ᠎ᠠ 2,429 2,205 3,021 0.73
ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠤᠲᠤᠭ 1,949 1,656 6,029 0.27
ᠪᠠᠶᠠᠨᠮᠦ᠋ᠩᠬᠡ 1,532 1,347 2,540 0.53
ᠪᠠᠶᠠᠨ-ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ 1,765 1,581 3,381 0.47
ᠪᠢᠨᠳᠦᠷ 3,784 3,455 5,386 0.64
ᠳᠠᠳᠤᠯ 2,667 2,612 4,727 0.55
ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ 1,899 1,549 4,455 0.35
ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠬᠠᠨ 2,353 2,040 3,986 0.51
ᠭᠠᠯᠠᠱᠠᠷ 2,074 1,807 6,676 0.27
ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠲᠤᠬᠠᠨ 1,926 1,831 2,752 0.67
ᠬᠡᠷᠡᠯᠦᠨ ** 17,154 19,000 3,788 5.02
ᠮᠥᠷᠡᠨ 1,934 1,326 2,196 0.60
ᠨᠣᠷᠪᠯᠢᠩ 2,341 2,254 5,334 0.42
ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠡᠯᠭᠡᠷ 5,148 5,156 10,877 0.47
ᠴᠡᠩᠬᠡᠷᠮᠠᠨᠳᠠᠯ 1,447 2,004 3,177 0.63
* - ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠡᠷᠬᠡ ᠲᠣᠰᠬᠣᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠃
** - ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠬᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠠᠭᠲᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠬᠡᠨᠲᠡᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ»
 1. ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ᠂ ᠣᠷᠣᠨ ᠰᠠᠭᠤᠴᠠᠨ ᠤ 2010 ᠤᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ᠃ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠳᠦᠩ
 2. ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ᠂ 2010 ᠤᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠩᠭᠡ ᠪᠡᠷ
 3. ᠬᠡᠨᠲᠡᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠢᠰᠲ᠋ᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ᠃ ᠬᠡᠨᠲᠡᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠃ 2012 ᠤᠨ ᠤ 12 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ᠃
 4. 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 ᠬᠡᠨᠲᠡᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠢᠰᠲ᠋ᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ᠃ 2008 ᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠨ [1]
 5. 5.0 5.1 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ᠂ ᠣᠷᠣᠨ ᠰᠠᠭᠤᠴᠠᠨ ᠤ 2010 ᠤᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ
 6. ᠬᠡᠨᠲᠡᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠯ (2005-2010)
 7. 2010 ᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ (ᠪᠠᠭ᠂ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠢᠶᠡᠷ)
 8. ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ 2010 ᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠩ: ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠦᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ (ᠰᠤᠮᠤ᠂ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠪᠡᠷ)

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 • khentii.mn - ᠬᠡᠨᠲᠡᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠨ ᠬᠥᠲᠥᠯᠡᠳᠡᠭ ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 • khentii.com - ᠬᠠᠨ ᠬᠡᠨᠲᠡᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠮᠢᠨᠢ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 • khentii.biz - ᠬᠡᠨᠲᠡᠢ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠬᠡᠨᠲᠡᠢ&oldid=482519》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ