ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠰᠤᠷᠴᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠡᠢ᠃ "ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠺᠣᠨᠸᠧᠨᠼ"

ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨᠢᠢ ᠲᠥᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠠᠬᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡᠬᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠣᠳᠣᠳᠬᠠᠯ ᠶᠤᠮ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪᠡᠯᠢ ᠳᠦ ᠪᠣᠶᠢᠵᠢᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠤᠷᠤᠭᠡᠶᠢᠭ ᠴᠤ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠤᠰᠪᠤᠷᠢ ᠪᠣᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠴᠤ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠳᠤ ᠪᠡᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠪᠡᠴᠦ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠢ ᠥᠬᠢᠨᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠢ ᠬᠥᠪᠡᠭᠦᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠣᠳᠣᠳᠬᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ 18 ᠨᠠᠰᠤ ᠬᠦᠷᠦᠪᠡᠯ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠬᠡᠴᠦᠳ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠴᠤ ᠪᠠᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠮᠢᠨᠦ ᠬᠦᠦᠬᠡᠦᠬᠡᠨ᠂ ᠦᠷ᠎ᠡ᠂ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠣᠯᠠᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠰᠤᠷᠴᠤ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠳᠡᠭ ᠪᠠ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠪᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠯᠠᠮᠵᠢᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠳᠦᠷ ᠬᠣᠨᠣᠭ ᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠲᠡᠢ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠬᠦᠴᠦᠷᠡ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠢᠳᠡᠭ᠃

ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠭᠡᠷᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠲᠥᠷᠦᠳᠡᠭ ᠪᠠ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠡᠴᠢᠭᠡᠡᠬᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠥᠨ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠲᠥᠷᠥᠬᠦ ᠳᠦ ᠡᠭᠡᠴᠢ᠂ ᠠᠬ᠎ᠠ᠂ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠳᠡᠭᠦᠦ᠂ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠪᠤᠭᠠᠶᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠢ ᠵᠣᠳᠣᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠦᠭᠡᠢ᠃

ᠰᠣᠴᠢᠶᠠᠯᠢᠰᠲᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠨ ᠤᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠤ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ᠃ ᠣᠯᠠᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ /ᠠᠰᠠᠷᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ/ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠲᠡᠳᠡ ᠾᠷᠢᠰᠲ ᠤᠨ ᠨᠣᠮᠯᠠᠯ ᠦᠵᠡᠬᠦ᠂ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠤᠷᠪᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠲᠧᠯᠧᠸᠢᠽ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠲᠡᠷᠡ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠤᠪᠠᠭ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠣᠷᠢᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠠᠭᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠪᠤᠢ᠃

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ&oldid=397150》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ