ᠬᠠᠷᠷᠢ ᠷᠧᠳᠨᠠᠫᠫ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ
ᠬᠠᠷᠷᠢ ᠷᠧᠳᠨᠠᠫᠫ
Harry Redknapp 2011 (cropped).jpg
«ᠲᠣᠳᠲ᠋ᠧᠨᠭᠡᠮ ᠬᠣᠲᠠᠰᠫᠦ᠋ᠷ ᠢ» ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ (2011)
ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠠᠭᠤᠭᠤᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠷᠢ ᠵᠧᠮᠰ ᠷᠧᠳᠨᠠᠫᠫ
ᠬᠣᠴᠢ ᠭᠤᠳᠢᠨᠢ
'Arry[1]
ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ/ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ
ᠠᠩᠭᠯᠢᠯᠣᠨᠳᠣᠨ
ᠨᠠᠰᠤ ᠨᠥᠭᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ/ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ
ᠢᠷᠭᠡᠨᠰᠢᠯ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠩᠭᠯᠢ
ᠥᠨᠳᠥᠷ {{{ᠥᠨᠳᠦᠷ}}} ᠰᠮ
ᠵᠢᠩ 86 ᠺᠭ
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠠᠭ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠺᠦ᠋ᠣᠩ ᠫᠠᠷᠺ ᠷᠧᠢᠨᠵᠧᠷᠰ
ᠠᠯᠪᠠ ᠠᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ
ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
1965—1972 ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠸᠧᠰᠲ ᠬᠡᠮ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ 149 (7)
1972—1976 ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠷᠣᠨᠮᠤᠲᠤ 101 (5)
1976 ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠷᠧᠨ᠋ᠲ᠋ᠹᠣᠷ ᠲᠤ 1 (0)
1976—1979 ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠡᠲᠡᠯ ᠰᠦᠨᠳᠧᠷᠰ 24 (0)
1982 ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠷᠣᠨᠮᠤᠲᠤ 1 (0)
1965—1982 ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 276 (12)

* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠳᠠᠬᠤ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ (ᠭᠣᠣᠯ) ᠍ ᠳᠤ ᠰᠢᠨᠡᠳᠭᠡᠪᠡ᠃


ᠭᠧᠨᠷᠢ ᠵᠧᠮᠰ «ᠬᠠᠷᠷᠢ» ᠷᠧᠳᠨᠠᠫᠫ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Henry James "Harry" Redknapp; 1947 ᠣᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 2 ᠍ ᠳᠦ ᠯᠣᠨᠳᠣᠨ ᠬᠣᠲᠠᠣᠳᠣ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠳᠣᠭ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ. «ᠯᠢᠤᠧᠷᠫᠦᠯ ᠦᠨ» ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠠᠰᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠵᠧᠢᠮᠢ ᠷᠧᠳᠨᠠᠫᠫ ᠍ ᠤᠨ ᠡᠴᠢᠭᠡ᠂ «ᠴᠧᠯᠰᠢ ᠪᠡᠷ» ᠣᠪᠤᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠹᠷᠦᠨᠺ ᠯᠢᠮᠫᠠᠷ ᠲᠤ ᠍ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠴᠤ ᠠᠬ᠎ᠠ᠃

ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

2007 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 28 ᠍ ᠳᠦ ᠷᠧᠳᠨᠠᠫᠫ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠭᠠᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃[2]

ᠬᠠᠷᠷᠢ ᠷᠧᠳᠨᠠᠫᠫ 2012 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 24 ᠍ ᠳᠦ «ᠺᠦ᠋ᠣᠩ ᠫᠠᠷᠺ ᠷᠧᠢᠨᠵᠧᠷᠰ» ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠮᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃[3]

ᠯᠠᠪᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. Feature: Alex and 'Arry. ManUtd.com (2013-02-22). the original on 2013-02-27 ᠍ ᠰ ᠠᠷᠬᠢᠸᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃
  2. ᠷᠧᠳᠨᠠᠫᠫ ᠵᠠ ᠷᠧᠱᠶᠲ᠋ᠺᠣᠢ
  3. QPR: Harry Redknapp takes over as manager. BBC Sport (24 November 2012). 24 November 2012 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]


ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠸᠧᠰᠲ ᠬᠡᠮ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢᠳ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠫᠣᠷᠲ᠋ᠰᠮᠤᠲᠤ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢᠳ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠰᠠᠦ᠋ᠲᠾᠧᠮᠫᠲ᠋ᠣᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢᠳ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠲᠣᠳᠲ᠋ᠧᠨᠭᠡᠮ ᠬᠣᠲᠠᠰᠫᠦ᠋ᠷ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢᠳ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠺᠦ᠋ᠣᠩ ᠫᠠᠷᠺ ᠷᠧᠢᠨᠵᠧᠷᠰ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠳᠤ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ